Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Gelecekte İş Bulmaya Yönelik Algı ve Özyeterliklerinin İncelenmesi

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin yaşadıkları gelecek kaygıları, belirsizliğe tahammülsüzlük, genel özyeterlikleri, ve gelecekte iş bulmaya ilişkin algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Mersin Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim görmekte olan 636 (336 kadın; 300 erkek) lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Veriler, Carleton, Norton ve Asmundson (2007) tarafından geliştirilen ve Sarıçam, Erguvan, Akın ve Akça (2014), tarafından Türkçe'ye uyarlanmış olan Belirsizlik Hoşgörüsüzlüğü Ölçeği-Kısa Form' Akın ve Akça (2014),Beck ve arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen ve Seber (2015) ve Durak (2015) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Beck Umutsuzluk Ölçeği, Schwarzer ve Jerusalem (1995) tarafından geliştirilen ve Aypay (2010) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Genel Öz-Yeterlik Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, çoklu regresyon analizi ve t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin umutsuzluk düzeyi ile genel özyeterlik arasında ters yönde anlamlı bir ilişki olduğu, belirsizliğe tahammülsüzlükle ise pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin umutsuzluk düzeyinin; genel özyeterlik, belirsizliğe tahammülsüzlük ve gelecekte iş bulma olasılığına ilişkin algı değişkenlerince yordandığı görülmüştür. Elde edilen bulgular, ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılarak, uygulamalara ve gelecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunmuştur.

The Examination of College Students’ Hopelessness, Intolarence of Uncertainity, Perception towards Finding a Job and Self-Eficacy

In this study, the aim wasto investigate the future anxiety of university students, their intolerance of uncertainty, their general self-efficacy, and their beliefs about finding a job in the future. The sample of the study included 636 (336 female and 300 male) undergraduate students from different faculties of Mersin University. The data were obtained from using the ‘Intolerance to Uncertainty Scale - Short Form’ Developed by Carleton, Norton and Asmundson (2007) and adapted to Turkish by Sarıçam, Erguvan, Akın and Akça (2014); Beck Hopelessness Scale was developed by Beck et al. (2007) and adapted to Turkish by Seber (2015) and Durak (2015); and General Self-Efficacy Scale developed by Schwarzer and Jerusalem (1995) and adapted to Turkish by Aypay (2010). Pearson Product-Moment correlation, multiple regression analysis and T-test were used in the analysis. The results suggested that there was a negative correlation between the hopelessness level of the students and general selfefficacy, and a positive positive relationship with the intolerance of uncertainty. In addition, it was observed that the level of hopelessness of students was predicted by general self-efficacy, intolerance of uncertainty and beliefs about the possibility of finding a job in the future. The implications of the study findings were discussed through the related literature and some suggestions were made for further applications and research.

Kaynakça

Andersen, S. M., & Schwartz, A. H. (1992). Intolerance of ambiguity and depression: A cognitive vulnerability factor linked to hopelessness. Social Cognition, 10(3), 271-298.

Angı, U. (2018). Üniversite öğrencilerinde umutsuzluk düzeyleriyle depresyon ve anksiyete belirtilerinin ilişkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi) Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aloba, O., Ajao, O., Alimi, T. ve Esan, O. (2016). Aloba, O., Ajao, O., Alimi, T., & Esan, O. (2016). Psychometric properties and correlates of the beck hopelessness scale in family caregivers of Nigerian patients with psychiatric disorders in Southwestern Nigeria. Journal of neurosciences in rural practice, 7(1), 18-25.

Aypay, A. (2010). Genel öz yeterlik ölçeği’nin (göyö) türkçe’ye uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 113 -132.

Bandura, A. (1997). Self efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman & Company.

Bandura, A. (1982). Self-efficacy. mechanism human agency. American Psychologist, 37(2), pp. 122-147.

Bandura, A., Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C. ve Regalia, C. (2001). Socio-cognitive self-regulatory mechanisms governing transgressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 125-135.

Buhr, K. ve Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of the English version. Behavior Research and Therapy, 40, 931-945.

Beck, A. T. ve Steer, R. A. (1988) Manual for the beck hopelessness scale, psychological corporation. San Antonio TX.

Coşkun, E. (2019). Duygusal zeka ve belirsizliğe tahammülsüzlüğün stresle başa çıkma tarzlarına etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2005). Eğitim Ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127.

Dadandı, İ., Kalyon, A. ve Yazıcı, H. (2016). Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının özyeterlik inançları, kaygı düzeyleri ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumları, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 253-269.

Demirtaş, A. S., ve Yildiz, B. (2019). Hopelessness and perceived stress: the mediating role of cognitive flexibility and intolerance of uncertainty. Düşünen Adam, 32(3), 259-267.

Dereli, F.; Kabataş, S. (2009). Sağlık Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin iş bulma endişeleri ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 26, 31-36.

Dugas, M. J., Buhr, K. ve Ladouceur, R. (2004). The role of intolerance of uncertainty in etiology and maintenance. R. G. Heimberg, C. L. Turk ve D. S. Mennin (Ed.). Generalized anxiety disorder: Advances in research and practice (s. 142-163). New York, NY: Guilford Press.

Durak, A. (1994). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9 (31), 1-11.

Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28 (1), 71-84.

Dursun, S. ve Aytaç, S. (2012). Üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasına yönelik beklentileri ve iş deneyimleri ile umutsuzluk ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 373-388.

Erdoğan, N. (1991). Sosyolojik açıdan kent işsizliği ve anomi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Yayın No:62, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.

Farran, C. J., Herth, K. A., ve Popovich, J. M. (1995). Hope and hopelessness: Critical clinical constructs. Sage Publications Thousand Oaks, CA.

Gençay, S. (2009). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının umutsuzluk ve yaşam doyumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 380-388.

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü. http://www.psikolojisozlugu.com adresinden 30.05.2019 tarihinde erişildi.

Karataş, Z., ve Uzun, K. (2018). Positive and negative beliefs about worry as the predictors of intolerance of uncertainty. Kastamonu Education Journal, 26(4), 1257.

Kezer, F., Oğurlu, Ü., Akfırat, O. (2016). Eleştirel düşünme eğilimi, genel öz yeterlik ve umutsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi / ınvestıgatıon of the relationship between critical thinking disposition, general self-efficacy and hopelessness. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (34) , 202-218

Koç, M., & Polat, Ü. (2006). Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 3(2), 1-22.

Krohne, H.W. (1993). Vigilance and cognitive avoidance as concepts in coping research. In H.W. Krohne (Ed.), Attention and avoidance (pp. 19- 50). Seattle, WA: Hogrefe & Huber.

Neely, D. J. (2004). The utility of the beck hopelessness scale among females in drug treatment (Order No. 3144516). Available from ProQuest Dissertations ve Theses Global. (305205465). https://search.proquest.com/docview/3052054 65?accountid =12398 adresinden 15.03.2020 tarihinde erişildi.

Orhan, Y. ve Komşu, D. (2016). Akademisyenlerde özyeterlik algılarının ve tükenmişlik düzeylerinin, öğrenmeye yönelik tutuma ve iş tatminine etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (3), 1-18. DOI: 10.18037/ausbd.390321.

Rideout, E. ve Montemuro, M. (1986). Hope, morale and adaptation in patient with chronic heart failure. Journal of Nursing, 11.

Sarı, S., ve Dağ, İ. (2009). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi 10, 261-270.

Sarıçam, H., Erguvan, F. M., Akın, A., ve Akça, M. Ş. (2014). Belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği (BTÖ-12) Türkçe formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Route Educational & Social Science Journal, 1(3), 148-157.

Schwarzer, R. ve Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs (pp. 35-37). Windsor, UK: NFER-Nelson.

Scovel, T. (1991). The Effect of affect on foreign language learning: a review of anxiety Research. Horwitz, D. J. Young, Edt.; Language anxiety: From theory and research to classroom implications, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Seber, G.(2015). Beck umutsuzluk ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği üzerine bir çalışma, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir

Süner, Ş. (2019). Öğretmen Adaylarının Atanamama Kaygılarının Umutsuzluk Düzeyleri Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Şar, A.E., Işıklar, A., Aydoğan, İ. (2012). Atama bekleyen öğretmen adaylarının yaşam doyumunu yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 257 – 271.

Yüksel, B. (2014). Kaygı belirtilerini açıklamada bağlanma, pozitif ve negaitf duygu düzenleme ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkiyi bütünleyici model arayışı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kaynak Göster

783 361

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ortaokul Öğrencilerinde Olumlu Davranış Kazandırmaya Yönelik Psiko-Eğitim Programı

Ali SONKUR, GÖKÇEN AYDIN, Aysel Kadı DÖNDER

2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Derse Özgü Becerilerin Öğretiminin Karşılaştırılması

Gülşah KURU, AHMET ŞİMŞEK

Bilim Fuarlarına Katılımın Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi

Ertan ÇETİNKAYA

Bir KAÇD’nin Tasarım ve Uygulama Sürecinin Eğitmen Deneyimleri Açısından İncelenmesi

Seçil TISOĞLU, Kadir Yücel KAYA

İkinci Dil Eğitimi Alan veya İki Dilli ve İkinci Dil Eğitimi Almayan Tek Dilli Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Alıcı ve İfade Edici Dil Gelişim Düzeylerinin Karşılaştırılması

Huriye HAMARAT, Büşra ERGİN

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumundaki Türkçe Eğitimi Konulu Özet Metinlerin Akademik Yazım Tekniği Açısından Değerlendirilmesi (2016-2019 Örneklemi)

Serkan FURTUN

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri Üzerine Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Etkisi: Özel Öğretim Yöntemleri-II

Selcan SUNGUR ALHAN, Ümit ŞİMŞEK

Okul Yöneticilerine Verilen İnceleme/Soruşturma Görevlerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri

Halil TAŞ, Serkan ŞEKER

Matematik Öğretmenlerinin Öğretimsel Kararlarındaki Etik Değerlendirmeler: Çoklu Durum Çalışması

Medine COŞKUN, MEHMET FATİH ÖZMANTAR, Ali BOZKURT

Lisans 1. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Sürecinde Akran Danışmanlarının Rolü

Semra KİYE, Orhan YONCALIK, Serap NAZLI