ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN DİNAMİK YETENEKLERE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürünün, dinamik yetenekler üzerindeki etkisini tespit edebilmektedir. Klan, adhokrasi, hiyerarşi ve pazar kültür tiplerinden hangilerinin dinamik yeteneklerin varlığını pozitif, hangilerinin negatif etkilediği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Söz konusu etkiler literatürde sınıflandırıldığı şekli ile fırsatları sezme, fırsatları yakalama ve yeniden yapılandırma biçiminde dinamik yetenekler boyutları ile ayrı ayrı ele alınmaktadır. Daha önce dinamik yeteneklerin var oluşunda örgüt kültürünün etkisine yönelik bir çalışma bulunmadığı için çalışma öncül bir çalışma olmuştur. Çalışmada, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı, dinamik yeteneklere sahip olduğu düşünülen, 2012 yılı kurumlar vergisi rekortmeni olan ilk 100 firmanın 78'nden toplanan veriler kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre, pazar kültürü ve adhokrasi kültürlerinin dinamik yetenekleri pozitif yönde etkilediğini tespit edilmiştir. Diğer yandan, klan kültürünün dinamik yetenekleri negatif yönde etkilediği görülmüştür. Hiyerarşi kültürünün dinamik yetenekler üzerinde bir etkisi bulunamamıştır

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE TO DYNAMİC CAPABILITIES

The aim of this study is to detect the effect of the organizational culture on dynamic capabilities. It will be tried to be found out that which types of clan, adhocracy, hierarchy, and market culture affect positively and negatively the presence of dynamic capabilities. According to the literature, these effects are investigated separately for three dimensions of dynamic capabilities such as sensing opportunities, seizing opportunities and reconfiguration. Since there is no previous study for the effects of organizational culture in the existence of dynamic capabilities, it has been a pioneer study. Empirical evidence was obtained from 78 firms, which are record holder of corporate tax in 2012 and registered to Trabzon Chamber of Commerce. The finding revealed that adhocracy and market culture types positively affect dynamic capabilities in general. Moreover, clan culture negatively affects dynamic capabilities in general. Hierarchy culture has no effect on dynamic capabilities in general

Kaynakça

Açıkgöz, B. (2012), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Aşamalı Bir Bakış: Strateji, Sürdü- rülebilir Rekabetçi Üstünlük ve Kaynak Tabanlı Yaklaşımın Kesişme, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14 (4), 107-130.

Sadaqat, A., Linda D. P. & Fiona L. (2012), An Organizational Learning Perspective on Conceptualizing Dynamic and Substantive Capabilities, Journal of Strategic Management, 20 (7), 589-607.

Amit, R. & Schoemaker, P. (1993), Strategic Assets and Organisational Rent, Strategic Management Journal, 14 (1), 33-46.

Arafa, A. & Elmaraghy W. (2011), Manufacturing Strategy and Enterprise Dynamic Capability, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 60 (1), 507-510.

Augier, M. & Teece, D. (2007), Dynamic Capabilities and Multinational Enterprise: Penrosean Insights and Omissions, Management International Review, 47 (2), 175-192.

Barney, J. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17 (1), 99-120.

Baş, T. (2013), Anket, 7. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık San ve Tic. A.Ş.

Bayramoğlu, G. (2008), Kaynak Tabanlı Yönetim Modelinin Rekabetçi Üstünlükler Açısından İncelenmesi ve Tusaş, Ford Otosan, Gragam ve Toprak Seramik İşletmelerince Niteliksel Bir Araştırma, Gazi Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 19 (67), 59-78.

Bendixen, M. & Burger, B. (1998), Cross-Cultural Management Philosophies, Journal Of Business Research, 42 (2), 107-114.

Blome, C., Schoenherr T. & Rexhausen D. (2013), Antecedents and Enablers of Supply Chain Agility and Its Effect on Performance: A Dynamic Capabilities Perspective, International Journal of Production Research, 51 (4), 1295-1318.

Cabanelas, P., Omil J. C. & Vazquez X. H. (2013), A Methodology for the Contruction of Dynamic Capabilities in Industrial Networks: The Role of Border Agents, Industrial Marketing Management, 42 (6), 1-12.

Cameron, K. S. (1985), Cultural Congruence, Strength, and Type: Relationships to Effectiveness, 5, Educational Resources Information Center, 2-52.

Cameron, K. S. & Quinn, R. E. (2006), Diagnosing and Changing Organizational Culture, 2. Baskı, United States of America: Jossey-Bass.

Capron, L. & Mitchell, W. (2009), Selection Capability: How Capability Gaps and Internal Social Frictions Affect Internal and External Strategic Renewal, Organization Science, 20 (2), 294-312.

Chen, C. L. & Jaw, Y. L. (2009), Building Global Dynamic Capabilities Through Innovation: A Case Study of Taiwan's Cultural Organizations, Journal of Engineering and Technology Management, 26 (4), 247-263.

Chiou, C. H. (2011), Dynamic Capabilities, Collaborative Network and Business Model: An Empirical Analysis of Taiwan HTC Corporation, African Journal of Business Management, 5 (2), 294-305.

Denford, J. S. (2013), Building Knowledge: Developing a Knowledge-based Dynamic Capabilities, Journal of Knowledge Management, 17 (2), 175-194.

Deshpande, R., Farley J. U. & Webster F. E. (1993), Corporate Culture, Customer, Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis, Journal of Marketing, 57 (1), 23-27.

Duygulu, E. & Eroğluer, K. (2006), Örgüt Kültürünün Çalışanların İş Doyumuna Etkisi: Bir Firma Uyguluması, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 21 (2), 1-21.

Eisenhardt, K. & Martin, J. (2000), Dynamic Capabilities: What are They?, Strategic Management Journal, 21 (10), 1105-1121.

Ekşi, H. (2009), Stratejik Yönetim ve Örgüt Kültürü: İlişkisel Bir Analiz, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos (24), 165-172.

Ellonen, H. K., Jantunen, A. & Kuıvalaınen, O. (2011), The Role of Dynamic Capabilities in Developing Innovation Related Capabilities, International Journal of Innovation Management, 15 (3), 459-478.

Erdem, R. (2007), Örgüt Kültürü Tipleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Elazığ İl Merkezindeki Hastaneler Üzerine Bir Çalışma, Eşkişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2 (2), 63-79.

Eriksson, T. (2013), Processes, Antecedents and Outcomes of Dynamic Capabilities, Scandinavian Journal of Management, 30 (1), 65-82.

Fey, C. F. & Denison, D. R. (2003), Organizational Culture and Effectiveness: Can American Theory Be Applied in Russia?, Organization Science, 14 (6), 686-706.

Frost, P. J. (Ed), Moore L.F. (Ed), Louis M. R. (Ed), Lundberg C. C. (Ed), Martin, J. (Ed) (1985), Organizational Culture, 1. Baskı, United States of America: SAGE Publications, Inc.

Gebauer, H. (2011), Exploring the Contribution of Management Innovationa to the Evolution of Dynamic Capabilities, Industrial Marketing Management, 40 (8), 1238-1250.

Goodman, E. A., Zammuto R. F. & Gifford B. D. (2001), The Competing Values Framework: Understanding the Impact of Organizational Culture on the Quality of Work Life, Organizational Development Journal, 19 (3), 58-66.

Grant, R. M. (1991), The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, California Management Review, 33 (3), 114-135.

Gujarati, D. (2004), Basic Econometrics, 4. Baskı, New York: McGraw-Hill.

Gümüşoğlu, L. (2012), Dinamik Yeteneklerin Yeni Ürün Geliştirme Performansı Üzerine Etkileri: Farklı İş Stratejileri İçin Sonuçlar, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 27 (320), 61-90.

Haftacı, V. (2012), Şirketler Muhasebesi, 3. Baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Helfat, C. & Peteraf, M. (2003), The Dynamic Reource Based View: Capability Lifecycles, Strategic Management Journal, 24 (10), 997-1010.

Helfat, C. E., Finkelstein S., Mitchell W., Peteraf M., Singh H., Teece D. & Winter S. G. (2007), Dynamic Capabilities Understanding Strategic Change in Organizations, 1. Baskı, United Kingdom: Blackwell Publishing.

Hodgkinson, G. P. & Healey, M. P. (2011), Psychological Foundations of Dynamic Capabilities: Reflexion and Reflection in Strategic Management, Strategic Management Journal, 32 (13), 1500-1516.

Hooijberg, R. & Petrock F. (1993), On Cultural Change: Using the Competing Values Framework to Help Leaders Execute a Transformational Strategy, Human Resource Management, 32 (1), 29-50.

Huang, K. F., Wu L. Y., Dyerson R. & Chen C. F.u (2012), How does Technological Firm Develop Its Competitive Advantage? A Dynamic Capabilites Perspective, IEEE Transactions on Engineering Management, 59 (4), 644-652.

Iris, R. & Vikas, A. (2011), E-Learning Technologies: A Key to Dynamic Capabities, Computers in Human Behavior, 27 (5), 1868-1874.

İşcan, F. Ö. & Timuroğlu, K. M. (2007), Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (1), 119-135.

Jantunen, A., Ellonen H. K. & Johansson A. (2012), Beyond Appearances-Do Dynamic Capabilities of Innovative Firms Actually Differ, European Management Journal, 30 (2), 141-155.

Jiao, H., Alon I., Koo K. C. & Cui Y. (2013), When should organizational change be implemented? The Moderating Effect of Enviromantal Dynamism Between Dynamic Capabilities and New Venture Performance, Journal of Engineering and Technology Management, 30 (2), 188-205.

Kalaycı, Ş. (2009), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 4. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kim, G., Shin B., Kim K. K. & Lee, H. G. (2011): IT Capabilities, Process Oriented Dynamic Capabilities, and Firm Financial Performance, Journal of the Association for Information Systems, 12 (7), 487-517.

Köse, S., Tetik S. & Ercan C. (2001), Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (1), 219-242.

Lamond, D. (2003), The Value of Quinn's Competing Values Model in an Australian Context, Journal of Managerial Psychology, 18 (1), 46-59.

Leung, R. C. (2012), Health Information Technology and Dynamic Capabilities, Health Care Management Review, 37 (1), 43-53.

Li, D. Y. & Liu, J. (2012), Dynamic Capabilities, Enviromentel Dynamism, and Competitive Advantage: Evidence from China, Journal of Business Research, 67 (1), 1-7.

Makkonen, H., Pohjolab M., Olkkonena R. & Koponena A. (2013), Dynamic Capabilities and Firm Performance in a Financial Crisis, Journal of Business Research, 67 (1), 1-13.

Murat, G. & Açıkgöz, B. (2007), Yöneticilerin Örgüt Kültürü Algılamalarına İlişkin Bir Analiz: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (5), 1-20.

Narayanan, V. K., Ken C. & Frank L. Do. (2009), Building Organizational and Scientific Platforms in the Pharmaceutical Industry: A Process Perspective on the Development of Dynamic Capabilities, British Journal of Management, 20 (1), 25-40.

Newbert, S. L. (2007), Empirical Research on The Resource-Based View of The Firm: An Assessment and Suggestions for Future Research, Strategic Management Journal, 28 (2), 121-146.

OECD (2013), https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm (10.02.2016).

Parente, R. C., Baack D. W. & Hahn E. D. (2011), The Effect of Supply Chain İntegration, Modular Production, and Cultural Distance on New Product Development: A Dynamic Capabilities Approach, Journal of International Management, 17 (4), 278-290.

Pavlou, P. A. (2003), IT-Enabled Competitive Advantage: The Strategic Role of IT on Dynamic Capabilities in Collaborative Product Development Partnerships, Research Seminar, 1-50.

Pavlou, P.A. & Sawy, O. A. (2011), Understanding the Elusive Black Box of Dynamic Capabilities, Decision Sciences, 42 (1), 239-273.

Penrose, E. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, 1. Baskı, Oxford: Blackwell Publishing Peteraf, M., Stefano G. D. & Verona G. (2013), The Elephant in the Room of Dynamic Capabilities: Bringing Two Diverging Conversations Together, Strategic Management Journal, 34 (12), 1389-1410.

Piening, E. P. (2013), Dynamic Capabilities in Public Organizations, Public Management Review, 15 (2), 209-245.

Porter, M. & Miller V. (1985), How information gives you competitive advantage, Harvard Business Review, 63 (4), 149-160.

Protogerou, A., Caloghirou Y. & Lioukas S. (2011), Dynamic Capabilities and Their Indirect Impact on Firm Performance, Industrial and Corporate Change, 21 (3), 615-647.

Quinn, R. E. & Cameron, K.(1983), Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, Management Science, 19 (1), 33-51.

Ramirez, R., Österman R. & Grönquist D. (2013), Scenarios and Early Warning as Dynamic Capabilities to Frame Managerial Attention, Technological Forecasting&Social Change, 80 (4), 825-838.

Ravishankar, M. & Pan, S. (2013), Examining the Influence of Modularity and KM on Dynamic Capabilities: Insights from a Call Center, International Journal of Information Management, 33 (1), 147-159.

Rodenbach, M. & Brettel, M. (2011), CEO Experience as Micro-level Origin of Dynamic Capabilities, Management Decision, 50 (4), 611-634.

Russo, M.l (2009), Explaining the Impact of ISO 14001 on Emission Performance: A Dynamic Capabilities Perspective on Process and Learning, Business Strategy and the Environment, 18 (5), 307-319.

Söyler, İ. (2007), Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Uygulanabilir mi? (Engeller/Güçlükler), Maliye Dergisi, 1 (152), 103-115.

Şahin, K., Mert K. & Kaplan T. (2013), Global Dinamik Yeteneklerin Uluslarasılaşma Sürecinde Kullanımı: İşletme Grupları Perspektifi, Demirci, Kemal M. vd. (Ed.), 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, (423-427), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

__________________________ (2015), Global Dinamik Yeteneklerin Uluslararasılaşma Sürecinde Kullanımı: İşletme Grupları Perspektifi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70 (4), 931,956.

Tharp, B. M. (2009), Four organizational culture types, Haworth Organizational Culture White Paper, 1 (1), 1-6.

Teece, D. & Pisano, G. (1994), The Dynamic Capabilities of Firms: An Introduction, Industrial and Corporate Change, 3 (3), 537-556.

Teece, D., Pisano, G. & Shuen, A. (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, 18 (7), 509-533.

Teece, D. (2003), Essays in Technology Management and Policy, 1. Baskı, USA: World Scientific Publishing Co.

_______ (2007), Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of Sustainable Enterprise Performance, Strategic Management Journal, 28 (13), 1319-1350.

Wang, C. & Ahmed, P. (2007), Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda, International Journal of Management Reviews, 9 (1), 31-51.

Wernerfelt, B. (1984), A Resource-based View of the Firm, Strategic Management Journal, 5 (2), 171-180.

Wilden, R., Gudergan S. P., Nielsen B. B. & Lings I. (2013), Dynamic Capabilities and Performance: Strategy, Structure and Environment, Long Range Planning, 46 (1), 72-96.

Winter, S. (2003), Understanding Dynamic Capabilities, Strategic Management Journal, 24, 991-995.

Wu, L. Y. (2006), Resources, Dynamic Capabilities and Performance in a Dynamic Enviroment: Perceptions in Taiwanese IT Enterprises, Information & Management, 43 (4), 447-454.

_______ (2010), Applicability of the Resource-based and Dynamic Capability Views under Enviromental Volatility, Journal of Business Research, 63 (1), 27-31.

Wu, I. L. & Hu, Y. P. (2012): A Dynamic Capability View and the Mediating Role of Process Capability: A Dynamic Capability View and the Mediating Role of Process Capability, Journal of the Association for Information Systems, 13 (12), 976-999.

Yu, Y., Dong X. Y., Shen Kathy Ning, Khalifa Mohamed & Hao Jin-Xing (2013), Strategies, Technologies, and Organizational Learning for Developing Organizational Innovativeness in Emerging Economies, Journal of Business Research, 66 (12), 2507-2514.

Yung, K. (2013), Learning Orientation, Dynamic Capabilities and Performance in Korean Hightech Ventures, Advances in Management, 6 (4), 54-61.

Yusr, M. M., Othman R. A. & Mokhtar S. S. M. (2012), Assesing the Mediating Role of Marketing Capability in the Relationship Between TQM Practices and Innovation Performance Dynamic Capabilities Ap proach, International Journal of Business and Social Science, 3 (23), 165-176.

Zahra, S. & George, G. (2002), Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension, The Academy of Management Review, 27 (2), 185-203.

Zahra, S. A., Sapienza, H. J. & Davidsson, P. (2006), Entrepreneurship and Dynamic Capabilities: A Review, Model and Research Agenda, Journal of Management Studies, 43 (4), 917-955.

Zhan, W. & Chen, R. (2013), Dynamic Capabilities and IJV Performance: The Effect of Exploitation and Exploration Capabilities, Asia Pacific Journal of Management, 30 (2), 601-632.

Zhou, K. & Li, C. (2010), How Strategic Orientations Influence the Building of Dynamic Capability in Emerging Economies, Journal Business Research, 63 (3), 224-231.

Zollo, M. & Winter, S. (2002), Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities, Organization Science, 13 (3), 339-351.

Kaynak Göster