Coğrafya Öğretiminde EBA İçeriklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi

Teknoloj k değ şme ve bu değ ş me bağlı gel şmeler hayatın her alanında etk s n göstermekted r. Eğ t m alanı da bu değ ş m ve gel ş mden kend ne düşen payı almaktadır. Ülkem zde son yıllarda eğ t mle teknoloj y entegre etme anlamında büyük atılımlar gerçekleşt r lmekted r. FATİH projes ve onun öneml ayaklarından b r olan EBA ( Eğ t m B l ş m Ağı) bu atılımın somut örnekler ndend r. EBA sayes nde sınıflarda öğretmen ve öğrenc ler nternet ortamında çok yönlü dokümanlara, nterakt f v deo, an masyon ve etk nl klere ulaşmaya başlamıştır. Bu sayede coğrafya g b görsel ögeler n çokça kullanıldığı derslerde EBA çer kler n n konuların öğret lmes nde etk l olacağı düşünülmekted r. Coğrafyanın özell kle soyut b lg ler n yoğunlukta olduğu konularının somut hale get r lmes nde bu etk daha da artacaktır. Bu düşünce doğrultusunda çalışmamızda EBA çer kler n n Dünya'nın Şekl ve Hareketler konusunun öğrenc ler tarafından öğren lmes ndek etk s n tesp t etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada ön test - son test deney-kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma Kastamonu l merkez ndek b r anadolu l ses nde öğren m gören 9. sınıf öğrenc ler le gerçekleşt r lm şt r. Dört hafta süren uygulama le deney grubuna EBA çer kl ders planı, kontrol grubuna programda öngörülen ders planı uygulanmıştır. Uygulama sonunda deney grubundak öğrenc lerden ders uygulamasına l şk n görüşler alınmıştır. Çalışma sonuçları EBA çer kl ders uygulamasının öğrenc ler n başarısı üzer nde kısmen de olsa olumlu katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda çeş tl öner ler gel şt r lm şt r

The Impact Of The EBA Content On Student Ach evement In Geography Educat on

Technolog cal change and development related to th s change show the r mpact on every s ngle f eld of l fe. Educat on f eld tself rece ves ts share from th s change and progress. In recent years, to comb ne technology and educat on, ser ous advances have occurred n our country. FATIH project and EBA (Educat on Informat on Network) wh ch s ts one of mportant steps are concrete examples of these advances. Teachers and students have started to access to soph st cated documents, nteract ve v deos, an mat ons and act v t es onl ne by means of EBA. It s thought that the usage of EBA contents w ll be effect ve n teach ng top cs n lessons n wh ch v sual components such as geography are generally used. Espec ally n mostly abstract top cs to turn abstract nto concrete, th s effect w ll be h gher n geography. Accord ngly, n th s study, t s a med to evaluate the effect of EBA components on learn ng of students of the “World's Shape and Movements” top c. The research was carr ed out on the 9th class students of an Anatol an H gh School n Kastamonu prov nce through the appl cat on last ng for four weeks, course plan w th EBA content half exper mental group and course plan prospected n the program was appl ed to control group. At the end of the mplementat on the deas of the students who were n the exper ment group were rece ved. The results of the study demonstrate that apply ng a lesson w th the support of EBA contents poses a sl ght pos t ve effect on students learn ng. Based on obta ned results, several recommendat ons have been made

Kaynakça

Aktürk, V., Yazıcı, H. ve Bulut, R. (2013). Sosyal B lg ler Ders nde An masyon ve D j tal Har ta Kullanımının Öğrenc ler n Mekânı Algılama Becer ler ne Yönel k Etk ler , Marmara Coğrafya Derg s , 28, 1-17.

Ateş, M. (2010). Ortaöğret m Coğrafya Dersler nde Akıllı Tahta Kullanımı, Marmara Coğrafya Derg s Sayı: 22, Temmuz - 2010, S. 409 – 427.

Atalay, İ. (2001). Genel F z k Coğrafya, Ege Ün vers tes Basımev Bornova, İzm r.

Aydın, F. (2011). Sosyal B l mler L ses Öğrenc ler n n Coğrafya Ders n n Öğret m ne Yönel k Görüşler , Eylül 2012 C lt:20 No:3 Kastamonu Eğ t m Derg s 1035-1050.

Baker, T. R. (2005). Internet-Based GIS Mapp ng n Support of K-12 Educat on. Profess onal Geographer, 57(1), 44-50. do :10.1111/j.0033-0124.2005.00458.x

Bak , A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler ç n B lg sayar Destekl Matemat k, Ankara: TUBİTAK/Ceren Yayınları.

Balcı, S. (2013). Türkçe Ders nde “Tablet PC P lot Uygulaması” Yla Öğret m Gören Öğrenc ler n Tutumlarını Bel rlemeye Yönel k Ölçek Çalışması. Turk sh Stud es - Internat onal Per od cal For The Languages, L terature and H story of Turk sh or Turk c Volume 8/1 W nter 2013, p. 855-870.

Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal B l mler İç n Ver Anal z El K tabı, İstat st k, Araştırma

Desen SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Çel k, E. (2007). Ortaöğret m Coğrafya Dersler nde B lg sayar Destekl An masyon Kullanımının Öğrenc Başarısına Etk s , Yayınlanmamış Yüksek L sans Tez , Marmara Ün vers tes Eğ t m B l mler Enst tüsü, İstanbul.

Dem rc , A. ve Duran, Ç. (2015). Üç Boyutlu CBS'n n Coğrafya Dersler nde Kullanılması: 9. Sınıflarda Eş Yükselt Eğr ler Üzer nde B r Uygulama, Coğrafya Eğ t m Derg s – Turk sh Journal of Geography Educat on, 1(1): 3-13.

Dem rel, Ö. (2005). Öğretme Sanatı, Ankara: Pegema Yayıncılık.

D nçer, S. (2015). Türk ye'de Yapılan B lg sayar Destekl Öğret m n Öğrenc Başarısına Etk s Ve D ğer Ülkelerle Karşılaştırılması: B r Meta-Anal z Çalışması, Türk Fen Eğ t m Derg s , Yıl 12, Sayı 1, Mart 2015.

Doğanay, H. (2010). Anlamı, Tanımı, Konusu Ve Felsefes Bakımından Coğrafya İlm Hakkında Bazı Düşünceler, Doğu Coğrafya Derg s – 25.

Erden, O. ve Kesk n, E. (2015). Teknoloj Ve Tasarım Öğretmenler n n B lg sayar Destekl Eğ t me Yönel k Görüşler ve B lg sayar Destekl Eğ t m n Teknoloj Ve Tasarım Ders nde Kullanılab l rl ğ , Uluslararası Sosyal Araştırmalar Derg s , C lt: 8 Sayı: 39 Ağustos 2015.

Eng n, İ., C n, M. ve Gençtürk, E. (2007). Yer Yuvarlağı Ün tes n n Öğret m nde B lg sayarlı ve Geleneksel Öğret m Uygulamalarının Karşılaştırılması Üzer ne B r Uygulama, M llî Eğ t m Derg s , Sayı 173-Kış/2007.

Eryılmaz, S. ve Uluyol, Ç. (2015). 21. Yüzyıl Becer ler Işığında FATİH Projes Değerlend rmes , GEFAD / GUJGEF 35(2): 209-229 (2015).

Gürol, A. ve Yıldız, E. (2015). İlk Okuma Yazma Öğret m nde B lg sayar Destekl Eğ t m n İlkokul B r nc Sınıf Öğrenc ler n n İlk Okuma Yazma Becer ler ne Etk s , Internat onal Journal Of F eld Educat on.

İşman, A. (2002). Sakarya İl Öğretmenler n n Eğ t m Teknoloj ler Yönündek Yeterl l kler . The Turk sh Onl ne Journal Of Educat onal Technology – TOJET October 2002, 1, 1, 10, 72-91.

Karataş, H. Alcı, B. ve Karabıyık, B. (2015). Öğretmen Adaylarının B lg sayar Destekl Eğ t me İl şk n Tutumları, Eğ t m ve Öğret m Araştırmaları Derg s Ağustos 2015 C lt:4 Sayı:3 Makale No: 01 ISSN: 2146-9199.

Kaya, H. (2011). Ortaöğret m Coğrafya Öğret m nde Coğraf B lg S stemler n n Öğrenc Başarısına Etk s , Marmara Coğrafya Derg s Sayı: 23, Ocak - 2011, S. 308-326.

Keleş, E. ve Turan, E. (2015). Öğretmenler n Fırsatları Arttırma Ve Teknoloj y İy leşt rme Hareket (FATİH) Hakkındak Görüşler , Turk sh Journal of Educat on TURJE 2015 Volume 4, Issue 2.

Kırılmazkaya, K., Keçec , G. ve Zeng n, F. (2014). B lg sayar Destekl Öğret m n Fen vee Teknoloj Ders Öğretmen ve Öğrenc ler n n Tutum ve Başarılarına Etk s , Internat onal Journal of Soc al Sc ence, Do number:http://dx.do .org/10.9761/JASSS2622, Number: 30 , p. 453-466, W nter I 2014.

Kocaoğlu, B.Ü. ve Akgün, Ö.E. (2015). L se Öğretmenler n n Fat h Projes Teknoloj ler n Kullanmaya Yönel k Öz-Yeterl k İnançları, Uluslararası Eğ t m B l mler Derg s , Yıl: 2, Sayı: 4, Eylül 2015, s. 259-276.

MEB. (2005). Coğrafya Ders Öğret m Programı ve Kılavuzu (9-12. Sınıflar), Tal m ve Terb ye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

MEB.(2015).http://fat hprojes .meb.gov.tr/tr/ cer k ncele.php? d=6,http://fat hprojes .meb.gov .tr/tr/ cer k ncele.php? d=4. 21.12.2015 tar h nde er ş lm şt r.

Özgen, N., Özbek, R. ve Çel k, H.C. (2006). Coğrafya Eğ t m nde B lg sayar Destekl Öğret m n Ders n Hedefler ne Ulaşma Düzey ne Etk s , Kazım Karabek r Eğ t m Fakültes Derg s Yd:2006 Sayı:13.

Öztürk, Ö.E. ve Tet k, E. (2015). Sosyal Ağ Destekl B l ş m Teknoloj ler Eğ t m n n Öğrenc ler n Akadem k Başarılarına Etk s , NWSA-Educat on Sc ences, 1C0639, 10, (3), 151-168.

Sakız, G., Özden, B., Aksu, D. ve Ş mşek, Ö. (2014). Fen ve Teknoloj Ders nde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenc Başarısına ve Ders n İşlen ş ne Yönel k Tutuma Etk s , Atatürk Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü Derg s 2014 18 (3): 257-274.

Şah n, M. (2014). Öğret m Materyaller n n Öğrenme-Öğretme Sürec ndek İşlev ne İl şk n Öğretmen Görüşler n n Anal z , K. Ü. Kastamonu Eğ t m Derg s , 23 (3), 995-1012.

Şah n, S. ve Gençtürk, E. (2007). Kuram ve Uygulamada Coğrafya Öğret m , Servet Karabağ ve Sal h Şah n (Ed.), Coğrafya Eğ t m ve B lg İlet ş m Teknoloj ler , (s. 175-221), Ankara: Gaz K tabev .

Şanlı, Ö. ve Altun, M. (2015). Öğretmenler n Akıllı Tahta Ve Öğrenc lere Dağıtılan Tablet B lg sayarlar İle İlg l Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Öner ler , Turk sh Stud es Internat onal Per od cal For The Languages, L terature and H story of Turk sh or Turk c Volume 10/3 W nter 2015, p. 833-850 DOI Number: http://dx.do .org/10.7827/

Oğuz, O., Oktay, A. ve Ayhan, H. (2004). 21.Yüzyılda Eğ t m ve Türk Eğ t m S stem , Değerler Eğ t m Merkez Yayınları, İstanbul.

Tahs n Y. ve Adnan P. (2015). Coğrafya Öğret m nde Yansıtıcı Düşünmeye Dayalı Öğret m n Öğrenc Başarısına ve Öğrenmen n Kalıcılığına Etk s , Marmara Coğrafya Derg s Sayı: 31, Ocak - 2015, S.281-299.

Teyfur, E. (2010). Yapılandırmacı Teor ye Göre Hazırlanmış B lg sayar Destekl Öğret m n 9. Sınıf Coğrafya Ders nde Öğrenc Başarısı ve Tutumuna Etk s , Ah Evran Ün vers tes Eğ t m Fakültes Derg s , C lt 11,Sayı 3,Aralık 2010,Sayfa 85-106.

Topal, M. ve Akgün, Ö.E. (2015). Eğ t m Fakültes nde Okuyan Öğretmen Adaylarının Eğ t m Amaçlı İnternet Kullanımı Öz-Yeterl k Algılarının İncelenmes : Sakarya Ün vers tes Örneğ , Ocak 2015 C lt:23 No:1 Kastamonu Eğ t m Derg s 343-364.

Wechsler, S. P. ve P ttstr, L. A. (2004). GIS n H gh School Integrates Geography w th Technology: A Case Study. Cal forn a Geographer, 4438-54.

Yeş ltaş, E. (2010). Sosyal B lg ler Öğret m ne Yönel k Gel şt r len B lg sayar Yazılımının Akadem k Başarı ve Tutuma Etk s , Yayınlanmamış Doktora Tez , Gaz Ün vers tes , Eğ t m B l mler Enst tüsü.

Yeş ltaş, E. ve Pehl van, A. (2015). Sosyal B lg ler Öğret m nde Çevr m ç Har taların Kullanımının Akadem k Başarıya Etk s , Turk sh Stud es Internat onal Per od cal for the Languages, L terature and H story of Turk sh or Turk c Volume 10/11 Summer 2015, p. 1621-1636.

Yılmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmen Yet şt rmede Teknoloj Eğ t m , Gaz Eğ t m Fakültes Derg s , C lt 27, Sayı 1, 155-167.

Y ğ t, Ö. ve İpek, J. (2015). İlkokul 4. Sınıf Kes r Öğret m nde B lg sayar Destekl Öğret m n Öğrenc ler n Başarı Düzey ne Etk s , Ege Eğ t m Derg s 2015 (16) 1: 56-80.

Kaynak Göster