Türkiye'nin Savunma Sanayii Politikasının Analizi: Türk Savunma Sanayii Politikası ve Stratejisi Esasları Dokümanı Orneği

Kamu kullanılmaktadır. Bu alanda en yaygın kullanılan modellerden b r , süreç model d r. Süreç model nde, b r kamu pol t kası beş aşamada anal z ed lmekted r. Bu aşamalar sırasıyla; değerlend rmed r. Bu çalışma, Türk ye'n n savunma sanay pol t kasının süreç model çerçeves nde anal z ed lmes n amaçlamaktadır. Kuşkusuz Türk ye'n n savunma sanay pol t kası gen ş kapsamlı b r konu başlığıdır. Konuyu sınırlandırmak amacıyla çalışmada, örnek olarak 1998 yılında yürürlüğe g ren Türk Savunma Sanay Pol t kası ve Stratej s Esasları Dokümanı ele alınmıştır. Dokümanın en d kkat çek c özell ğ , yen dönemde Türk savunma sanay n n gel şt r lmes ht yacının öne çıkarılmasıdır. N tek m Dokümanda, bu ht yacın karşılanmasında teknoloj n n anahtar faktör olduğu vurgulanmaktadır

The Analysis of Turkey's Defence Industry Policy: Example of Turkish Defence Industry Policy and Strategy Principles Document

Several models have used n the f eld of publ c pol cy analys s. One of the most commonly used model n th s f eld s the process model. A publ c pol cy has analysed n f ve steps n the process model. The stages of the model are agenda sett ng, formul zat on, leg t mat on, mplementat on and evaluat on. Th s study a ms to analyse Turkey's defence ndustry pol cy accord ng to the process model. Turkey's defence ndustry pol cy s certa nly a broad top c. In order to narrow down the top c, example of Turk sh Defence Industry Pol cy and Strategy Pr nc ples Document wh ch enacted n 1998 has been exam ned n the study. The most str k ng feature of the document s emphas s on the necess ty of the development of the Turk sh defence ndustry n the new area. Accord ng to the document, technology has formed the key factor for development of the defence ndustry

Kaynakça

Akgül, A. ve Kaptı, A. (2010). Türk ye'n n Uyuşturucu le Mücadele Pol t kası: Pol t ka Süreç Anal z . S. Özeren, M. A. Sözer ve O. Ö. Dem r (Ed.), Yerelden Küresele Sınıraşan Suçlar (ss. 75-99). Ankara: Pol s Akadem s Yayınları.

Anderson, J. E. (2010). Publ c Pol cymak ng: An Introduct on (7. bs.). Boston: Wadsworth Cengage Learn ng.

Arıs, H. (1990). Savunma Sanay Müsteşarlığı. Savunma ve Havacılık, 4 (5), 14-22.

Bütün, M. O. (2000). Türk ye'de Savunma Sanay Yatırımcılarının Sorunları. Savunma ve Havacılık, 14 (1), 72-73.

Cumhur yet m z n 75nc Yılında Türk Savunma Sanay . (1999). Savunma ve Havacılık, 13 (1), 22-29.

Çev k, H. H. ve Dem rc , S. (2015). Kamu Pol t kası: Kavramlar, Aktörler, Süreç, Modeller, Anal z, Karar Verme (3. bs.). Ankara: Seçk n Yayıncılık.

Dye, T. R. (1984). Understand ng Publ c Pol cy. New Jersey: Prent ce Hall.

Eyestone, R. (1971). The Threads of Publ c Pol cy: A Study n Pol cy Leadersh p. Ind anapol s: The Bobbs-Merr ll Company.

Haksever, S. (1996). Savunma Sanay Hakkında Düşünceler. Savunma ve Havacılık, 10 (3), 52.

Kaptı, A. (2013). G r ş: Kamu Pol t ka Sürec (2. bs.). A. Kaptı (Ed.), Kamu Pol t kası Sürec : Teor k Perspekt fler, Modeller ve Anal z Yöntemler (ss. 25-46). Ankara: Seçk n Yayıncılık.

Kesk n, N. E. (t.y.). Kamu Pol t kası. 1-5. Er ş m tar h : 27 Ağustos 2016, https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_ dokumanlar /768_6900_1455.pdf.

Kuloğlu, A. (1997). Türk ye'n n Savunma Sanay Pol t kası ve Hedefler . Savunma ve Havacılık, 11 (1), 20-27.

Müslüm, S. Topcu, M. K. ve Mala, M. (2010). Savunma Tedar k nde Güncel Yaklaşımlar: Evr msel Tedar k Stratej s ve Türk ye Açısından B r Değerlend rme. Savunma B l mler http://www.kho.edu.tr/akadem k/enst tu/savben_derg /92/Makale5.pdf. 9 (2), 91-115. Er ş m tar h : 24 Mayıs 2016,

Savunma Sanay Müsteşarlığı. (t.y.) Tar hçe. Er ş m tar h : 15 Mayıs 2016, http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/savunmaSanay m z/Sayfalar/tar hce2.aspx.

Savunma Sanay Sektör Kurulu Raporu. (2006). Ankara: TOBB. Er ş m tar h : 31 Mayıs 2016, www.tobb.org.tr/sura/savunma.doc.

Savunma Sanay nde Yen Gel şmeler ve Yaklaşımlar. (1996). Savunma ve Havacılık, 10 (2), 53-58.

Sünnetç , İ. (2015). Ulusal Savunma ve Havacılık Sanay nden Özgün Çözümler. Savunma ve Havacılık, 29 (1), 137-154.

Teknoloj Yönet m Stratej s 2011-2016. (t.y.). Ankara: Savunma Sanay Müsteşarlığı. Er ş m Documents/201116_TYY.pdf. 2016,

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/

Türk Savunma Sanay Pol t kası ve Stratej s Esasları. (1998). T.C. Resm Gazete, 23378, 20 Haz ran 1998.

V zyon 2023 Projes Savunma, Havacılık ve Uzay Sanay Panel . (2003). Ek-12 Türk Savunma Sanay Pol t kası ve Stratej s . Ankara: TÜBİTAK.

Z ylan, A. (1999). Güçlü B r Savunma İç n Doğru Adımlar. Ulusal Stratej , 8, 64-67.

Z ylan, A. (2001). M ll Teknoloj de Ortaklık Olmaz. Ulusal Stratej , 19, 32-34.

Kaynak Göster