Ankara’da Bulunan Seyahat Acentalarının Dokap (Doğu Karadeniz Projesi) İllerine Düzenlediği Turlar ve Web Sitelerinde Yer Alan Tur Programlarının İçerik Analizi

DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) kapsamında yer alan illerin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin doğru bir pazarlama stratejisi oluşturularak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu stratejinin oluşturulması için bölgenin mevcut durumunun analiz edilmesi önem arz etmektedir. Araştırma, DOKAP bölgesine düzenlenen turların ziyaret noktalarını inceleyerek, bölgenin öne çıkan özelliklerinin yanı sıra aktif olarak turizm faaliyetlerinde yer alan bölgeleri ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırmanın amacı, Ankara’da bulunan seyahat acentalarının DOKAP illerine düzenlediği turların belirlenmesi ve bu seyahat acentalarının web sitelerinde yer alan tur programlarının içeriksel olarak analiz edilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda araştırma evreni, tur düzenleme yetkisi olan ve 2017 yılı TÜRSAB’a üye 9672 seyahat acentasının DOKAP bölgesine hazırlamış oldukları turlar olarak belirlenmiştir. Örneklem olarak da Ankara ili seçilerek 608 seyahat acentasının DOKAP bölgesine hazırlamış oldukları turlar belirlenerek değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma yöntemi olarak içerik analizi yöntemi seçilmiş olup; söz konusu tur programlarının tur çeşitleri, tercih ettiği güzergâhlar, konaklamayı tercih ettikleri iller, tur kapsamında yer alan bölgeye özgü gastronomik unsurlar, kültürel ziyaret noktaları ve rekreasyonel faaliyetleri incelenecektir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde; “Doğu Karadeniz Turu ve Batum”, “Karadeniz Yaylaları” turlarının yanı sıra, “Amasya-Tokat-Niksar” turu, “Trabzon- Gümüşhane-Bayburt” turlarının da düzenlendiği görülmektedir. S öz konusu paket turlarda k onaklamanın en çok tercih edildiği il Rize olarak tespit edilmiş olup bunu Trabzon ve Artvin illeri takip etmektedir. DOKAP illerine düzenlenen turlarda yeme içme yerlerine ve gastronomik ürünler için z iyaret bölgelerine bakıldığında; Hamsiköy Sütlacı, Çay Fabrikası, Fındık Üretimi, Trabzon- Akçaabat Köfte ve Ayder - Fırtına Vadisi ve Trabzon-Uzungöl’de öğle yemeği dikkat çekmektedir. Kültürel ziyaret noktaları açısından Rize ve Trabzon dikkat çekerken, rekreasyonel faaliyetlerin en fazla Rize ilinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Araştırmanın, DOKAP bölgesinde yer alan illerin sahip olduğu kaynakların doğru değerlendirilmesi ve dolayısıyla bölgenin turizm geleceğinin iyileştirilmesi yönünde atılacak adımlara katkı sunacağı düşünülmektedir.

Tours Of Dokap Provinces By Ankara Travel Agencies And A Content Analysis Tour Information Provided Online

The historical, cultural, and natural beauties of DOKAP provinces should be presented with a suitable marketing strategy. Presenting the region's current condition is important while identifying this strategy. The aim of there search is to reveal the prominent features of the region along with current tourist attractions by examining the tourist attractions visited in DOKAP region tours. The purpose of there search is to identify DOKAP region tours organized by the travel agencies in Ankara and to analyze the content of tour programmes in these agencies' websites. The scope of there search includes 608 travel agencies that are affiliated with TURSAB and located in Ankara. There search sample consists of 24 travel agencies that periodically organize DOKAP tours and share the information regarding tours in their websites. Content analysis is used in the research: The different types of aforementioned tours, the prefer redroutes, the province spreferred for staying overnight, and the gastronomical elements, cultural attractions and recreational activities specific to the region visited in the tour are examined. After evaluating the research results, it is seen that "Eastern Black Seaand Batumi" and "Highlands of Black Sea" tours along with "Amasya- Tokat-Niksar" and "Trabzon-Gumushane-Bayburt" tours are organized. Rize province is the most preferred place for staying overnight in the aforementioned package tours followed by Trabzon and Artvin provinces. When the restaurants and gastronomic attractions in DOKAP tours are examined, Hamsikoy Rice Pudding, Tea Factory, Nut Production, Trabzon-Akcaabat Meatballs,. lunches in Ayder-Firtina Vadisi and Trabzon-Uzungol stand out. Rize and Trabzon stand out in terms of cultural attractions while recreational activities take place mostly in Rize province. It is believed that there search will serve as a source for attempts to correctly utilize the sources of the provinces in DOKAP region, and there by, improve the future tourism activities in the region

Kaynakça

Acuner, E. (2015). Zigana Turizm Merkezi’nin Sürdürülebilir Turizm Kriterleri Çerçevesinde Yerel Destinasyon Yönetim Örgütleri Tarafından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 62-93.

Acuner, E., Tayfun, A. (2016). Doğa Temelli Erişilebilir Turizm: Rize Örneği (Nature-Based Accessible Tourism: Case of Rize). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(2), 63-93.

Akyol, C., Güner, S., Oğan, Y., Aydın, E., Yüce, R., Uluyurt, T. (2014). Kırsal Alanların Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi -Artvin İli Arhavi İlçesi Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 249-271.

Arpacı, Ö. (2016). Seyahat Acentalannın Tur Hizmetlerine Yönelik Müşteri E-Şikâyetlerinin Örgütsel Öğrenme Aracı Olarak Değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(29), 203-219.

Artvin Valiliği. (2017, Eylül 13). Artvin Coğrafi Durum. Artvin Valiliği Resmi Web Sitesi: http://www.artvin.gov.tr/cografi-durum adresinden alındı Bayburt Valiliği. (2017, Ekim 16).

Bayburt. Bayburt Valiliği: http://www.bayburt.gov.tr/ekonomi adresinden alındı

Bayram, A. T., Şahbaz, R. P. (2017). E-Hizmet Uygulamalarında Kalite Algısı, Memnuniyet ve Sadakat Tutumlarının Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Seyahat Acentaları Müşterileri Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(1), 60-75.

Canbolat, E., Keleş, Y., Akbaş, Y. Z. (2016). Gastronomi Turizmi Kapsamında Samsun Mutfağına Özgü Turistik Bir Ürün: Bafra Pidesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(4), 75-87.

Çavuş, A. (2014). Trabzon’da Doğa Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Gereken Turistik Bir Alan: Sera Gölü. Türk Coğrafya Dergisi(63), 43-49.

Çokişler, N., Türker, A. (2015). Doğu Karadeniz Bölgesinin Yerli Turist Profili ve Pazar Bölümlendirmede Kullanımı. Karadeniz Araştırmaları(44), 33-57.

DOKA. (2014). Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Faaliyet Raporu. Trabzon: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı. http://www.doka.org.tr adresinden alındı

DOKA. (2017). Dogu Karadeniz Bölgesinde Arap Turizmi Mevcut Durum ve Gelişme Stratejisi Raporu. Trabzon: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı. http://www.doka.org.tr adresinden alındı

DOKAP. (2017, Eylül 16). DOKAP ( Doğu Karadeniz Projesi) Hakkında. Giresun, Türkiye. http://dokap.gov.tr/3694-2 adresinden alındı

Erdoğan, N. (2012). Seyahat Acentelerinin Çevresel İlgilerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi. Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi, 1(4), 247-265.

Giresun Belediyesi. (2017, Eylül 2). Giresun Adası. Giresun Belediyesi Resmi Web Sitesi: http://giresun.bel.tr/giresun-adasi/ adresinden alındı

Giresun Valiliği. (2017, Ekim 5). Giresun Yaylaları. Giresun Valiliği Resmi Web Sitesi: http://www.giresun.gov.tr/yaylalar adresinden alındı

Gümüşhane Valiliği. (2017, Eylül 13). Gümüşhane'de Turizm. Gümüşhane Valiliği Resmi Web Sitesi: http://www.gumushane.gov.tr/turizm-genel-bilgiler adresinden alındı

Kadıoğlu, Y. (2017). Samsun’da Yöresel Öneme Sahip Bir Kış Turizm Merkezi: Akdağ (Ladik). Doğu Coğrafya Dergisi:, 22(38), 161-172.

Kandemir, R., Erüz, C., Gürler, M., Gökkaya, G. (2009). Gorom Vadisi (Gümüşhane) Jeoturizm Potansiyeli. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı. Ankara: MTA.

Korkmaz, Ö. (2017). Kültür Turizminde Müzelerin Yeri: Baksı Müzesi ve Bayburt Ekonomisine Etkisi. Journal of Yasar University, 12(45), 76-92.

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2017a, Eylül 10). Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Tokat Turizm Aktiviteleri: http://www.tokatkulturturizm.gov.tr/TR,606n/turizm- aktiviteleri.html adresinden alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2017b, Ekim 2). Samsun Turizm Aktiviteleri. Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü: http://samsunkulturturizm.gov.tr/TR,59815/turizm-aktiviteleri.html adresinden alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı . (2017c, Ekim 10). Ordu'nun Doğal Alanları. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: http://www.ordukulturturizm.gov.tr/ktmordu/TR,106502/dogal- alanlar.html adresinden alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2017d, Eylül 1). Ordu: Boztepe. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Resmi Web Sitesi: http://www.ordukulturturizm.gov.tr/TR,130410/boztepe.html adresinden alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2017g, Eylül 17). Trabzon'da Doğa Sporları Turizmi. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Resmi Web Sitesi :http://www.trabzonkulturturizm.gov.tr/TR,57697/doga-sporlari-turizmi.html adresinden alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2017h, Eylül 11). Bayburt Turizm Aktiviteleri. Kültür ve Turizm Bakanlığı: http://www.bayburtkul1ur1uıizm.gov.tr/TR,91931/turizm-aktiviteleri.html adresinden alındı

Ludwig, W., Dumont, E., Meybeck, M, Heussner, S. (2009). River Discharges of Water and Nutrients to the Mediterranean and Black SeaMajor Drivers for Ecosystem Changes During Past and Future Decades?. Progress in Oceanography 80,199— 217.

Merdan, K., Okuroğlu, M. S. (2016). Alternatif Turizm Çeşitlerinin Gümüşhane Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 961-984.

Ordu Boztepe Sitesi (2018, Mayıs 9). Ordu Boztepe'yi tanıyalım. https://www.orduboztepe.net/adresinden alındı

Ordu Valiliği. (2017, Ekim 4). Ordu'da Kültür ve Turizm. Ordu Valiliği Resmi Web Sayfası: http://www.ordu.gov.tr/kultur-ve-turizm adresinden alındı

Orhan, F. (2014). Kırsal Turizm Çekicilikleri Yönünden Maden Köyü ve Yaylası (Şavşat). Doğu Coğrafya Dergisi(32), 101-122.

Orhan, F., Doğanay, H. (2017). Türkiye’nin Sakin Şehirlerinden Biri Olan Şavşat’ın Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi. İğdır Üniversitesi Sosyal BilimlerDergisi(12), 303-326.

Öter, Z., Tütüncü, Ö. (2001). Turizm İşletmelerinde Kalite Fonksiyon Göçerimi: Seyahat Acentelerine Yönelik Varsayımsal Bir Yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3), 95-117.

Pirselimoğlu Batman, Z., Demirel, Ö. (2015). Altındere Vadisi Meryemana Deresi Güzergâhında Doğa Temelli Turizm Etkinliği: Yamaç Paraşütü. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(11), 13-26.

Rize İli Tabiat Turizmi Master Planı (2016).T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı12. Bölge Müdürlüğü - Rize Şube Müdürlüğü, Rize. Samsun Belediyesi. (2017, Ekim 1). Samsun Tarihi. Samsun Belediyesi Resmi Web Sayfası: http://www.samsun.bel.tr/samsun.asp?samsun=62-tarihi-ile-samsun adresinden alındı

Samsun Valiliği. (2017, Ekim 4). Turizm Kenti Samsun. Samsun Valiliği Resmi Web Sitesi: http://www.samsun.gov.tr/turizm-kenti-samsun adresinden alındı

Seckelmann, A. (2002). Domestic tourism- AChance for Regional Development in Turkey?. Tourism Management 23, 85-92.

Şahin, B., Cıbıt, Ö. (2016). Mobil Pazarlama ve Online Alışveriş İlişkisine Yönelik Tüketici Algıları: Seyahat Acentası Müşterilerine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası SosyalAraştırmalar Dergisi, 9(44), 1221-1321.

Tayfun, A., Acuner, E. (2014). Cittaslow: A Model Proposal For Çamlıhemşin (Cittaslow: Çamlıhemşin İçin Bir Model Önerisi ). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(1), 46-54.

Trabzon Valiliği. (2017, Eylül 19). Trabzon'da Gezilecek Yerler. Trabzon Valiliği Resmi Web Sitesi: http://www.trabzon.gov.tr/gezilecek-yerler adresinden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK).(2018, Mayıs 5).Türkiye İstatistik Kurumu Resmi Web Sayfası: www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1609adresinden alındı

Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2015). Türkiye’deki A Grubu Seyahat Acentalarının Tercih Sıralamasının PROMETHEE Yöntemi ile Belirlenmesi. Business and Economics Research Journal, 6(2), 141-155.

Yalçın, B. (2015). Turistik Ürünlerin Pazarlanması: Innsbruck ve Gümüşhane Şehirlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 6(14), 12-24.

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2017e, Ekim 1). Ordu-Fatsa: Gaga Gölü. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Resmi Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2017f, Ekim 6). Gümüşhane Turizmi. Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Resmi Web Sitesi: www.gumushanekulturturizm.gov.tr adresinden alındı Web Sitesi: http://www.ordukulturturizm.gov.tr/TR,130471/gaga-golu--fatsa—ordu.html adresinden alındı

Yeşiltaş, M., Çeken, H., Öztürk, İ. (2009). Karadeniz Bölgesindeki Turizm OlanaklarmınSwot Analizi İle Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 250-269.

Tokat Valiliği. (2017, Eylül 1). Tarih ve Kültür Şehri Tokat. Tokat Valiliği Resmi Web Sitesi: http://www.tokat.gov.tr/tokat adresinden alındı

Trabzon Belediyesi. (2017, Ekim 12). Trabzon. Trabzon Belediyesi Resmi Web Sitesi: http://www.trabzon.bel.tr/trabzon.aspx. adresinden alındı

Yılmaz, H. (20-22 Mayıs 2010). Artvin Kenti Ve Çevresinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, (s. Cilt: IV Sayfa: 1595- 1605).

Yüksek, G. (2013). Bilgi Teknolojilerinin Gelişimi, Seyahat İşletmeleri ve Küresel Dağıtım Sistemi Örneği. IUYD’2013, 4(1), 53-58.

Kaynak Göster