Erendiz Atasü'den Bir Durum Hikâyesi: “Kısa Bir Üzüntü”

Erend z Atasü'den B r Durum H kâyes : 'Kısa B r Üzüntü' adlı bu makale, Atasü'nün son öykü k tabında yer alan 'Kısa B r Üzüntü' adlı öyküsü üzer ne b r değerlend rmed r. Makalen n g r ş bölümünde Atasü'nün öz geçm ş , yazarlığı ve eserler nden söz ed ld kten sonra 'Erend z Atasü Öykücülüğü' başlıklı kısımda Atasü'nün öykü k taplarından sırasıyla söz ed lm ş sonra da onun öykü anlayışı le lg l b lg lere yer ver lm şt r. 'B r Annen n Şeh rden Ayrılacağını Kızına Söyleyememes n n H kâyes : Kısa B r Üzüntü' başlık lı kısımda se makaleye konu olan 'Kısa B r Üzüntü' adlı h kâye, h kâyeden yapılan alıntılar ç erçeves nde değerlend r lmeye çalışılmıştır. Kısa B r Üzüntü adlı h kâyede, b r kadının anne olarak çocuğuna karşı duyarlılığı gözler önüne ser lm ş, şeh rden ayrılma durumunu kızına söyleme çabası anlatılmıştır. Sonuç bölümünde se b r durum h kâyes olan 'Kısa B r Üzüntü' hakkında genel yargılara varılmıştır

A Situation Story by Erendiz Atasü: “Kısa Bir Üzüntü”

his article which is named Situation Story by ErendizAtasü: 'Kısa BirÜzüntü' is an analyses of the story named Kısa Bir Üzüntü which is in the Atasü's latest book. The introductory chapter is mentioned Atasü's biography, authorship and works. Atasü's story books are mentioned respectively and her narrative perspective is enlightened in the section titled 'Erendiz Atasü's Narration'. Kısa Bir Üzüntü is evaluated based on quotes from the story in the section titled 'Bir Annenin Şehirden Ayrılacağını Kızına Söyleyememesinin Hikâyesi: Kısa Bir Üzüntü'. In the story, woman's sensitivity to her child and her effort to say leaving the city is described. In the last part an overall assessment of the story named Short Sadness is provided.

Kaynakça

Atasü Erendiz (2003) “Öykü Bir 'An' mı?” İmgelerin İzi , Can Yayınları, İstanbul

Atasü Erendiz (2014) “Yazmak… ve Yaşadığımız Yüzyıl” Erendiz Atasü Edebiyatı, haz: Günsel Sönmez İşçi , Can Yayınları, İstanbul.

Atasü Erendiz (2015) 'Kısa Bir Üzüntü' Kızıl Kale, Can Yayınları, İstanbul.

Çalışkan Sevda (2004) “Bir Somutlama Ustası: Erendiz Atasü” Varlık, S.1159, Nisan, s.34- 38.

Önder Alev (2016) Erendiz Atasü'nün Kızıl Kale Adlı Öykü Kitabında Toplumsal Cinsiyet, Turkish Studies , Volume 11/10 Spring 2016, s. 459 – 472.

Suroğlu Kezban (2011) Erendiz Atasü, Hayatı-Eserler -Sanatı, Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi , Konya.

Yılmaz Burcu Ebru (2011) “Hikâye ve Romanlarda Sembol Dilinin Görüntüleri Üzerine Bir Değerlendirme” Bilig, S.56, s.45-56.

Kaynak Göster