Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Stres Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin algılanan stres düzeylerini bazı değişkenlerle ilişkileri yönünden ele almaktır. Araştırma grubu Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde eğitim görmekte olan öğrencilerden rastgele örneklem yoluyla seçilmiştir. Araştırmaya 68 kadın, 82 erkek olmak üzere 150 öğrenci katılmıştır. Katılımcılara Kişisel bilgi Formu ve Algılan Stres Ölçeği (Cohen ve ark., 1983) uygulandı. Verilerinin analizine SPSS for Windows Release 17.00 paket programında Mann Whitney testi ve Kruskal Wallis testi ile bakılmış, Spearman's Rho korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlara göre öğrencilerin stres düzeyleri yüksektir. Algılanan stres ile yaş, cinsiyet veya gelir kaynağı ile arasında bir ilişki bulunmadığını, ancak gelir düzeyi ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Investigation of Perceived Stress Levels of Unlversity Students in terms of Various Variables

The objective of this study was to analyze the perceived stress levels of university students in terms of their associations with some variables. The research group was randomly selected from students studying at different faculties of Ondokuz Mayıs University. The sample consisted of 150 (68 female and 82 male) students. To collect data; Personal Information Form and Perceived Stress Scale (Cohen et al., 1983) were used. Statistical analysis of the data was conducted by Mann Whitney test, Kruskal Wallis test and Spearman's rho correlation analysis in SPSS for Windows Release 17.00 package program. The results showed that students' stress levels were high. No association was found between perceived stress and age, gender or income source. On the other hand, positive correlation was found between perceived stress and income.

Kaynakça

Akpınar, B. (2013). Öğretmen adaylarının stress düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından analizi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21; 229—241

Baltaş, A., Baltaş, Z. (2008). Stres ve stresle başa çıkma yolları 25 Baskı, İstanbul, Remzi Yayınevi.

Bayhan, V. (2003). Genç kimliği: Üniversite gençliğinin sosyolojik profili. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya.

Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R.A. (1983). Global measure of perceived stress. Journal of health and social behavior. 385—96

Cüceloğlu, D. (1998). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Erkuş, A. (1994). Psikolojik Terimler Sözlüğü. Ankara: Doruk Yayınları.

Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F. Dereboy, Ç. (2013). Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi. NeW/Yeni Symposium Journal, (3), 132—140.

Greenberg, J.S. (1990). Coping With Stress. Practical Guide. Dubuque: W.C. Brown Publishers.

Gündoğdu, P. (2012). Birinci Basamakta Çalışan Hekimlerin Stres Algısı ve Bu Algının Yaş am Kalitesi ile ilişkisi- Uzmanlık Tezi: Çukurova Üniversitesi.

Gürel, S., Demir, Ö., Adaklı, O., Balcı, M. (2015). Öğrencilerin Stres Algıları Üzerine Bir Araştırma. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi. Özel Sayı.

Jose, P.E., Huntsinger C.S. (2005). Moderation And Mediation Mffects Of Coping By Chinese American And European American Adolescents. Journal of Genetic Psychology, 166(1): 16—43.

Kulaksızoğlu, A. (2001). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Lazarus, R.S. Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, And Coping. New York: Sipringer Publisher.

Oral, A. (1994). Sources Of Stres And Coping Strategies During Adolescence. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özkürkçügil, Ç.A. (1999). Bir Mediko—Sosyal Merkeze Genel Sağlık Sorunları İle Başvuran Öğrencilerden Psikiyatrik Tanı Alanlarda Bazı Sosyodemografik Özellikler Türk Psikiyatri Dergisi, 10(2): 115-122.

Özyıldırım, E. (2015). Erzurum 11 Merkezinde Çalışan Hekimlerde Yaşam Kalitesi, Algılanan Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi.

Rowshan, A. (2000). Stres Yönetim: Hayatınızın Sorumluluğunu Almak İçin Stresi Nasıl Yönetebilirsiniz (Çev. Şahin Cüceloğlu). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Ross, S. E., Niebling, B. C., And Helkert, T. M. (1999) ,,,,Sources Of Stress Amoung College Students", College Student Journal, 33, 35 —46.

Savcı, M., Aysan, F. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi İle Stresle İle Başa çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi.

Turhan, E., İnandı, T., Özer, C., Akoğlu, S. (2011). Üniversite öğrencilerinde madde kullanımı, şiddet ve bazı psikolojik özellikler. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi. 9(1).

Uyan, A. (2012). Arel Üniversitesi Ergenlerde Sosyal Destek ile Algılanan Stres Düzeyinin İncelenmesi. Yüksel Lisans Tezi. İstanbul

Yerlikaya, E.E., İnanç, B. (2007). Algılanan Stres Ölçeği'nin (ASÖ) Türkçe Çevirisinin Psikometrik Özellikleri. IX Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çeşme-İzmir.

Kaynak Göster

1072 592

Arşiv