Dizüstü Bilgisayarların Masa Üstünde Kullanımının Kullanıcı Gözünden ve Antropometrik Açıdan Değerlendirilmesi (Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği)

Dizüstü bilgisayarlar, tasarım amaçlarının aksine, masa üstünde de yaygınca kullanılmaktadırlar. Ancak, masa üstünde kullanımlarında klavye ve ekranlarının bütünleşik tasarımı nedeniyle düzgün oturma postürü sağlanamamaktadır. Bu çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesinde çalışan araştırma görevlilerinin, dizüstü bilgisayarları ile çalıştıkları ortama uyumları antropometrik açıdan incelenmiş ve anket uygulamasıyla desteklenmiştir. Araştırma görevlilerinin çalışma ortamları ile antropometrik uyumlarını belirlemek için, antropometrik vücut ölçüleri ve çalışma aygıtlarının ölçüleri belirlenmiştir. Dizüstü bilgisayar kullanıcısı 209 araştırma görevlisinden 13 antropometrik ölçü ve çalışma aygıtlarına ilişkin olarak 17 ölçü alınmıştır. Çalışma ortamına ilişkin 13 soru ve bilgisayar kullanımına ilişkin de 21 soru sorulmuştur. Çalışmada, araştırma görevlilerine uygun çalışma ortamı boyutları belirlenmiş ve bu boyutların kendi çalışma ortamlarından alınan boyutlara uygun olup olmadıkları karşılaştırılmıştır. Tüm ölçülerden yola çıkarak çalışma aygıtlarının tasarımlarındaki uygunsuzluklar da ortaya koyulmuştur. Yapılan antropometrik değerlendirmenin sonuçlarına göre, sandalye oturak derinliği 41,9 cm ve oturak genişliği 47,9 cm olarak belirlenmiştir. Oturak derinliklerinin fazla olmasından dolayı, çalışanların % 63,6'sının da belirttiği gibi sandalyeler bel desteği sağlayamamaktadır. Sandalye oturma yüksekliği 37-48,6 cm arasında ayarlanabilir olmalıdır. Masa yüksekliği 74,7 cm belirlenmiş olup masa yüksekliğinin ayarlanabilir olması önerilmiştir.

Evaluation of Anthropometric Perspective and User Perception of the Usage of Notebook Computers on Desks (A Case Study of Karadeniz Technical University)

Laptop computers are widely used on the table expection of the design purposes. But, using of laptop computers on the desk don't allow to provide proper sitting posture due to the integrated design of the keyboard and screen. In this study, compliance to working environment with laptops of the working research assistants in the Black Sea Technical University were examined in the view of anthropometric body measurments and it were supported by the survey about working environment. Anthropometric body measurements of research assistants and measurements of operating devices were determined to determine the anthropometric compliance of research assistants. In the study, 13 antropometric measurements from 209 participants and 17 measurements from operating devices were taken. In addition, the participants were asked to answer 34 question in total related to both working enviroenment and the usage of laptop computers in the survey as supportive experiment for the study. Dimensions of the suitable work environment for research assistants was determined. These dimensions were compared whether their working environments have appropriate dimensions. Also non-conformities in design of working devices been revealed based on all dimensions and user opinions. The results of anthropometric assessment indicated that the seat depth and width were 41.9 and 47.9 cm, respectively. Seat depth/width of chair are determined as 41.9/47.9 cm. Due to the excess of the seating depth, chairs can not provide lumbar support as 63.6% of users noted. It could be recommended that the chair seat height should be adjustable between 37 and 48.6 cm. Additionally, as the proposed solution for office environment, adjustable desk height could be more preferable than the fixed one. even though the average desk height was 74.7 cm.

Kaynakça

Acar S., Gürsoy H., 2009. Büro Yöneticilerinin Mobil ve Kablosuz İletişim Araçları Tercihini Etkileyen Faktörler ve E- Öğrenme Ortamlarının Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 1 (2), 59-81.

Akın G., 1999. Ekran Önü Çalışmalarında Ergonomi ve Antropometri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 39(1.2), 87-101.

Asundi K., Odell D., Luce A., Dennerlein, J., T., 2010. Notebook computer use on a desk, lap and lap support: Effects on posture, performance and comfort, Ergonomics. 53(1), 74-82.

Asundi K., Odell D., Luce A., Dennerlein J., T., 2012. Changes İn Posture Through The Use Of Simple İnclines With Notebook, Applied Ergonomics. 43, 400-407.

Baş T., 2013. Anket, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Bellingar T. A., 2011. Laptop Computers and Ergonomics. http://www.haworth.com/enus/kn owledge/workplace-librery/Documents/Laptop-Notebook%20%20Computers%20%20 Ergonomi cs_2011_C3.pdf. Son Erişim Tarihi: 14.09.2012

Berkhout A., L., Larsen K., H., Bongers P., 2004. The effect of using a laptopstation compared to using a standard laptop PCon the cervical spine torque, perceived strain and productivity, Applied Ergonomics. 35, 147-152.

Cho C. Y., Hwang Y. S., Cherng R. J., 2012. Musculoskeletal symptoms and associated risk factors among office workers with high workload computer use. J Manipulative Physiol Ther. 35, 534-540.

Colebrook Bosson Saunders, 2008. Workspace Ergonomics, UK.

Çalık B. B., Atalay O. T., Başkan E., Gökçe B., 2013. Bilgisayar Kullanan Masa Başı Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, İşin Engellenmesi ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 3(4), 208-2014.

Demirbilek T., 2001. Ergonomik Açıdan Ekran Önü Çalışması ve Sağlık Üzerindeki Etkileri: Bilgisayar Hizmetlerinde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma. 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 280- 288.

Durant C., Fllacchlone L., Gullo R., 2006. Office Ergonomics Manuel, Concordia Univercity. Environmental Healt & Safety Office, 14-15.

Erol D., 2010. Uygulamalı Antropometri Ders Notları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, MMF Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir.

Gün İ., Özer A., Ekinci E., Öztürk A., 2004. Bilgisayarla Çalışan Kişilerin İfade Ettikleri Sağlık Sorunları ve Bilgisayar Kullanım Özellikleri. Erciyes Tıp Dergisi, 26(4), 153-157.

Harris C., ve Straker L., 2000. Survey Of Physical Ergonomics İssues Associated WithSchool Childrens' Use Of Laptop Computers. International Journal of Industrial Ergonomics, 26, 337-346.

Kahya E., Gülseren E., Gelen E., Aydın, S., 2011. Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Ergonomik Sıra ve Masa Tasarımı. 17. Ulusal Ergonomi Kongresi, Eskişehir.

Kahya E., ve Arapoğlu R. A., 2011. Mekanik İşler Atölyesi İçin Ergonomik Sandalye Tasarımı. Makina mühendisleri Odası Bülteni, Eskişehir Şubesi.

Lewis R. J., Fogleman M., Deeb J., Crandall E., Apogsowicz D., 2001. Effectiveness of VDT Ergonomics Training Program, International Journal of Industrial Ergonomics. 27, 2.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 1999. Health and Safely Guidelines For VDU in The Workplace.

Occupational Safety & Health Council (OSH), 2009. Final Report on Use of Computers and Related Ergonomics and Occupational Safety and Health Problems. 1-8.

Özdener N., Yoldaşcan E., Zorba, H., Akbaba, M., 2007. Biri Türk, Biri Çin Malı İki Bilgisayar Masasının Ergonomik Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi, 26-30.

Özkan Ü., 2002. Ofis+İletişim ve Ergonomi. İstanbul, İstanbul Yayıncılık.

Phesant S., 1996. Bodyspace, Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work. Second Edition, Taylor&Francis, 75-96.

Seghers J., Jochem A., Spaepen A., 2003. Posture, muscle activity and muscle fatigue in prolonged VDT work at different screen height settings. Ergonomics, 46 (7), 714-730.

Sommerich C., M., Starr H., Smith C., A., Shivers C., 2002. Effects of notebook computer configuration and task on user biomechanics,productivity, and comfort. International Journal of Industrial Ergonomics, 30, 7-31.

Straker L., Jones K. J., Miller J., 1997. A Comparison of the Postures Assumed When Using Laptop Computers and Desktop Computers, Applied Ergonomics. 28(4), 263-268.

Tamer S. L., Koç M., 2010. Bilgisayar Laboratuarlarının Fiziksel Ergonomik Kriterler Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 721-744.

Tunay M., Melemez K., Dizdar E.N., 2005. Yüksek Öğretimde Kullanılan Okul Sıra ve Masalarının Antropometrik Tasarımı (Bartın Orman Fakültesi Örneği). Teknoloji Dergisi, 8(1), 93-99.

Uluuysal B., Kurt A., A., 2011. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlköğretim Bilgisayar Laboratuarlarının Ergonomik İlkelere Göre İncelenmesi: Eskişehir İli Örneği. 12(2), Özel Sayı, 271-285.

University Health Services (UHS), 2007. Ergonomics Tips for Laptop Users. http://www.uhs.berkeley.edu/facstaff/pdf/ergono mics/laptop.pdf.

Yılmazer G. M., 2010. Ofislerdeki Çalışma İstasyonlarının Tasarımını Etkileyen Ergonomi Faktörünün İncelenmesi. Haliç Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 48-49.

Kaynak Göster

665 243

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Milli Parkların Koruma Yapısının Ekolojik Duyarlılık Analizi İle Ortaya Konması: Altındere Vadisi Milli Parkı Örneği

ERTAN DÜZGÜNEŞ, ÖNER DEMİREL

Effect of Stocking Rate on Forage Availability and Growth Performance of Goat Kids in Mediterranean Kermes Oak Shrublands

TÜRKAY TÜRKOĞLU, Sultan BEKİROĞLU, AHMET TOLUNAY

Orman Yangınları ve Orman Amenajman Planları

İSMAİL BAYSAL, ERTUĞRUL BİLGİLİ, Emin Zeki BASKENT

Cordyceps militaris, The First Record From Family Cordycipitaceae in Turkey

ILGAZ AKATA, ŞANLI KABAKTEPE, HASAN AKGÜL

Çıplak Köklü Kokulu Ardıç (Juniperus foetidissima Wild.) Fidanlarında Su Potansiyeli Bileşenlerinde Oluşan Dönemsel Değişimler

İbrahim ARSLAN, AYŞE DELİGÖZ

Çimento Toz Emisyonlarının Bazı Bitkilerin Yapı ve Metabolitlerine Etkileri

YALÇIN KEMAL BAYHAN

Pleurotus ostreatus'un Doğal ve Kültür Formlarının Antimikrobiyal Aktiviteleri ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi

MUSTAFA SEVİNDİK, HASAN AKGÜL, SELAMİ GÜNAL, MUHİTTİN DOĞAN

Inter- and Intra-Specific Variation in Anatomical and Morphological Shapes and Biochemical Ratios of Sun, Intermediate and Shade Leaves from Three Deciduous Tree Species

TEMEL SARIYILDIZ

Kastamonu Şehir Merkezinde Bulunan Platanus orientalis L. Türü Üzerindeki Yoğunluğunun Araştırılması

İBRAHİM KÜÇÜKBASMACI, Selime ŞAHİN, Gülzade EKER

Dizüstü Bilgisayarların Masa Üstünde Kullanımının Kullanıcı Gözünden ve Antropometrik Açıdan Değerlendirilmesi (Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği)

KEMAL ÜÇÜNCÜ, TUTKU ÜÇÜNCÜ