Mobil iletişimde pazar yoğunlaşması "Türkiye ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan karşılaştırması"

Pazar yoğunlaşması kavramı, ürün pazarında alıcı ve satıcıların sayı ve büyüklük bakımından dağılımı olarak ifade edilmektedir. Piyasadaki firma sayısı ile yoğunlaşma derecesi arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Yoğunlaşma arttıkça pazardaki rekabet şansı da o ölçüde azalmaktadır. Bu makalede, Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde bulunan beş ülkedeki mobil iletişim pazarlarının yapıları ve yoğunlaşma oranları Herfindahl- Hirschman Endeksi analiz yöntemi kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Türkiye

Market condensation in mobile communications

Market concentration is a term that distribution of customer and seller in a specified sector by size and by number. There is a reverse relation between the number of company and market concentration. The more the market concentration increases, the more the competition decreases. In this study the structures of mobile telecommunication market and market concentration rates are tried to be determined by Herfindahl-Hirschman Index method in Turkish Republics in Central Asia.
Keywords:

Turkey,

Kaynakça

BOYES, William; MELVIN, Michael. (1991), Economics, Houghton Mifflin Company, Boston.

GWARTNEY, James D.; STROUP Richard L. (1992), Microeconomics - Private and Public Choice, Sixth Edition, The Dryden Press, Orlando.

HIRSCHEY, Mark; PAPPAS, James L. (1996), Managerial Economics, Eighth Edition, The Dryden Press, Florida.

HYMAN, David N. (1986), Modern Microeconomics Analysis and Applications, Times Mirror’Mosby College Publishing, Missouri.

ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database, Mobile Cellular Subscribers, www.itu.int, 2009.

KOCH, J.V. (1980), Industrial Organization and Prices, Prentice-Hall Int. Inc., London.

LANDES, W.S. ve POSNER, R.A. (1981), “Market Power in Antitrust Cases”, Harvard Law Review, Vol:94, No:5.

LIPSEY Richard G. (1992), Harbury Colin, First Principles of Economics, Second Edition, Oxford University Press: New York

MCCONNELL Campbell R., BRUE Stanley L. (1999), Economics: Principles, Problems and Policies, Fourteenth Edition, Irwin McGraw-Hill Co., Boston

PARKIN Michael. (2003), Economics, Sixth Edition, Pearson Education, Addison Wesley World Student Series: New York.

SU, Kemal Tahir. 2003 Rekabet Hukukunda Teşebbüslerin Hakim Durumunun Belirlenmesinde Pazar Gücünün Ölçülmesi, Rekabet Kurumu, Ankara.

YILDIRIM Kemal, ESKİNAT Rana, KABASAKAL Ali. (2005), Endüstriyel Ekonomi, 3. Baskı, Ekin Kitabevi: Bursa.

www.die.gov.tr., 2009

Kaynak Göster