Ayten Kaya Görgün’ün “Arıza Babaların Çatlak Kızları” Adh Romanına Dair Bazı Tespitler

Ayten Kaya Görgün'ün "Arıza Babaların Çatlak Kızları" adlı romanında Sivas'tan belki daha doğudaki illerden gelip dökülüp saçılarak, bazı şeyleri geride bırakarak Samsun asfaltından Ankara'nın kıyısına yerleşen insanların büyük kente ucundan bucağından dahil olma çabasını tanıyoruz. Aynı zamanda kişilerin kendini sürdürme ve değerlerini yitirmeme çabasına da tanıklık ediyoruz. Roman, farklı kadın hikâyeleri üzerinden kadının, "yeni dünyadaki" konumunu sorgulatıyor. Ve bireyin var olma mücadelesinde kadının iki-üç kat daha fazla engel aşmak zorunda olduğunu gözler önüne seriyor. Göç hikâyelerinin atmosferini ustaca kurgulayan masalsı girişten sonra tanıştırıldığımız karakterlerin şehirdeki yeni hayatına eğiliyoruz. Romandaki kadınlar, kendilerini var etme çabalarında "arıza" babalarına karşı ancak "çatlak" olurlarsa ayakta kalabilirler. Bunların yanı sıra kurgudaki sıçrayışlar, neden--sonuç ilişkisinin örülme biçimi merak dozunu kararında tutuyor. Karakterlerin her biri uzatılmış, ayrıntılı betimlemelere girmeden-- birkaç becerikli hamleyle en baştan çiziliyor. Metnin, okuru ev içlerine, odalara dek yürüten canlı bir atmosferi var. Gecekondu mahallesinin yoksulluğu, olanca doğallığıyla gelip kuruluyor imgelemimize.

Ayten Kaya Görgün’s “Nutty Girls of Cracked Dads” Some Observations on The Named Roman

In Ayten Kaya Görgün's novel "Nutty Girls of Cracked Dads", we witness an effort of those who comes from Sivas, maybe even further east; of those who becomes more modernized, by migrating from the side—roads of Samsun to the coastline of Ankara to adapt to the metropolitan city life. We also witness an effort of those who wish to survive their self-consciousness and maintain their values. The novel makes the reader question the state of women in the "new world" through various stories about women. After fable—like introduction that is brilliantly sets up the atmosphere of migration stories, we, as readers, encounter the new life of characters that were previously introduced. In their effort to survive, the women characters can only succeed by going nuts towards their cracked dads. Moreover, the surprise element in the plot as well as the construction of the causative structure keeps the readers' interest in determination. The characters are drawn at the beginning with few skillful move, without providing detailed descriptions. The text is presenting an atmosphere where it walks the reader inside of the house and the rooms. The poverty of shantytown finds place in our imagination with an utmost spontaneity.

Kaynakça

Çakır, S. (2011). Türkiye'de Göç, Kentleşme/ Gecekondu Sorunu ve Üretilen Politikalar. SDÜFen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs, Sayı: 23, 5.209-222. tile:///C:/Users/Acer/Downloads/5000057425—5000075770—1—PB%20(3).pdf, 20.07.2016.

Çelik, F. (2006). İç Göçlerin İtici ve Çekici Güçler Yaklaşımı ile Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi' Dergisi, Sayı: 27, Temmuz-Aralık, s. 149—170. http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi27/fcelik.pdf20.07.2016.

Erman, T. (2004). Gecekondu Çalışmalarında ,,Öteki" Olarak Gecekondulu Kurguları.

Europau Joumal of urkislî Studies, http://ejts.reuves.orgtwww.etj.reuves.0rg/85, 20.07.2016. s.1-15.

Görgün, A. K. (2011). Arıza Babaların Çatlak Kızları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Güreşçi, E. (2011). Türkiye'de Köyden Kente Göç ve Düşündürdükleri. Sosyoekonomi, Özel Sayı, 5.125—135. http://sosyoekonomi. dergipark. gov.tr/sosyoekonomi/issue/2 075/226907 20.07.2016.

Kahraman, K. (2003). Türkiye'de Şehirleşme Sorunu ve Gecekondu Sorunu. Doğu Anadolu BölgesiAfaştirmalan 4, s.108—1 17. web. firat. edu. tr/ ./22%20 ’de %ZOŞelıı'rleşme %ZOOIgusu %20ve%20Gecekmdu% 20... 20.07.2016.

Kıray, M. (1968). Gecekondu, Az Gelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleşememe. Devlet İstatistik Enstitüsü: Mahalli Seçimler Sonuçları, Haziran, s. 561 -573 http://dergipark.u1akbim. gov.tr/ausbf/article/View/5000054289, 20.07.2016.

Özdemir, H. (2012). Türkiye'de İç Göçler Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Akademik Bakış Dergisi, Mayıs—Haziran, Sayız30, s.1-18. http://www.akademikbakis.org/eskisite/30/11.pdf20.07.2016.

Yasa, 1. (1970). Gecekondu Ailesi, Geçiş Halinde Bir Aile Tipolojisi. Siyasal Bilim ve Hukuk, 5.9—17.http://dergi1er.ankara.edu.tr/dergiler/42/435/4856.pdf, 24.07.2016.

Kaynak Göster