Görsel Sanatlar (Resim-İş) Öğretmenliği Özel Yetenek Seçme Sınavları Için Düzenlenen Görsel Algı Testlerinin Akademik Başarısıyla İlişkisi

Eğtm fakülteler, güzel sanatlar eğtm bölümler, görsel sanatlar öğretmenlğ (Resm-ş) programlarına öğrenc seçme amacıyla yapılan özel yetenek sınavları model ve yöntemler kurumdan kuruma değşmesne karşın, fgürden desen ve mgesel tasarım yöntemler eleme ve yerleştrmede yaygın olarak kullanılmaktadır. Br sınav model, tanımlanan ntelktek breyler ayırt edc olmalıdır. Görsel sanatlar öğretmenlğ programına alınacak adayların stendk ntelklernn tanımlanması, özel yetenek sınavı modelnn oluşturulmasında yol gösterc olablr. Araştırma, sorgulama, problem çözme, yaratıcı düşünme, duyarlılık, kesntsz üretme, nsan sevgs, toplumsal ve breysel sorumluluk sanat eğtmcs adaylarını tanımlamada akla lk gelen kavramlardır. Ayrıca bu adaylardan, blşsel, duyuşsal, devnşsel ve sezgsel alanda gelşmeye açıklık beklenr. Fgürden desen ve mgesel tasarım yöntemler adayların stendk ntelklern ölçüp ölçmedğ tartışma konusudur. Bu nedenle Batı Karadenz Bölgesndek br ünverstenn görsel sanatlar eğtm programı özel yetenek sınavları çn br model oluşturulmuş ve hazırlanan model br süre uygulanmıştır. Model fgürden desen ve mgesel tasarımın yanında görsel algı test, portfolyo değerlendrmes ve görüşmey çermektedr. Modeln uygulandığı yıllardak araştırmacının sorumluluğunu yüklendğ br çalışma grubu tarafından hazırlanan görsel algı testler; ortak özellkler seçme, farklıyı ayırt etme, parçalardan bütün oluşturma, dzy tamamlama, sınıflama, şekller arasındak lşky seçme, görünmeyen alanı tahmn etme, kestler, açılımlar, uzayda dönme gb analz ve sentez düzeynde düşünme becerlern ölçmeye yönelk sorulardan oluşturulmuştur. Testlern hazırlanmasında yurtç ve yurtdışı kaynaklar kullanılmış, aday sorular hazırlanmış, akran gruplarına uygulanmış, soruların ayırıcılık gücü hesaplanmış, ayırıcılık gücü yüksek olan sorular seçlp, uzman görüşü alınarak testlere son hal verlmş, akran gruplarına uygulanarak geçerlk ve güvenrlk çalışmaları yapılmıştır. Bu araştırmada görsel sanatlar öğretmenlğ programına kayıt yaptıran öğrenclern görsel algı test puanları le brnc sınıf ve dördüncü sınıf akademk başarı puanları arasındak lşk sorgulanmıştır. Araştırma sonunda adayların test puanları le brnc sınıf ve mezunyet akademk başarıları puanları arasında yüksek düzeyde korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmış; bu sonuçlar doğrultusunda özel yetenek seçme sınavlarında bu tür testlern kullanılablrlğne lşkn önerler gelştrlmşt

The relation between visual perception tests organized for special talent exams and academic achievement in art teaching program

Although the models and methods for Special talent exams implemented to select students for art teaching program in education faculties are different at each institution, designing from figure and imaginative design methods are Widely used in elimination and/or placement. These methods must measure the defined qualifications of the candidates. Therefore, model was created and implemented to art teaching program special talent exams in university in the Western Black SeaRegionfor period of time. The model included visual perception test, portfolio assessment and interviews in addition to drawing and imaginative design. Visual perception tests which are prepared by work group including the researcher of the subject are composed of questions that aim to quantifıcate test skills such as selecting common traits, discriminating differences, forming whole from parts, completing sequences, classifying, selecting the relationship among shapes, estimating the invisible area and thinking skills at analysis and synthesis level including sections, expansions and spatial rotation. The study examined the relationship between art teaching program students‘ visual perception test scores and their academic achievement scores. The study utilized Pearson Correlation, Post Hoc Analysis and ANOVA statistics and the results point to high level relationship between academic achievement scores for fırst year and graduation and visual perception test scores. Inthisstudytherelationshipbetweenfırstandfourthclassacademicachieveınentscoresand visualperception test scores of studentsenrolled in the art teaching program has beenquestioned. Thestudyfoundhighlevelcorrelationbetweenacademicachievementand test scores of thecandidates; thisresult in lineproposalsweredevelopedabouttheavailability of suchtestsforspecialtalentexams.

Kaynakça

Akdemir, B. (2006). 6-12 Yaş arası z h nsel engell çocukların görsel algı becer ler n n değerlend r lmes . Yayınlanmamış yüksek l sans tez , Selçuk Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, Konya.

Aral, N. (2010). Okul önces eğ t mde görsel algılama, Geçm şten geleceğe okul önces eğ t m, (Ed.: A. Orakçı ve N.R. Gürsoy), MEB Yayınları, ISBN: 978-975-11-3472-1, 202-215.

Çakan, M. & Kaplan, S. (2007). Res m- ş öğretmenl ğ g r ş yetenek sınavı; yordama geçerl l ğ ve sınavın çeş tl değ şkenlere göre ncelenmes ” b ld r özet , XVI. Ulusal Eğ t m B l mler Kongres .

Delialoğlu, Ö. (1996). Contr but on of students' log cal th nk ng ab l ty, mathemat cal sk lls and spat alab l ty on ach evement n secondary school phys cs. Unpubl shed master d ssertat on, Ankara: M ddle East Tech ncal Un vers ty.

Hamm ll, D.D., Pearson, N. A. & Voress, J. K. (1993). Developmental Test of V sual Percept on, 2nd Ed.: Exam ner's Manual. Texas: Pro-Ed. Pub.

http://www.dbe.com.tr/default.aspx?Sect onID=343.

İnceoğlu, M. (1993). Tutum Algı İlet ş m. Ankara: Verso Yayınları.

Jung, C. G. (1971). Personal ty types. The portable Jung, 178-272.

Kağan Kesk n, H & Yapıcı, Ş. (2008). Başarılı ve başarısız öğrenc ler n k ş l k özell kler le lg l öğretmen ve vel görüşler , Kuramsal Eğ t mb l m, 1 (1), 20-32.

Kırışoğlu, O. (1995). Görsel sanatlar eğ t m nde yetenek sınavı değerlend rmeler le lg l b r çalışma, Eğ tsel Etken Olarak Güzel Sanatlar Sanat Eğ t m n n Geleceğ . (Redaktör İnc San) Türk-Alman Kültür İşler Kurulu Yayın D z s 8. Ankara: A Mert Matbaası.

Memiş, A. & Harmanda, Y. (2012). İlköğret m okulu b r nc sınıf öğrenc ler n n görsel algı düzeyler , Türk ye Sosyal Araştırmalar Derg s , 161, 27-46.

Metin, Ş.,& Aral, N. (2012). Motor becer den bağımsız görsel algı test -3: Geçerl k güven rl k çalışması. Çankırı Karatek n Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü Derg s , 4(2), 57- 72.

Özçel k, D.A. (1999). Ölçme ve Değerlend rme, Ankara: ÖSYM Yayınları,

Öztürk, M. (2007). Özel yetenek öğrenc seçme sınavları desenler nde hazırlık kurslarının olumsuz etkiler sorunu, 3. Ulusal Sanat Eğiitim Sempozyumu, Sanat Eğitim ve Şiddet, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

San, İ. (1977). Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık. Ankara: Türk ye İş Bankası Yayınları.

Tekin, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlend rme. (9. Baskı). Ankara: Yargı Yayınları.

Yanbastı, G. (1996). K ş l k Kuramları, Ege Ün vers tes , Edeb yat Fakültes Yayınları, No: 53. İzmir:

Ege Ünivers tes Basımevi.

Yıldır, E. (2004). Güzel sanatlar l ses mezunlarının res m- ş öğretmenliğiprogramlarına uyum sorunları ve bazı çözüm öner ler . Res m- ş eğ t m nde yen yaklaşımlar,2. Sanat Eğ t m Sempozyumu, Ankara: Gündüz Eğ t m ve Yayıncılık.

Yılmaz, S. (2015). Görsel sanatlar öğretmenler n n n tel kler ne l şk n beklent ler ve lg l öğretmen eğ t m programlarıyla l şk s , Yayınlanmamış doktora tez , Abant İzzet Baysal Ün vers tes , Eğ t m B l mler Enst tüsü, Bolu.

Kaynak Göster