TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE TANZİMAT DÖNEMİNDE BİR TRAKYA KASABASI: PINARHİSAR

Eski bir yerleşim merkezi olan Pınarhisar, 20. yüzyılın başlarına kadar çoğunlukla Vize sancağına bağlı bir kaza statüsünde idare edilmiştir. 19. Yüzyılın ikinci yarısında kısa süreli olarak Edirne Vilayeti'ne bağlanmış ve nihayet 1912 yılından itibaren günümüze kadar Kırklareli'ne (Kırkkilise) bağlı kalmıştır. Bu incelemede 1261 (1844) tarihli Pınarhisar Temettuat Defterleri temel alınarak Pınarhisar Kazasının sosyo-ekonomik yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Pınarhisar: A Thracian Town According to the Tanzimat Era Temettuat Records

Pınarhisar, a long standing settlement, had been edministred as a town of Vize sanjak during most of the Ottoman rule until the beginnings of twentieth century. It become a town of the vilayet of Edirne in the second half of the nineteenth century for a short time. Finalliy in 1912, it was turned into a town being subject to Kırklareli (Kırkkilise) and stayed so since then. In this study, socio-economic structure of Pınarhisar has been tried to be revealed according to the temettuat registers of 1844 (1261 H.).

Kaynakça

Arşiv Kaynakları / Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)

___Kamil Kepeci, nr, 5915.

___Ali Emirî (A.E.) III.Ahmed, nr, 16815.

___Ali Emirî (A.E.) I.Abdülhamid, nr, 13022.

___Bâb-ı Âlî Evrak Odası (BEO), nr, 428 / 32033.

___Bâb-ı Âlî Evrak Odası (BEO), nr, 3532 / 264859

___Maliye Vâridât Muhasebesi Temettuât Defterleri (ML, VRD. TMT.), nr, 6173, 6174, 6175, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 6189.

___Dâhiliye Nezareti Kalem-i Mahsûs (DH. KMS), nr, 45-2.

___Tapu Tahrir Defterleri, nr, 370.

___Maliyeden Müdevver Defterler (MAD), nr, 5292, 9063.

___İrade Meclis-i Mahsus (İ.MMS), nr, 81 / 3511.

___Maliye Cerîde Defterleri (ML.CRD.), nr, 4343, 4345, 4346, 4347.

___ Bâb-ı Âlî Evrak Odası Umum Vilâyât (A.MKT. UM.), nr, 165/74. Araştırma Eserleri

BEKSAÇ Engin, " Pınarhisar Kültürel Kimliği Ve Tarihçesi ", Yöre Dergisi, 86- 88/2007.

DEVELLIOĞLU Ferit (1996), "Temettü'-Temettüat", Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara.

DURSUNKAYA Ali Rıza (1948), Kırklareli Vilayetini Tarih, Coğrafya, Kültür ve Eski Eserleri Yönünden Tetkik, Yeşilyurt yayınları, Kırklareli.

GÖKBILGIN M.Tayyib (2007), XV. ve XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, İşaret yayınları, İstanbul.

GÜRAN Tevfik (1998), 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı, Eren Yayınevi, İstanbul.

KARAÇAM Nazif (1995), Efsaneden Gerçeğe Kırklareli, Kırklareli.

KAYA Ceval, "Evliya Çelebi'de Geçen Bir Yer Adı Hakkında", Türklük Araş- tırmaları Dergisi, 4/1989.

MANSEL Arif Müfid (1938), Trakya'nın Kültür ve Tarihi, İstanbul.

ŞENER Abdüllatif (1992), "Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Reformları", 150. Yılında Tanzimat, Yay. Haz. Hakkı Dursun Yıldız, Türk Tarih Ku- rumu Yay., Ankara.

UÇAN Lale (2002), Ottoman Kırklareli and İts Hinterland in The 19th Century, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2002.

YARCI Güler, "Arşiv Belgeleri Işığında Pınarhisarı ", Yöre Dergisi, 86- 88/2007.

Yurt Ansiklopedisi, MEB. Yay., Ankara, 1978.

Kaynak Göster