Trabzon'daki aile hikâyelerinde üç kardeş anlatısı

Trabzon’daki aile hikâyelerinde aile köklerini bölgeye çok eski zamanlarda gelen ‘üç kardeş’e bağlayan anlatılar vardır. Bu çalışmada çoğunlukla bölgedeki yerleşme hikâyelerinde karşımıza çıkan ve sık tekrarlanan bu motifin Türk kültüründeki yeri, sayılara yüklenen anlamlar üzerinden ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

The three brothers tale in Trabzon family stories

In the family stories of Trabzon, there are some narratives which base the family roots to ‘the three brothers’ who came to the region in ancient times. This motif is faced with mainly in the stories of settlements in the region and is repeated often. In this study, the place of this motif in the Turkish culture is tried to be put through the meanings that are attributed to the numbers.

Kaynakça

ALBAYRAK, Haşim, Kahramanmaraş-Trabzon Kardeşlik Köprüsü ve Saçaklızâdeler, Babıali Kitaplığı, İstanbul 2009.

ARTUN, Erman, Türk Halk Bilimi, Kitabevi Yay., İstanbul 2008.

BIÇAK, Ayhan, Tarih Düşüncesinin Oluşumu, Dergah Yay., İstanbul 2004.

BRENDEMOEN, Bernt, Turkish Dialects Of Trabzon, Volume II- Texts, Oslo 2001.

CAFEROĞLU, Ahmet, Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, TDK Yay., Ankara 1994.

COŞAR, A. Mevhibe, “Trabzon Soyadlarında Osmanlı Dönemi Unvan Adları”, Karadeniz Tarihi Sempozyumu (25-26 Mayıs 2005), KTÜ Yay., Trabzon 2007, s. 851-860.

DEMİR N. ve Aydoğdu Ö., Giresun İli ve Yöresi Ağızları, Giresun 2009, s. 399-400.

DEMİR, Necati, Trabzon ve Yöresi Ağızları, III. C., Ankara 2006, s.72.

DİNÇ, Gökçen B., “Sayıların Büyüsü”, Yeni Aktüel, S. 92, Nisan 2007.

GÜNAY, Turgut, Rize İli Ağızları, TDK Yay., Ankara 2003.

ONG, J. Walter, Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi, (Çev.Sema Postacıoğlu Banon), Ayrıntı Yay., İstanbul 1995.

ÖNAL, Ülkü, Ardanuç Masalları ve Halk Hikayeleri 3, Meneviş Yay., Ankara 2008.

SCHIMMEL, Annemarie, Sayıların Gizemi, Kabalcı Yay., İstanbul 2000.

YEŞİL, Şemseddin, Binbir Hadis, İstanbul 1996.

http://www.baktabulum.com/mitoloji , 20.04.2009.

http://www.yesilce.com 20.04.2009.

Kaynak Göster