Stalin ve İkinci Dünya Savaşı bağlamında milliyetler politikası

Bu çalışma esas olarak Stalin'in II. Dünya Savaşı öncesi, esnası ve sonrasındaki milliyetler politikasını ele almaktadır. Bu bağlamda önce milliyetler politikasının tarihsel arka planına değinilmekte; sonra ise Stalin rejiminin genel karakteri çerçevesinde milliyetler politikasının yeri saptanmaktadır. Özellikle II. Dünya Savaşı koşullarında yaşanan gelişmeler anlatılarak, Stalizmin Sovyet politikaları üzerine etkisi ve "sovyet insanı" yaratma projesinden Rus şoven milliyetçiliğine evrilişi üzerine bazı tespitlerde bulunulmaktadır. Çalışma nihayi olarak otuz yıl süren Stalin yönetiminin sonuçlarına ilişkin kısa bir analizle sonuçlanmaktadır.

The Soviet policy of nationalities i the context of Stalin and the World War II

This study primarily deals with Stalin's nationalities policy before, during and after the World War II. In this context, first of all historical background of the nationality policy is mentioned and secondly the place of nationality policy within the framework of general character of Stalin regime is determined. It is our purpose to make some determinations both about the effects of Stalinism to the Soviet policies and the transformation progress of “homo-sovieticus” creation project to Russian chauvinist nationalism, especially by displaying the events happened during the Warld War II. Finally the study comes to an end with a very short analysis on the results of Stalin regime which lasted thirty years.

Kaynakça

“Andrey Vlasov”, http://en.wikipedia.org/wiki/Andrey_Vlasov#cite_note-Komandarmy-2, E.T. 29/01/2009

“Russia” maddesi, Encyclopedia Britannica, Vol. XIX, Chicago, Londra, v.d. 1964

ALATLI Alev, Aydınlanma Değil, Merhamet!, İstanbul: Everest Yayınları, 2004

AYBAR Mehmet Ali, Marksizm ve Sosyalizm Üzerine Düşünceler, haz: Aylin Özman, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002

BİCE Hayati, “Stalin’in Kafkasya ve Kırım’daki Sürgün ve Katliam Politikasının Boyutları”, http://www.kamatur.org/index.php/makaleler/tarih/273-stal-kafkasya-ve-kirimdaksgve- katlm-polasinin-boyutlari ,E.T. 26/01/2009

BROXUP Marie, “Kafkasya Müridizmi ve Sovyet Tarihçiliği”, http://www.bkd.org.tr/ozel_dosya_ac.asp?id=10 ,E.T. 26/01/2009

CARR E. H., Twenty Years’ Crisis 1919-1939, New York: Palgrave, 2001

EGAMBERDİYEV Mirzahan, “Çarlık Rusyası’nın Türkistan’daki Eğitim Politikası: 1870-1917”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, sayı 1, 2005

FRAGNER Berg G., “ ‘Sovyet Milliyetçiliği’: Orta Asya’nın Bağımsız Cumhuriyetlerine Kalan İdeolojik Miras”, Orta Asya ve İslam Dünyasında Kimlik Politikaları (der. Erik J. Zürcher&Willem Van Schendel) (çev: Selda Somuncuoğlu), İstanbul: İletişim Yayınları, 2004

KIRAN Abdullah, “Milletler Cemiyeti ve Önlenemeyen Savaş”, GAU J. Soc.& Appl. Sci. Cilt 3(6), 2008

LEWIN Moshe, Sovyet Yüzyılı, çev: Renan Akman, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008

LIEVEN Dominic, “The Russian Empire and the Soviet Union as Imperial Polities”, Journal of Contemporary History, Vol.30, No:4 (Oct., 1995)

ROGOVIN Vadim, “Stalin’in Büyük Terörü: Kökenleri ve Sonuçları”, http://www.wsws.org/tr/2004/aug2004/rog1-a21.shtml , E.T. 18/01/2009

ROY Olivier, Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi, çev: Mehmet Moralı, İstanbul: Metis Yayınları, 2.baskı, 2005

RYWKIN Michael (ed.), Russian Colonial Expansion to 1917, Londra: Mansell, 1988

SANDER Oral, Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü, Osmanlı Diplomasi Tarihi Üzerine Bir Deneme, Ankara, İmge Kitapevi, 1993

SANDER Oral, Siyasi Tarih 1918-1994, Ankara: İmge Kitapevi, 13.baskı, 2005

SOYSAL A. Gün, “Tatarlar Arasında Türkçülük”, Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, İstanbul: İletişim Yayınları, 7.baskı, 2006

TUNA Mustafa Özgür, “Gaspıralı v. Il’minskii: Two Identity Projects For The Muslims Of The Russian Empire”, Nationalities Papers, Vol. 30, No.2, 2002

WERTH, Nicolas, Karel Bartošek, Jean-Louis Panné, Jean-Louis Margolin, Andrzej Paczkowski, Stéphane Courtois, The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression, New York: Harvard University Press, 1999

YÜKSEL Dilek Yiğit, Rus Modernleşmesi ve Türkiye (1682-1905), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi AİİT Enstitüsü, Ankara, 2006

Kaynak Göster