Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Görüşleri

Amaç: Lise son sınıf öğrencilerinin sosyal hizmet mesleğiyle ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Yöntem: Çalışma Ankara’da bulunan altı lisede 450 (301 kız, 149 erkek) son sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans dağılımı (f) ve ki- kare $\left(X^2\right)\\$ analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yarıdan fazlasının (%62,4) sosyal hizmet mesleği ile ilgili bilgisi yoktur. Büyük bölümünün (%94,7) okullarında meslek tanıtılmamıştır. Yarıdan fazlası (%59,6) mesleğin toplumdaki imajını düşük bulmaktadır. Büyük bölümü (%69,8) üniversiteye giriş sınavında sosyal hizmeti tercih etmeyi düşünmemektedir. Tercih etmeme nedenleri arasında ilk sırada mesleğin toplumda değerinin anlaşılamamış olması yer almaktadır. Sonuç: Mesleğin tanıtıldığı okullardaki öğrenciler, mesleğin toplumdaki imajının yüksek olduğunu düşünenler üniversiteye giriş sınavında bölümü tercih etme eğilimindedirler. Öneri: Liselerde mesleği tanıtıcı etkinliklerin düzenlenmesi, mesleğin toplumdaki imajını yükseltici çalışmalar yapılması önemli görülmektedir.

Views of the Senior High School Students on the Department of Social Work

Purpose: The aim of this study is to find out the views of the senior high school students on the profession of social work. Method: The study was conducted on six different high schools in Ankara with 301 female and 149 male students, in total 450 volunteers. The data were analyzed by utilizing frequency distribution and chi-square $\left(X^2\right)\\$ techniques. Findings: More than the half of the students (62,4%) have no information on the profession of social work. In their schools, this profession has not been introduced to the vast majority of the students (94,7%). More than half thinks (59,6%) the image of the profession is quite low. An overwhelming number of students (69,8%)do not consider to choose social work at the university admission exam. Among the reasons, of that is the fact that the social value of the profession is not understood by the society. Result: Students who are introduced in their schools with the profession and those who think the image of the profession is rather high in the society are tending to choose social work at the university admissions exam. Suggestion: It seems to be important to organize career days in high schools and perform works in order to increase the value of this profession in the eyes of the society.

Kaynakça

Akıntuğ, Y., ve Birol, C. (2011). Lise öğrencilerinin mesleki olgunluk ve karar verme stratejilerine yönelik karşılaştırmalı analiz (Comporative analysis of vocational maturity and decision making staregies of high school students). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergis,. (41), 01-12.

Aziz, A. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri. 9. Basım. Ankara: Nobel.

Bacanlı, F. (2012). Kariyer karar verme güçlükleri ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların ilişkisi (Relationships between career decision making difficulties and irrational beliefs about career choice). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (37), 86-95.

Başkal, S. (2009). Anadolu, fen ve genel liselerde eğitim alan son sınıf öğrencilerinin bir üst öğrenime geçişte meslek seçimi ile ilgili yaşadıkları kaygıların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Muğla ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E, Akgün, Ö.E., Karadeniz Ş., Demirel F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. 22. Baskı.Ankara: Pegem Akademi.

Çınar, Ç. (2011). Lise son sınıf öğrencilerinin meslek seçimi kararlarında benlik algısının önemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Endüstri Psikolojisi Programı.

Çiftçi, G.E., Bülbül, S.F., Bayar Muluk, N., Çamur Duyan, G., & Yılmaz A. (2011) Sağlık Bilimleri Fakültesini tercih eden öğrencilerin üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) (Factors in Selecting a University and Career among Students Studying in the Faculty of Health Sciences (Kırıkkale University). J Kartal TR, 22(3), 151-160. Doi: 0.5505/jkartaltr.2011.98704.

Demirbilek, M.; Çakar, P.; Özcani H.; Önal, B.; Ünal, F.; Ünal, B. (2015). Sosyal hizmet bölümü birinci sınıf öğrencilerini,n bölümü tercih etme nedenleri. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015: Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50.Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek Bildiri Özetleri Kitabı içinde. 26-28 Kasım 2015, Manisa. S.298-299.

Demirbilek, M.; Özdemirhan, S.; Yiğit, M.; Özdemir, L.; Yüksel, H.; Özdemir, Ö. (2016). Sosyal hizmet son sınıf öğrencilerinin eğitimleriyle ilgili görüşleri ve mesleki beklentileri. International Journal of Social Sciences and Education Research.2(3):1044-1058.

Duyan, V. (2012). Sosyal Hizmet:Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayın No:16.

Erbay, E.; Sevin, Ç. (2103). Hacettepe Üniversitesi sosyal hizmet 4. Sınıf öğrencilerinin eğitim süreçlerine ve gelecekteki meslek yaşamlarına ilişkin görüşleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(1), 25-39.

Eskimez, Z., Öztunç, G., ve Alparslan, N. (2008). Lise son sınıfta okuyan kız öğrencilerin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri (Opinions of last year high school girls about nursing). Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 58-67.

Hamamcı,Z., Bacanlı, F., ve Doğan, H. (2013). İlköğretim ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve eğitsel kararlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi (The investıgation of factors influencing on students’ career and educational decisions of students). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences,. 12(44), 284-299.

Hanson, J.G. ve Mc Cukkagh, J.G. (1995). Career choice factors for BSW students: A 10-year perspective. Journal of Social Work Education, 31(1), 28-37.

Kıyak, S. (2006). Genel lise öğrencilerinin meslek seçimi yaparken temel aldığı kriterler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Koç, Z. ve Sağlam, Z. (2008). Lise son sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri ve mesleği seçme durumlarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 12(3),1-11.

Korkut Owen, F., Kepir, D., Özdemir S., Ulaş, Ö., ve Yılmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçme Nedenleri .Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 135-151.

Köroğlu, Ö. (2014). Meslek seçimi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Turizm Rehberliği öğrencileri üzerine bir araştırma (Determination of the relationship between occupational choice and personality traits: An investigation on Tourism Guiding Students). Süleyman Demirel İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Journal of Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences), 19(2), 137-157.

Kulaksızoğlu, A. (2015). Ergenlik Psikolojisi. 17. Basım, Ankara: Remzi Kitabevi.

Kuzgun, Y. (1994). Çağdaş insanın en önemli kararı: meslek seçimi. Bilim Teknik Dergisi, (325),50-54.

Malakcıoğlu, C. (2009). Affectıve temperament and other factors as influences on vocational choice in a group of senior year high school adolescents in Turkey: a descriptive, cross-sectional field study (Duyuşsal mizaç ve diğer faktörlerin Türkiye’deki bir grup lise son sınıf öğrencisi ergenin meslek seçimine etkileri: bir betimleyici, kesitsel alan çalışması). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Olcay, A. ve Düzgün M. (2016). Turizm eğitimi gören öğrencilerin meslek seçimlerinin kariyer çapaları ile uygunluğunun değerlendirilmesi (Assessment of compatibility of occupation choices of students receiving tourism training and their career anchors). Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3),1127-1148.

Özyürek, R. ve Kılıç-Atıcı, M. (2002). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi kararlarında kendilerine yardım eden kaynakların belirlenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(17), 33-42.

Sarıkaya, T., ve Khorshid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergis, 7(2),393-423.

Seçer, B. ve Çınar, E. (2011). Bireycilik ve yeni kariyer yönelimleri. Yönetim ve Ekonomi,18(2), 49-62.

Sencer, M. ve Irmak, Y. (1984). Toplum bilimlerinde yöntem. 1. Baskı. İstanbul: Say Yay.

Ulaş, Ö., Demirtaş-Zorbaz, S., Dinçel, E.F., Çiffiliz-Kınay,G. ve Coştur, R. (2017). Özel okullarda öğrenim görmekte olan lise öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 441-456.

Vurucu, F. (2010). Meslek Lisesi öğrencilerinin meslek seçimi yeterliliği ve meslek seçimini etkileyen faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Yıldız, S. (2001). Kişilik ve meslek seçimi arasındaki ilişki ve bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Anabilim Dalı. Bursa.

Zastrow, C. (2014). Sosyal Hizmete giriş. 2. Baskı. Yay. Yönt. Bülent Özçelik. Ankara:Nika.

Zeng, S., Cheung, M., Leung, P. ve He, E. (2015). Voices from Social Work Graduates in China: Reasons for not choosing Social Work as a career. Social Work. 61(1), 69-78. doi: 10.1093/sw/swv051.

Kaynak Göster