Medya Bataklığında Büyüyen Bir Sorun: Terörizm

"Şiddet ve "korkuyu" kullanan terörizm insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Terörizmin amaç ve stratejisi tarihsel süreç içinde teknolojik ve sosyo--ekonomik yapıya uygun olarak varlığını sürdürmüştür. Hedefe aldığı toplumların toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal yapılarını amaçlan doğrultusunda kullanmış ve bu yolla kendine bir finans, dolayısıyla bir yaşam alanı oluşturmuştur. Sağladığı büyük miktardaki finansal kaynakları ile, uluslararası boyut kazanmıştır. Terörizmin sıçrama yaptığı uluslararası boyut kazandığı bu dönemin bir özelliği de, daha sonra medya adı ile anılacak olan kitle iletişim araçlarında finansal ve teknolojik olarak çok büyük bir gelişme trendinin yaşanmasıdır. Ne var ki, böyle devasa bir güce ulaşan medya, bilerek ya da bilmeksizin terörizmin emellerine alet olabilmektedir.

Problem Growing In The Marsh Media: Terrorism

Terrorism using "violence" and "fear" is as old as the history of humanity. In the historical process, the objective and strategy of terrorism, as technological and socio—economic structures has continued its presence. The companies to which it is used for purposes in accordance with and in this way self—financing, it has created space for life. With the large amount of funds it provides, it has acquired an international dimension. characteristic of this period in which it has gained his international dimension and increased the level of terrorism, then there is huge improvement in the financial and technology trends in the mass media to be called by name in the media. However, the media reached such an enormous power, knowing or not knowing can be instruments of terrorist ambitions.

Kaynakça

Aydın Nurullah, , Küresel Terör ve Terör zm , Kum Saat Yayınları, İstanbul 2009

Az z Aysel : S yasal İlet ş m; Nobel Yayın ve Dagıtım, Ankara, 2007.

Basın Konsey , Basın Meslek ve İlkeler Sözleşmes , Ankara, 1989.

Ben-Yehuda Nachman, Terror, Med a and Moral Bounda r es, Canada, 2005, vol.46,

Bektaş, Arsev: Kamuoyu İlet s m ve Demokras , Bağlam Yayınları, İstanbul: 2000,

Bektaş, Arsev: S yasal Propaganda, Bağlam Yayınları, İstanbul: 2002.

Burton G Medya Anal zler ne G r ş: Görünenden Fazlası, Çev. Nef n D nç, İstanbul. 1995

Can , Faruk: B lg Çağının Güdümlü S lahı Medya Alfa Yayınları, , İstanbul:2005.

Cas n Mesut Hakkı: Uluslararası Terör zm, Ankara: Nobel Yayınları, 2008.

Çomak: Hasret “ Küresel Terör zm n Dünya Ekonom s ne Etk ler ” Tasam-S yasal İlet ş m Enst tüsü- http://www.s yasal let s m.org/ ndex. (3.6. 2007)

Dem rcan, Hat ce: S yas İçer kl Terör Kar sısında Medyanın Tutumu, Yayımlanmamıs Yüksek L sans Tez , Marmara Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü, 1998.

Ek nc Necdet;S yasal İlet ş me G r ş: Kırgız stan-Türk ye Manas Ün vers tes Yayınları, B şkek 2008.

Erdoğan İ ve Alemdar K İlet ş m ve Toplum, B lg Yayınev , 1990.

İrvan, Süleyman. Medya ve Kamuoyu, Medya Kültür S yaset, Der. S. İrvan, Ark Yayınları 1997

Hoffman, Bruce: Ins de Terror sm: Columb a Un vers ty Press, , London 1998.

Kapan Münc : Pol t ka B l m ne G r s, B lg Yayınev , Ankara: 2001.

Kongar, Emre: Küresel Terör ve Türk ye , İstanbul: Remz K tabev , 2001.

Kurtoğlu, Sergün: “Günümüzün K l ses : Medya”, (http://www. stanbul.edu.tr/ let m /75/haberler/ m1.htm), (11.02.2008)

Morley Dav d & Rob ns, Kev n K ml k Mekanları: Küresel Medya, Elektron k Ortamlar ve Kültürel Sınırlar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1997.

N ranjan Dass, Med a and Terror sm, M D Publ cat ons Pvt. Ltd., New Delh 2008, Цыганов Виктор , Медиа-терроризм. Терроризм и средства массовой информации,

Ника-Центр, Москва2004,. (Sıganov V ktor, Medya Terör zm. Terör zm ve K tla İlet ş m Araçları, N ka Senter, 2004, Moskova.)

Terör ve Güvenl k: “Terör Örgütler n n Halkla İl sk ler ve Propagandaya Bakısı”,http://www.teror ve guvenl k.net/ ndex., (13.04.2008)

Вахания Владимир, Деньги и террор, Юстицинформ, Москва. 2007 (Vahan ya V.V, Para ve Terör, Yust s nform, Moskova) 2007,

X aofeng Yu ve JIA, L : “ The Eth cal D lemma of the Mass Med a n Report ng Internat onal Terror sm” , Ch na Med a Research, 3(1), 2007.

3984 sayılı Radyo ve Telev zyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındak Kanun

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

Kaynak Göster