Bahtiyar Vahabzade’nin Tahkiye, Tasvir ve Tahlil Örneği Olarak “Atılmışlar” Şiirinde Mehmet Akif Ersoy Etkisi

20. yüzyıl Azerbaycan Türk Edebiyatının en büyük temsilcilerinden olan Bahtiyar Vahabzade'nin şiirlerinin merkezinde insan ve toplum yer almaktadır. Şair, hayatının son zamanlarına kadar, halkın problemleri ile ilgili meselelerde ciddi faaliyetlerde bulunmuştur. Yaşadığı dönemi titiz bir şekilde gözlemleyen şairin, eserlerinde bir milletin esasını oluşturan aile kavramına büyük önem verdiği görülmektedir. Bu makalede, Bahtiyar Vahabzade'nin anne evlat toplum ilişkisini farklı bir gözle ele aldığı uzun bir şiir olan "Atılmışlar"da tahkiye, tahlil ve tasvirin gücü belirlenerek, bu unsurlarda, şiirlerinde tahlil ve tasvire sıkça yer veren, Türk edebiyatında manzum hikâye türünün en önemli temsilcisi kabul edilen Mehmet Akif Ersoy'un etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Vahabzade'nin ""Atılmışlar" şiirinde birçok yönden Akif etkisi tespit edilmiştir.

The Effect of Mehmet Akif Ersoy on The Poem “Atılmışlar” by Bahtiyar Vahabzade, as an Example Narration, Analysis and Depiction

Human and society are present at the heart of the poems of Bahtiyar Vahabzade who is one of the greatest representatives of the 20th century Ajarbaijani Turkish Literature. The poet was engaged in serious issues such as the problems of the society until the last years of his life. It is seen that the poet who observed the era he lived in gave great importance to the concept of family which is the basis to the nation. In this article, the power of narration, analysis and depiction in Bahtiyar Vahabzade's long poem “Atilmislar” which deals with mother -child—society with different perspective and the influence of Mehmet Akif Ersoy, who is considered the most important representative of poetic story genre in Turkish Literature and used analysis and depiction in his poems, on these elements has been tried to be identified. Akif‘s influence in many aspects of Vahabzade's poem “Atllmlslar” has been identified.

Kaynakça

Aktaş, Ş. (2010). Bahtiyar Vahapzâde'nin Şiiri Üzerine. Gazi Türkiyat, Bahar, 6, 19-27.

Asgerzade, L. (2009). Mehmet Akif Ersoy ve Azerbaycan Şairleri. ]. Uluslararası Mehmet AkıfSernpozyurnu Bildiriler Kitabı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, C. II, 479-482.

Bloom, H. (2008). Etkilenme Endişesi Bir Şiir Teorisi. (Çeviren: Ferit Burak Aydar), İstanbul: Metis Yayıncılık.

Buran, A. (2010). Bir Anti—Homosovyetikus: Bahtiyar Vahapzade. Erdem, 57, 9-19.

Ercilasun, B. (1987). Mehmet Akifin Şiirlerinde Kadın ve Aile Temi. Hacettepe Üniversitesi Edebıyat Fakültesi Dergisi, 5, 34-40.

Erol, A. (2009). Tasvir ve Tahlil Şiirleri ile İki Şair: Mehmet Akif Ersoy ve Mirza Elekber Sabir. ]. Uluslararası Mehmet AkifErsoy Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Burdur, C. I, 101 112.

Ersoy, M. A. (1977). Safahat. (Hazırlayan: Ömer Rıza DOĞRUL), Istanbul: İnkılâp ve Aka Basımevi.

Ersoy, M. A. (1999). Safahat. (Hazırlayan: M. Ertuğrul DÜZDAĞ), Istanbul: Şule Yayınları.

Feyzioğlu, N. (2006). Bahtiyar Vahapzade'nin Şiirlerinde Insan. AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 30, 1-123.

Fırat, H. (2015). Safahat ve Aile Eğitimi. TÜBAR, XXXVII /Bahar, 169-188.

Gündoğdu, B. (2009). Bahtiyar Vahabzade'nin M. Akif Hakkındaki Değerlendirmeleri.

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4/8 Fall, 1407-1413.

Işık, Y. (2014). Iki Millî Şair: Mehmet Akif Ersoy —Mirza Muhammed Takî Melikü'ş —Şuarâ Bahar. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History ofTurkish or Turkic, 9/9 Summer, 683—697.

Kurnaz, C. (2006). Halkın Çağdaş Şairi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 73, 34-44.

Muradov, N. (2011). Türk Dünyasının Millî—Manevi Değerleri ve Bahtiyar Vahabzade. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 1, 101—129.

Şengüler, I. H. (1990). M. Akif Külliyatı, C. 9, İstanbul: Hikmet Neşriyat.

Xelilov, H. (2012). Bextiyar Vahabzade Yaradıcılığında Meneviyyat Meseleleri. [Beyne/Xalq Be'Xuyar Valıabzade' Siınpoziurnu Materyallar, Oafqaz Universiteti, Bakü, 434.

Vahabzade, B. (2003). Eserleri. C. 11, Bakü: Çaşıoğlu Neşriyatı.

Vahabzade, B. (1993). Sonbahar Düşüncesi—Şiirler. Istanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Yetiş, K. (2006). Şafahat'ta Tasvirin Gücü. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 73, 109 —116.

Kaynak Göster