Bulut Bilişim ve Stok Hesaplarının Denetimi: BDS 805 Kapsamında Örnek Bir Uygulama

Bulut bilişim; sunucu, depolama, veri tabanı, ağ ve yazılım gibi bilgi işlem hizmetlerinin internet üzerinden sağlanmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Türkiye’de bulut bilişim konusunda denetim şirketleri yeni yeni çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Bulut bilişim tabanlı olarak çalışan FAS (Financial Audit Software- Finansal Denetim Yazılımı) denetim yazılımı ise denetim faaliyetinin bu teknoloji ile gerçekleştirilmesine imkân sağlamaktadır. Bu çalışmada Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 805: Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi esas alınarak bulut tabanlı çalışan FAS denetim yazılımı aracılığı ile stoklar hesap grubunun denetimi bir vak’a yardımıyla anlatılmıştır. Çalışma sonucunda, denetim faaliyetinin bulut tabanlı bir yazılım üzerinden gerçekleştirilmesinin denetim çalışmalarının denetim ekibinin eşgüdümü içerisinde, kolaylıkla, doğru ve daha az bir maliyetle gerçekleştirilmesine imkân sağladığı tespiti yapılmıştır. Ayrıca bulut tabanlı denetim, menfaat sahiplerine denetim bilgisinin şeffaf, hesap verebilir ve sorumluluk ilkelerine uygun sunumuna katkı sağladığı değerlendirilebilir.

Cloud Computing and Audit of Inventory Accounts: A Sample Application within the Scope of IAS 805

Cloud computing is an application that allows you to provide computing services such as servers, storage, databases, networks, software over the Internet. Audit companies have started to conduct new studies on cloud computing in Turkey. The FAS (Financial Audit Software) audit software, which works on a cloud-computing basis, allows the audit activity to be carried out using this technology. In this study, the Independent Audit Standard (IAS) 805: Independent Audit of a Single Financial Statement and Independent Audit of Certain Elements, Accounts Or Items in the Financial Statements the audit of the inventories group has been explained with the help of a foundation through the FAS audit software, which works on a cloud-based basis. As a result of the study, it was determined that performing the audit activity through a cloud-based software allows the audit to be performed more easily, accurately and at a lower cost. In addition, cloud-based audit contributes to the presentation of audit information to the stakeholders of enterprises in accordance with the principles of more transparent, accountable, responsible.

___

 • Allahverdi, M. (2017).Cloud Accounting Systems And A Swot Analysis, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz Özel Sayısı, 92-105.
 • Bozkurt, N. (2000). Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Büker, S., Aşıkoğlu, R., Sevil, G. (2011). Finansal Yönetim, 7. Baskı.
 • Demir, H. ve Gümüşoğlu, Ş. (2009). Üretim Yönetimi, İstanbul: Beta Basım Yayın
 • Dinç, E. (2020). Muhasebe Denetimi, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını ,89-108.
 • Erturan İ. E. , Ergin E. (2017). Muhasebe Denetiminde Nesnelerin İnterneti: Stok Döngüsü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (75), 13-30.
 • Eyüpoğlu, Ç. (2013). Bulut Bilişim, Geçiş ve Türkiye’deki Mevcut Durum”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güredin, E. (2007). Muhasebe Denetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul
 • https://fas-audit.com.tr, (10.03.2022).
 • https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20805-Site.pdf (30.06.2022). Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 805: Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Standardı
 • https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TDS/TDS_2022_Seti/BDS%20210_2022_Site.pdf 30.06.2022).Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 210: Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Standardı
 • Kaval, H. (2008). Muhasebe Denetimi, 3. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Kobu, B. (2006). Üretim Yönetimi, 13. Baskı, İstanbul: Beta Basım.
 • Korkmaz, Yakup (2010),“Bulut Bilişim: Türkiye İçin Fırsatlar”, TÜBİTAK http://ebookbrowsee.net/korkmaz-buluy-bilişim-ppt-d30735781 (14.10.2020).
 • Maresova, P. ve Kuca, K (2015), Technological environment and SWOT Analysis of Cloud Computing in Europa, Internetional Journal of Information Technology and Computer Science 18(1), 57-77
 • Neamtiu, F. (2012). Cloud Computing Security Issues, Journal of Defense Resources Management, 2(5), 141-148.
 • Omoteso, K., Patel A. ve Scott P. (2008). An Investigaiton Into The Application of Contınuous Online Auditing In The U.K, The International Journal Of Digital Accounting Research, 8(14), 23-44.
 • Öksüz, Ö. (2018). Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Hata ve Hile Denetimi Üzerine Etkileri: CAP Denetim Yazılımı İle Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Selvi, O. (2011). Bulut Bilişim ve Eğitim Alanında Örnek Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi -Fen Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Velte, A. vd.(2010). Cloud Computing:A Practical Approach, 1. Baskı, New York: McGraw Hill.
 • Wang, J. (2017). Cloud Computıng Technologıes In Wrıtıng Class: Factors Influencıng Students’ Learnıng Experıence, Turkish Online Journal of Distance Education 3(13), 197-213.