Turizm Önlisans Öğrencilerinin Eğitimlerine İlişkin Beklentileri

Bu araştırmanın amacı tur zm önl sans öğrenc ler n n eğ t mler ne beklent ler n açığa çıkarmaktır. Bu amacın gerçekleşt r lmes ç n anket formu oluşturulmuş Yüksekokulunda farklı programlarda eğ t mler sürmekte olan 287 öğrenc ye uygulanmıştır. Anket fadeler ne ver len cevaplar anal z ed lm ş; ver len cevapların ar tmet k ortalaması ve standart sapması hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrenc ler n %40,8' n n tur zm programlarını popüler olmasından dolayı terc h ett kler , %70,7's n n se mezun olduktan sonra tur zmde l sans eğ t m ne devam etmey sted kler tesp t ed lm şt r. Bununla b rl kte öğrenc ler n, ver len yabancı d l eğ t m n ne yeterl ne de yeters z olarak değerlend rd kler görülmüştür

Expectat ons Regard ng the Educat on of Tour sm Undergradute Students

The purpose of th s research s to expose the expectat ons regard ng the educat on of tour sm undergraduate students. The quest onna re was created for the real zat on of th s purpose and t s carr ed out on 287 students who cont nue the r educat on n d fferent programs at Un vers ty of Gaz antep Vocat onal School of H gher Educat on For Tour sm and Hotel Management. The answers to the quest onna re were analyzed; ar thmet c means and standard dev at ons of the responses were calculated. At the result of the research t was determ ned that the %40,8 of the students have preferred the tour sm programs because of ts popular ty and %70,7 of the students have wanted to cont nue the r undergraduate educat on after graduat on. However, the fore gn language educat on g ven was seen as ne ther enough nor nadequate

Kaynakça

Akbulut, Y., (2010). Sosyal B l mlerde SPSS Uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

Aksu, M., ve Bucak, T., (2012). Meslek Tur zm Eğ t m . Aksaray Ün vers tes İİBF Derg s , 4(2), 7-18.

Aksu, A. A., & Köksal, D. C., (2005). Percept ons and Att tudes of Tour sm Students n Turkey. Internat onal Journal of Contemporary Hosp tal ty Management, 17(5), 436- 447.

Aymankuy, Y., ve Aymankuy, Ş., (2013). Tur z m İşletmec l ğ Eğ t m Alan Öğrenc ler n Tur zm Sektöründek İst hdamla İlg l Görüşler ve Sektördek Kar yer Beklent ler : Balıkes r Ün vers tes Tur zm İşletmec l ğ ve Otelc l k Yüksekokulu Örneğ . Akadem k Bakış Derg s , (35), 1-21.

Alıcıgüzel, M., (2012). Türk ye'n n Yabancı D l Eğ t m Pol t kaları ve Tur zm Sektörüne N tel kl İşgücü Oluşumundak Rolü. T.C. Kültür ve Tur zm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tez , Ankara.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E., (2007). Sosyal B l mlerde Araştırma Yöntemler : SPSS Uygulamalı. İstanbul: Sakarya Yayıncılık.

Boylu, Y., ve Arslan, E., (2014). Türk ye'dek Tur zm Eğ t m n n Rakamsal Gel şmeler Açısından Değerlend r lmes . Gaz Ün vers tes Tur zm Fakültes Derg s , (1), 79-97.

Chr stou, E. S., (1999). Hosp tal ty Management Educat on n Greece an Exploratory Study. Tour sm Management, 20(6), 683-691.

Dem r, Ş. Ş., (2013). Beklent , algılanan kal te değer ve memnun yet l şk s : Tur zm L sans Öğrenc ler Üzer ne B r Uygulama. Internat onal Journal of Human Sc ences, 10(1), 307-324.

Dem r, Ş. Ş., ve Dem r, M., (2011) Tur zm L sans Öğrenc ler n n Akadem k Beklent - Memnun yet Düzey n n Kar yer Planlamasına Etk s . I. Uluslararası Tur zm ve Otelc l k Sempozyumu UTOS'11 , Beyşeh r, Konya, 29 Eylül-01 Ek m.

Dem rkol, Ş., ve Pel t, E., (2002). Türk ye'dek Tur zm Eğ t m S stem ve Avrupa B rl ğ Sürec nde Olası Gel şmeler. Gaz Ün vers tes T caret ve Tur zm Eğ t m Fakültes Derg s , (2), 125-146.

İstanbullu D nçer, F., Akova, O. ve Kaya, F., (2013). Meslek Yüksekokulu Tur zm ve Otel İşletmec l ğ Programı Öğrenc ler n n Kar yer Planlaması Üzer ne B r Araştırma: İstanbul Ün vers tes ve Gümüşhane Ün vers tes Örneğ . Elektron k Meslek Gel ş m ve Araştırma Derg s ,1(2), 42-56.

Duman, T., Tepec , M., ve Unur, K., (2006). Mers n'de Yükseköğret m ve Orta Öğret m Düzey nde Tur zm Eğ t m Almakta Olan Öğrenc ler n Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İstekler n n Karşılaştırmalı Anal z . Anatol a: Tur zm Araştırmaları Derg s , 17(1), 51-69.

Em r, O., Pel t, E., ve Arslan, S., (2010). Tur zm Alanında Önl sans Eğ t m Alan Öğrenc ler n Staj Önces ve Sonrası Görüşler n n Karşılaştırılması (Afyon Kocatepe Ün vers tes Örneğ ). Elektron k Sosyal B l mler Derg s , 9(33), 141-165.

Hacıoğlu, N., Kaşlı, M., Şah n, S., ve Tet k, N., (2008). Türk ye'de Tur zm Eğ t m , Ankara: Detay Yayıncılık.

Hacıoğlu, N., (1992). Yükseköğret mde Meslek Tur zm Eğ t m Gel şt rme Perspekt fler . Tur zm Eğ t m Konferans-Workshop, Ankara, Tur zm Bakanlığı Tur zm Eğ t m Genel Müdürlüğü, 91-100.

Hsu, M. S. (2012). A study of nternsh p att tude, subject ve norm, perce ved behav oral control, and career plann ng of hosp tal ty vocat onal college students. Journal of Hosp tal ty, Le sure, Sport & Tour sm Educat on , 11(1), 5-11.

Hsu, L. (2014). Effect veness of Engl sh for Spec f c Purposes Courses for Non-Engl sh Speak ng Students of Hosp tal ty and Tour sm: A Latent Growth Curve Analys s. Journal of Hosp tal ty, Le sure, Sport & Tour sm Educat on, (15), 50-57.

Hubackova, S., & Ruz ckova, M. (2014). Bus ness German for the Management Tour sm Students. Proced a – Soc al and Behav oral Sc ences, (131), 248-252

Koç, E., Yumuşak, S., Ulukoy, M., Kılıç, R., ve Toptaş, A. (2014). Are Internsh p Programs

Encourag ng or D scourag ng? A V ewpo nt of Tour sm and Hosp tal ty Students n Turkey. Journal of Hosp tal ty, Le sure, Sport & Tour sm Educatıon, 15, 135-142.

Kozak, A. M. (2009). Akadem k Tur zm Eğ t m Üzer ne B r Durum Anal z . Muğla Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü Derg s , 22, 1-20.

Kozak, M. ve Kızılırmak, İ. (2001). Türk ye'de Meslek Yüksekokulu Tur zm Otelc l k Programı Öğrenc ler n n Tur zm Sektörüne Yönel k Tutumlarının Demograf k Değ şkenlere Göre Değ ş m . Anatol a: Tur zm Araştırmaları Derg s . (12), 9-16.

Kurnaz, A., Akyurt Kurnaz, H. ve Kılıç, B. (2014). Önl sans Düzey nde Eğ t m Alan Aşçılık Programı Öğrenc ler n n Meslek Tutumlarının Bel rlenmes , Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü Derg s . 32, 41-61.

Kuşluvan, S. & Kuşluvan, Z. (2000). Percept ons and Att tudes of Undergraduate Tour sm Students Towards Work ng n the Tour sm Industry n Turkey. Tour sm Management. 21(3), 251-269.

Lam, T. & X ao, H. (2000). Challenges and Constra nts of Hosp tal ty and Tour sm Educat on n Ch na. Internat onal Journal of Contemporary Hosp tal ty Management. 12(5), 291-295.

Lam, T. & Ch ng, L. (2007). An exploratory study of an nternsh p program: The case of Hong Kong students. İnternat onal Journal of Hosp tal ty Manegement, 26(2):336- 351.

L , L., & L , J., (2013). Hosp tal ty Educat on n Ch na: A Student Career-Or ented Perspect ve. Journal of Hosp tal ty,Le sure, Sport and Tour sm Educat on. 12(1), 109- 117.

Morkoç, D. K. ve Doğan, M. (2014). Meslek Yüksekokulu Mezunu Çalışanların Meslek Eğ t me Yönel k Görüşler : Çanakkale Onsek z Mart Ün vers tes Örneğ . Electron c Journal of Vocat onal Colleges -Aralık, 112-121.

Olcay, A., ve Düzgün, M. (2015). Meslek ve Tekn k Anadolu L seler nde Tur zm Eğ t m Almakta Olan Öğrenc ler n Eğ t m Memnun yetler n n Bel rlenmes . UHBAB Uluslararası Hakeml Beşer ve Akadem k B l mler Derg s , 4(12), 27-54.

Olcay, A., ve Düzgün, M. (2016). Tur zm Eğ t m Gören Öğrenc ler n Meslek Seç mler n n Kar yer Çapaları İle Uygunluğunun Değerlend r lmes . Kastamonu Eğ t m Derg s , 24(3), 773-794.

Olcay A., (2008). Türk Tur zm nde Eğ t m n Önem . Gaz antep Ün vers tes Sosyal B l mler Derg s , 7(2), 383-390.

R chardson, S., & Thomas, N. J. (2012). Ut l s ng Generat on Y: Un ted States Hosp tal ty and Tour sm Students' Percept ons of Careers n the Industry. Journal of Hosp tal ty and Tour sm Management. 19 (1), 102-114.

R chardson, S. (2009). Undergraduates' Percept ons of Tou r sm and Hosp tal ty as a Career Cho ce, Internat onal Journal of Hosp tal ty Management, 28(3), 382-388.

Ruhanen, L., Rob nson, R., & Breakey, N. (2013). A Tour sm Immers on Internsh p: Student Expectat ons, Exper ences and Sat sfact on. Journal of Hosp tal ty, Le sure, Sport & Tourısm Educatıon, 13, 60-69.

Sarıışık, M. (2007). Tur zm Sektöründe Meslek Sah b Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrenc ler ne Yönel k B r Çalışma. Anatol a: Tur zm Araştırmaları Derg s , 18(2): 143-160.

Türker , İ. (2014). Yükseköğret m Düzey nde Tur zm Eğ t m n n Özel N tel kl Sorunları ve Çözüm Öner ler. Mehmet Ak f Ersoy Ün vers tes Eğ t m B l mler Enst tüsü Derg s , 3(4), 1-14.

Unwto (2015). http://www2.unwto.org/content/why-tour sm, Er ş m Tar h (15.10.2015) adres nden alınmıştır.

Ünlüönen, K. (2000). Tur zm İşletmec l ğ Öğretmenl k Programlarının Öğrenc Beklent ler ve Algılamaları Açısından Değerlend r lmes . Gaz Ün vers tes T caret ve Tur zm Eğ t m Fakültes Derg s , (3), 218-238.

Yılmazdoğan, C. O., Seç lm ş, C., & Ç çek, D. (2015). The Effect of Corporate Soc al Respons b l ty (CSR) Percept on on Tour sm Students' Intent on to Work n Sector. Proced a Econom cs and F nance, (23), 1340-1346.

TÜRSAB, (2015), http://www.tursab.org.tr/tr/tur zm-ver ler , Er ş m Tar h (15.08.2016) adres nden alınmıştır.

Kaynak Göster