Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnâmesi 1925-1926'da Giresun Vilayeti

Köklü b r geçm şe sah p olan G resun, Cumhur yet dönem nde v lâyet hal n almıştır. Şeh r tar h açısından b r nc el kaynak durumunda olan salnâmelerde G resun v layet n n ekonom k, s yas , sosyal ve kültürel yapısı hakkında tafs latlı b lg ler mevcuttur. Osmanlı Devlet 'nde salnâmeler n yayınına 1847'd e başlanmış ve 1918'e kadar 68 salnâme yayınlanmıştır. Devlet salnâmeler n n yayınına Cumhur yet dönem nde de devam ed lm ş ve "Türk ye Cumhur yet Devlet Salnâmes " adıyla 1926, 1927 ve 1928 yılında olmak üzere Osmanlıca üç devlet salnâmes yayınlanmıştır. Bu çalışmada 1926 yılında yayınlanan "Türk ye Cumhur yet Devlet Salnâmes 1925-1926"ya göre G resun v layet n n ekonom k, s yas , sosyal ve kültürel yapısı araştırılmış, esasen sosyo-ekonom k yapı üzer ne b lg lere ulaşılmıştır. 1924-1925 yılı t bar yle mevcut kaza ve köyler le toplam nüfus; z ra toprakların durumu, üret len tarım ürünler ; fabr kalar ve hraç maddeler ; l man dares ve ş rketler; mevcut okullar ve öğrenc sayısı; beled yeler n gel rler ; adl olaylar; yayını süren gazeteler, mecmualar ve cem yetler le mülk âm r ve memurlar hakkında stat st kî b lg ler sunulmak yoluyla G resun'un 1924 1925 yılındak genel durumu ayrıntılarıyla rdelenmeye çalışılmıştır

Giresun Province in the Yearbook of the Turkish Republic 1925-1926

W th ts deep-rooted h story, G resun became a prov nce n the Republ can per od. Serv ng as a f rst-hand source n terms of h story of the c ty, yearbooks present deta led nformat on about the econom c, pol t cal, soc al, and cultural structure of G resun prov nce. These yearbooks started to be publ shed by the Ottoman State n 1847 and 68 of them were publ shed unt l 1918. The publ cat on of these governmental yearbooks cont nued n the Republ can per od. They were publ shed n three volumes n Ottoman w th the t tle “Türk ye Cumhur yet Devlet Salnâmes ” (The Yearbook of the Turk sh Republ c) n the years 1926, 1927 and 1928, respect vely. In th s study, based on “Türk ye Cumhur yet Devlet Salnâmes 19251926” publ shed n 1925-1926, the econom c, pol t cal, soc al and cultural structure of G resun prov nce s searched for. Stat st cal data about the total populat on nclud ng the ex st ng v llages and boroughs, the s tuat on of ts agr cultural terra n, agr cultural products, factor es and export tems, port adm n strat on and compan es, ex st ng schools and enrollment, ncome of mun c pal t es, jud c al cases, local newspapers, gu lds, adm n strat ve ch efs and c v l servants are presented n order to put forward a deta led analys s of the general status of G resun as of 1924-1925

Kaynakça

Acun, F. (2010). Şeb nkarah sar. İslam Ans kloped s -38, Ankara: Türk ye D yanet Vakfı.

Albayrak, H. (2003). Tar h Boyunca Doğu Karaden z'de Etn k Yapılanmalar ve Pontus. İstanbul: Babıal K taplığı.

Aydın, B. (2009). Salnâme. İslam Ans kloped s -36, Ankara: Türk D yanet Vakfı.

Bıjişkyan, P. M. (1969). Karaden z Kıyıları Tar h ve Coğrafyası. İstanbul: İstanbul Ün vers tes Yayınları.

Bilgi , N. (2002). Cumhur yet' n İlk Dönem nde Mülkî Yapının Gel ş m (1920 -1950). Türkler-17, Ankara: Yen Türk ye Yayınları.

Duman, H. (2000). Osmanlı Salnâmeler ve Nevsâller B bl yografyası ve Toplu Kataloğu. Ankara: Enformasyon ve Dökümantasyon H zmetler Vakfı.

Duran, Y. (2003). H t t Dönem Anadolu Coğrafyasının İncelenmes nde Yen B r Yaklaşım, Yayınlanmamış Yüksek L sans Tez . Ankara Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü, Ankara.

Gavaz, Ö. S. (2008, Aralık). H t t İmparatorluk Devr Krallarından I. Supp lul uma Dönem nde Anadolu. H t t Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü Derg s , 1, 21-39.

Emecen, F. (1996). G resun. İslam Ans kloped s -14. Ankara: Türk ye D yanet Vakfı.

Emecen, F. (1997). G resun Tar h n n Bazı Meseleler , G resun Tar h Sempozyumu (24-25 Mayıs 1996), G resun Beled yes Kültür Yayınları.

Erler, M. Y. (2009, Kış). Pont Ahşaena (Kara Den z) M rası Karşısında Türk Stratej s n n Tar h Zem n Üzer ne B r Değerlend rme. On Dokuz Mayıs Ün vers tes Uluslararası Sosyal Araştırmalar Derg s , 6, 227.

Günbattı, C. (2007). Sumerler, Gutlar, Hatt ler, Hur ler, Urartular. Ankara: Genelkurmay Başkanlığı Yayınları.

http://www.tu k.gov.tr “Nüfus ve Demograf ” Er ş m tar h 29/07/2016

http://www.doka.org.tr/TR/Bolgem z/G resun Er ş m tar h 29/07/2016

Keç ş, M. (2009). Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204-1404, Yayınlanmamış Doktora Tez , Ankara Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü, Ankara.

Kılıç, D.-Topal, İ. (2011, Aralık). Salnâmelerde G resun'un Sosyal ve D n Yapısı 1869 -1905, Karaden z, 13, 63-79.

Kıymet, K. (2004). MÖ II. B nde Orta Karaden z Bölges , Yayınlanmamış Yüksek L sans Tez , Ankara Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü, Ankara.

Koçer, H. A. (1974). Türk ye'de Mo dern Eğ t m n Doğuşu ve Gel ş m (1773-1923), Ankara: M ll Eğ t m Bakanlığı Yayını.

Kuruca, N. (Bahar, 2006). G resun Tar h ve Kültür Araştırmalarına Da r Kaynakça, Karaden z Araştırmaları Derg s , 9, 55-69.

Mem ş, E. (1990). MÖ 2. B nyılda H t t-Gaşka Münasebetler , Uluslararası Tar h Boyunca Karaden z Kongres , Samsun.

Özgül, O. (2011, İlkbahar). Esk çağ'da Narman Havzası, Kafkas Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü Derg s , 7, 98-99.

Özmenl , M. (1996). Esk çağ'da Gümüşhane ve Bayburt. Yayınlanmamış Yüksek L sans Tez , Atatürk Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü, Erzurum.

Öztürk, Ö. (2005). G resun, Karaden z Ans kloped k Sözlük I, İstanbul: Heyamola Yayınları.

Öztürk, Ö. (2005). Ordu, Karaden z Ans kloped k Sözlük II, İstanbul: Heyamola Yayınları.

Piyadeoğlu, C. (2009). Büyük Selçukluların Doğu Karaden z Bölges nde Faal yetler . G resun ve Doğu Karaden z Sosyal B l mler Sempozyumu G resun Beled yes Yayınları.

Sevim, A. (2000). Anadolu'nun Feth , Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Sütçü, T. (2004). Sosyal B l mlerde Araştırma Kaynağı Olarak Salnâmeler ve Yıllıklar. İlmî Araştırmalar, 18, 79 -92.

Şevket, Ş. (2012). Trabzon Tar h . İstanbul: Kurtuba K tap.

Tellioğlu, İ. (2007). Doğu Karaden z Bölges 'nde Komnenos Hâk m yet . Pontus Sorunu. Trabzon: Serander Yayınları.

Sever, İ. (2009). XIV. Yüzyılın Ortalarında Trabzon Komnenos Devlet -Cenev z İl şk ler ve Cenev z' n G resun Baskını. Uluslararası G resun ve Doğu Karaden z Sosyal B l mler Sempozyumu B ld r ler I. G resun Beled yes .

Tellioğlu, İ. (2007). Osmanlı Hâk m yet ne Kadar Doğu Karaden z Bölges nde Türkler. Trabzon: Serander Yayınları.

Tezcan, M. (2007). Pontos Krallığı (MÖ III-MS IV. Yüzyıl). Pontus Sorunu. Trabzon: Serander Yayınları.

Turan, O. (1993). Doğu Anadolu Türk Devletler Tar h . İstanbul: Boğaz ç Yayınları.

Turan, O. (2008). Selçuklular Tar h ve Türk İslam Meden yet . İstanbul: Ötüken Neşr yat.

Türkiye Cumhur yet Devlet Salnâmes 1925-1926. (1926). İstanbul: Matbua- Âm re.

Türkiye Cumhur yet Devlet Salnâmes 1927-1928. (1928) Ankara: Matbuat Müd r yet- Umum yes .

Umar, B. (1998). Türk ye Halkının Ortaçağ Tar h . İstanbul: İnkılâp Yayınları.

Yınanç, M. H. (2013). Türk ye Tar h Selçuklular Devr I. Ankara: Türk Tar h Kurumu.

Yüksel, A. (2004). Doğu Karaden z'de Rum Yerleşmes n n N tel ğ , Osmanlı Araştırmaları, XXIV, 366.

Kaynak Göster