Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları

İstatistik araçları sosyal bilimler araştırmalarında, araş-tırma kapsamında toplanılan verilerin analiz edilebilmesi için sıklıkla kullanılmaktır. Doğru ve geçerli bir analizin yapılabilmesi için araştırmacıların, istatistik yöntemlerine, bu yöntemlerin uygulanışına ve istatistiksel varsayımlara hâkim olmaları gerekmektedir. Bu çalışmada Sosyal bilimler araştırmacılarının, uygulamalı istatistikte hangi zorluklarla karşılaştıklarının ve istatistik yazılımlarında ne gibi eklentilere ihtiyaç duyduklarının tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda belirlenen kriterlere uygun katılımcılar ile betimsel bir çalışma yürütülmüş sonucunda da Teknoloji Algı Ölçeği ile katılımcıların istatistik paket programlarına karşı tutumları değerlendirilmiştir.

Attitudes of Social Scientist Towards Statistical Software Packages

Statistical tools are frequently used in social sciences research to analyze the data that is collected in the context of the research. In order to make a right and valid analysis, researchers should be aware of statistical assumptions, methods, and their application. This study aimed to determine what difficulties social science researchers come accross in applied statistics and what kind of add-ons would they need in the statistical software packages. In line with this goal, the survey was conducted with the students of the Department of Sociology at Mimar Sinan Fine Arts University as a sample group and their attitudes towards the statistical package programs were measured and the results obtained were evaluated.

Kaynakça

Abak, A. (2002). Üniversite öğrencilerinin fizikle ilgili seçilmiş duyuşsal karakteristikleri ile fizik başarılarının ilişkisi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi.

Berk, R.A. & Freedman, D.A. (2003). Punishment, and Social Control. Statistical Assumptions as Empirical Commitments, 235–254.

Bayraktar, Ş. (2003). Türkiye’de Ortaöğretim Düzeyinde Fen Bilimleri Öğrenci Başarısındaki Cinsiyete Dayalı Farklılıklar Erişim: Kasım 2003, http://www.yok.gov.tr

Can A. (2018). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem Akademi, 6.Baskı

Čobanović, K. & Sokolovska, V. (2010) Use of Statiscal Methods in Sociology, Ministry of Science of Republic of Serbia, Proje No 149013D, No. 149007.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Geliştirilmiş 3. Baskı.

Faul, F. vd. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39, 175–191.

Delia D. ve Natalie M. (2017) Statistics Education for Undergraduate Sociology Majors: Survey Findings across Institutions. Numeracy 10(2).

Delucchi, M. (2014). Measuring Student Learning in Social Statistics. Teaching Sociology 42(3), 231–239.

Erdoğan, İ. (2001), Sosyal Bilimlerde Pozitivist-Ampirik Akademik Araştırmaların Tasarım ve Yöntem Sorunları, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12,119–134.

Ekici, F., Ekici, E., Ekici, F. ve Kara, İ. (2012). Öğretmenlere Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (31), 53-65.

Feynman, R. (1995). What is science? Making physics part of one’s life, Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation.

Hoeffding, W. (1948). A Class of Statistics with Asymptotically Normal Distribution. The Annals of Mathematical Statistics, 39, 293-325.

Kızılcık, H. V. (2010) Sözel Bölüm Öğretmen Adaylarının Fen Bilimlerine, Fen Eğitimine ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Araştırılması, Eğitim ve Bilim, 32-146, 80-88.

Kish, L. (1959). Some Statistical Problems in Reseacrh Design. American Sociological Review, 24, 328-338

Lang, T. (2004). Twenty statistical errors even you can find in biomedical research articles. Croatian Medical Journal, 45(4), 361–370.

Pamuk, M. ve Karakaş, S. (2011). Sosyal Bilimler Öğrencilerinde Matematik Kaygısı: Uzaktan Eğitim ve Kampüs Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 14, 19-37.

Öksüz, C. ve Şerife A. (2009). İlköğretim matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algı ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (6)1, 270-287.

Schervish, M.J. (2001). Errors in Statistical Assumptions, Effects of. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 4739–4744.

Stein, M. C. (1981). Estimation of the Mean of a Multivariate Normal Distribution. Annals of statistics, 9(6), 1135– 1151.

SPSSUSERS. (2005, Ocak 1). Erişim Ekim 29, 2017, adresinden http://www.spssusers.co.uk/Events/2005/Wireduguide.pdf

Tınmaz, H. (2004). An Assessment of Preservice Teachers’ Technology Perception in Relation to Their Subject Area. Unpublished Master Theses. Middle East Technical University. The Graduate School Of Social Sciences

Usta E. ve Korkmaz Ö. (2010) Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.

Yükselen, C. (2006), 10. Ulusal Pazarlama Kongresi’ne Sunulan Bildirilerde Saptanan Hatalara İlişkin Bir Değerleme. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1, 47-51.

Kaynak Göster