Fotovoltaik Etki ile Çalışan Güneş Enerjili Sulama Sisteminin Modellenmesi

Bu çalışmada Fotovoltaik Etki ile Çalışan Güneş Enerjili Sulama Sisteminin tasarım parametreleri araştırılmış ve bilgisayar ortamında modellemesi yapılmıştır. Bu amaçla, İç Anadolu Bölgesi’nin güneş enerjisi potansiyeli hesaplanmış ve bölgede özellikle de Niğde ilinde oldukça yüksek bir güneş enerjisi potansiyeli olduğu belirlenmiştir. Bu potansiyelden yararlanmak üzere Niğde’de teorik olarak kurulan örnek bir pompaj tesisinin elektrik ihtiyacını karşılayacak fotovoltaik sistemin kurulu gücü hesaplanmış, aynı hesaplamalar modelleme programına da yaptırılarak benzer sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar değerlendirilerek Fotovoltaik Etki ile Çalışan Güneş Enerjili Sulama Sisteminin tasarımını oldukça pratik hale getiren bir bilgisayar yazılımı geliştirilmiş ve geliştirilen yazılımın yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına katkısı açısından önemi vurgulanmıştır

Modeling of the Solar Irrigation System Using Photovoltaic Effect

In this study the design parameters of solar powered irrigation system that operates with photovoltaic effect have been researched and patterned in computer programming. For this purpose, the potential of solar power in the Central Anatolia region has been calculated and it has been determined that there is a high potential of solar power in the region, particularly in Niğde. In order to benefit from this potential, installed power of photovoltaic system which will provide the required electricity of a sample pumping facility established by theory in Niğde has been calculated, and similar results have been obtained upon making the same calculations in the modelling programme. By assessing the outputs, a computer software, which renders the design of solar powered irrigation system that operates with photovoltaic effect quite practical, has been developed and the significance of the developed computer software in terms of its contribution to the utilization of renewable energy

___

Acakpovi, A., Xavier, FF., Awuah-Baffour, R. 2012. Analytical Method of Sizing Photovoltaic Water Pumping System. 2012 IEEE 4th Int. Conf. Adap. Sci. Tech. (ICAST), 65-69.

Atik, KP. 2013. Fotovoltaik Güç Sistemli Su Pompalarının Dizayn Parametrelerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 38, Tekirdağ.

Bedeloglu, A., Demir, B., Bozkurt, Y. 2010. Fotovoltaik Teknolojisi: Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanları ve Fotovoltaik Tekstiller. Tekstil Tekn. Elek. Der., 4 (2):43-58.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP 2014. http:// energyworld.com.tr/yenilenebilir-enerji-yatiriminda-kureseltrendler-2014-raporu-ve-turkiye-icin-cikarimlar.html. (Erişim tarihi, 13 Mayıs 2014).

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 2013. 2010-2013 yılı Günlük Ortalama Sıcaklık, Günlük Toplam Global Güneş Radyasyonu, Günlük Güneşlenme Süresi İstatistikleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2014. Mavi Kitap

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2015. http://www.enerji. gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Gunes (Erişim tarihi, 10 Mart, 2015).

Fıratoğlu Z A ve Yeşilata B. 1994. Dinamik Çevre Koşullarının Fotovoltaik Destekli Su Pompası Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Müh. ve Mak. Der., 46 (544):17-24

Gençoğlu M T, Cebeci M, Güneş M. 2010. Güneş Enerjisi ile Çalışan PLC Kontrollü Su Pompası Sistem Tasarımı.

Gökalp Y. 2014. Güneş Enerjisinden Yararlanarak Santrifüj Pompa ile Su Pompalama Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı,37, Adana.

Khatip, T. 2010. Design of Photovoltaic Water Pumping Systems at Minimum Cost for Palestine: A Review. J. App. Sci.,10 (22):2773-2784.

KOSGEB 2015. http://www.kobi-line.com.tr

Köksal, ES. 2006. Sulama Suyu Düzeylerinin Şekerpancarı Verim, Kalite ve Fizyolojik Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İnfrared Termometre ve Spektroradyometre İle Belirlenmesi. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı, Ankara 101.

Köksal, MA. 2012. Güneş enerjisiyle su pompalama üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı,41, Adana.

Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, http://nigde. tarim.gov.tr Erişim tarihi (15 Nisan 2015).

Önder, S. 2006. Patateste Su Verim İlişkileri 4.Patates Kongresi 6-8 Eylül, 10, Niğde

Özgür, C. 1977. Su Makinaları. İstanbul Teknik Üniversitesi matbaası: 226

Öztürk, A., Dursun, M. 2011. 2,10 ve 20 KVA’ lık Fotovoltaik Sistem Tasarımı. 6th Int. Adv. Techn. Symp.(LAST’11), 16-18 May 2011, Elazığ.

Öztürk, HH. 2010. Güneş pili ile çalışan tarımsal sulama sistemleri için tasarım ölçütlerinin belirlenmesi. 4. Gün.En. Sis. Semp. ve Ser. Bild. Kit., 6-7 Kasım 2009, 58–73, Mersin.

Öztürk, HH., Eren, Ö., Özsavran, M., Arslan, M. 2011. Güneş enerjisiyle termo-mekanik dönüşüm ilkesine göre çalışan su pompalama uygulamalarının değerlendirilmesi. 5. Gün. En. Sis. Semp. ve Ser. Bild. Kit., MMO Yayın No: E/2011/562, 277–294, Mersin.

Öztürk, L. 2014. Fotovoltaik Modüllerin Verimine Modül Sıcaklığının Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı, 42, Karabük.

T.C Uzunköprü Kaymakamlığı Gıda Hayvancılık ve İlçe Müdürlüğü http://uzunkoprutarım.com (Erişim Tarihi 06 Haziran 2015).

Türkiye Elektrik İletim Aş. http://www.teias.gov.tr/ ElektrikUretimPlani.aspx (Erişim tarihi, 20 Nisan 2015).

Vatansever, H. 2014. Enerji Altyapısı ve Yatırımları İzmir Bölgesi Enerji Forumu.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 2015. www.eie.gov.tr (Erişim tarihi, 15 Mart 2015).

Yeşilata, B. 2011. Fotovoltaik Güç Sistemli Su Pompasının Dizayn Esaslarının Araştırılması.

Yeşilata, B., Aydın, M., Işıker, Y. 1994. Küçük Ölçekli Bir PV Su Pompalama Sisteminin Deneysel Analizi, Müh. ve Mak. Der., 47(553):31 -38.

Yeşilata, B., Fıratoğlu, ZA. 2008. Effect of Solar Radiation Correlations on System Sizing: PV Pumping Case. Ren. Ene., 33: 155–161.

Yılmaz M. 2012. Türkiye’nin Enerji Potansiyeli ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Açısından Önemi. Ankara Üni. Çev. Bil. Der., 4(2): 33-54.

___