4-6 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş grubu çocukların sosyal becerileri ile teknoloji kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 4-6 yaş aralığında olan 298 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği, Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı Hakkındaki Ebeveyn Görüşleri Anketi ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için Spearman’s Brown sıra farkları korelasyon katsayısı analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda çocukların sosyal becerileri ile ebeveynlerin çocukların teknolojinin kullanımına yönelik önerileri arasında düşük düzeyde pozitif ve negatif yönlü ilişkiler olduğu görülmüştür. Bulgular doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Investigation of the Relationship between Social Skills and Technology Uses of 4-6 Year Old Children

The aim of this study is to investigate the relationship between the social skills of children aged 4-6 and the use of technology in preschool education. The study group consisted of 298 children aged 4-6 years. In the study, Social Skills As-sessment Scale, Parents' Opinion on Technology Use of Child-ren in Preschool Age Survey and personal information form were used as data collection tools. In the analysis of data, Spearman Browns sequence difference correlation coefficient analysis technique was used to examine the relationship between variables. As a result of the research, it was seen that there were low positive and negative relations between the social skills of children and the suggestions of parents about the use of technology by children. According to the findings, various suggestions were made

Kaynakça

Akkoyunlu, B., & Tuğrul, B. (2002). Okulöncesi çocukların ev yaşantısındaki teknolojik etkileşimlerinin bilgisayar okuryazarlığı becerileri üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23). Aral, N. (2000). Çocuk gelişimi 2, İstanbul: YA-PA.

Avcıoğlu, H. (2005). Etkinliklerle sosyal beceri öğretimi. Ankara: Kök.

Avcıoğlu, H. (2007). Sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin (4-6 yaş) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 87- 101.

Avşar, Z. & Öztürk-Kuter, F. (2007). Beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin belirlenmesi (Uludağ Üniversitesi örneği). Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(2), 197-206.

Başal, H. A. (2005). Okul öncesi eğitim, İstanbul: Morpa.

Bilton, T. & Bonnet, K. (2008). Sosyoloji. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (15. Baskı). Ankara: Pegem.

Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (18. Baskı). Ankara: Pegem.

Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: development of a theory-based cognitive– behavioral measurement instrument. Computers in human behavior, 18(5), 553-575.

Colwell, J., & Kato, M. (2003). Investigation of the relationship between social isolation, self‐esteem, aggression and computer game play in Japanese adolescents. Asian Journal of Social Psychology, 6(2), 149-158.

Creswell, J. W. (2012). Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.

Gresham, F. M. ve Elliot, S. N. (1993). Social skills ıntervention guide: systematic approachesto social skills training. Special Services in the Schools, 8(1), 137-158.

Epstein, A. S. (2015). Using technology appropriately in the preschool classroom. https://cciemedia.s3.amazonaws.com/exchangefocus/001-exchangefocus.pdf. adresinden 20.01.2019 tarihinde erişilmiştir.

Evren, S. & Tonguç, G. (2016). Okul Öncesi Eğitimde Mobil Teknolojilerin Kullanılmasına Yönelik Örnek Bir Araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(34), 296-303.

Harman, J. P., Hansen, C. E., Cochran, M. E., & Lindsey, C. R. (2005). Liar, liar: Internet faking but not frequency of use affects social skills, self-esteem, social anxiety, and aggression. CyberPsychology & Behavior, 8(1), 1-6.

Kaya, İ. (2015). Ergenlerin çocukluk dönemi istismar yaşantıları ile davranış problemleri ve psikolojik sağlamlıkları arasında ilişkinin incelenmesinde otomatik düşünceler ve bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Kılınç, S. (2015). Okul öncesi çağındaki çocukların teknoloji kullanımı hakkında ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.

Kubey, R. W., Lavin, M. J., & Barrows, J. R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of communication, 51(2), 366-382.

NAEYCF (National Association for the Education of Young Children and Fred Rogers Center for Early Learning and Children’s Media ) (2012). Technology and interactive media as tools in early childhood programs serving children from birth through age 8: A joint position statement. http://www.naeyc.org/files/naeyc/fi le/positions/PStechnologyWEB2.pdf adresinden 10,03.2019 tarihinde erişilmiştir.

Nunez-Smith, M., Wolf, E., Huang, H. M., Emanuel, D. J., & Gross, C. P. (2008). Media and child and adolescent health: a systematic review. Washington, DC: Common Sense Media.

Oktay, A. (2005). Okul öncesi eğitimin önemi ve yaygınlaştırılması, İstanbul: Morpa.

Ömeroğlu, E. ve Ulutaş, İ. (2007). Çocuk ve ergen gelişimi. İstanbul: Morpa.

Özcan, N. & Buzlu S. (2005). Problemli internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği"nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Bağımlılık Dergisi. 6, 19–26.

Rideout, V. J., & Hamel, E. (2006). The media family: Electronic media in the lives of infants, toddlers, preschoolers and their parents. Henry J. Kaiser Family Foundation.

Tuğrul, B. (2005). Çocuk gelişiminde anaokulu eğitiminin önemi, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 62(6), 25- 28.

Zembat, R. (2005). Okul öncesi eğitimde nitelik, İstanbul: Morpa.

Kaynak Göster