İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi ödevleri hakkında görüşleri

Bu çalışma, ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde verilen ev ödevleri hakkındaki görüşlerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Erzurum il merkezine bağlı Yakutiye ilçesindeki tüm ilköğretim 6. ve 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler; örneklemini ise aynı düzeyden ve farklı okullardan basit tesadüfi örnekleme tekniğiyle seçilen 202 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Türkçe Dersi Ödevleriyle İlgili Öğrenci Görüşleri Anketi” ile toplanmıştır. Toplanan veriler “Ki kare” ve “t” testi teknikleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin ev ödevleriyle ilgili görüşleri arasında cinsiyet ve akademik başarı düzeylerine göre aralarında anlamlı farklılık bulunmuştur.

This study aims at identifying views about homeworks given at Turkish lesson by students attending 6th and 7th grades of primary schools. The screening model was applied in the research. While the universe of the study consists of students who attend 6th and 7th grades of all primary schools in Yakutiye, Erzurum, the pattern of the study consists of 202 students from the same level, and from different schools, who were chosen by a simple random pattern technique. The datum of study collected with the survey titled “Students’ Views about Turkish Lesson Homeworks”. The received datum was analyzed by the “t” test and “chi square”. According to the consequences, there are significant differences in students’ views about homeworks, in accordance with their gender and success levels.

___

AÇIKGÖZ Kamile Ün (2001), “Aktif öğrenme”, Tarım Ekonomisi Dergisi, 6.

AYTUNA Hasip A. (1963), “Orta Dereceli Okullarda Öğretmenlik ve Problemleri”. Ankara: MEB Basımevi.

CEMİLOĞLU Mustafa (2001), İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: Alfa Yayınları.

COOPER, Harris, ROBİNSON, Jorgianne Civey & PATALL, Erika A. (2006), Does homework improve academic achievement? A synthesis of research, 1987-2003. Review of Educational Research, 76, 1-62.

COŞKUN E., GELEN İ., KAN, M. O. (2009), “Türkçe Dersindeki Performans Ödevleri Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11 (6), 22-55.

DOYLE Marry Anne E.-BARBER Betsy S. (1990), Homework as a learning experiences (3rd. Edition). Washington, D.C: National Education Association.Educational Research Journal, 41(3), 251–265.

EKİZ Durmuş (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.

ERGÜN, Mustafa-ÖZDAŞ Ali (1997), Öğretim İlke ve Yöntemleri, İstanbul: Kaya Matbaacılık.

GEDİK N., ALTINTAŞ E., KAYA H. (2011), “Fen ve Teknoloji Dersinde Verilen Ev Ödevleri Hakkındaki Öğrenci Görüşleri”, Journal of European Education, 1(1), 6-13.

GLAZER T. N., WILLIAMS S. (2001), “Averting the Homework Crisis”, Educational Leadership, 58 (7), 43-45.

GÖÇER Ali (2007), “Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme” Ahmet H. Kırkkılıç-Hayati Akyol (Ed.). İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

GÜNDOĞAN ÖZBEN Burcu, (2006), İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Başarılarına Ev Ödevi Çalışmalarının Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

GÜRLEVİK Gül (2006), Ortaöğretim Matematik Derslerinde Ev Ödevlerine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri (Ankara ili Çankaya İlçesi Örneği), Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi)

HONG Eunsook (1999), ‘Preffered and Actual Homework Style: A Cross Cultural Examination’

KAPLAN Burcu (2006), Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik Ünitesinde Ev Ödevi Verilmesinin Öğrenci Başarısına ve Kavram Öğrenmeye Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

KRAPP Joann Verona (1988), Teaching Research Skills: A critical-thinking approach. School Library Media Journal, 34 (5), 18–27.

OĞUZKAN Ferhan (1985), Orta Dereceli Okullarda Öğretim. Ankara: Emel Matbaacılık.

OKUTAN M. (1990), “Yeni Ödev Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Nelerdir?” Milli Eğitim Dergisi, 94, 73–77.

ÖNAL, İ. H. (1995), “Ödevlerle Kazandırılan Değerler”, Milli Eğitim Dergisi, 126, 68–69.

SMITH Ester G. (2006), Student Learning Through Wisconsin School Library Media Centers, Madison. Erişim 11.06.2012,

www.dpi.wi.gov/imt/pdf/finallmssurvey06.pdf.

TAN Şeref (2005), Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Pegem Yayıncılık.

VARIŞ Fatma (1985), Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

YAPICI Nilgün (1995), İlkokullarda Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Ev Ödevi Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

YEŞİLYURT Selami (2006), “Lise Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Verilen Ev Ödevlerine Karşı Tutumları Üzerine Bir Çalışma”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 37-53.

YILDIRIM A.-DOĞANAY A.-TÜRKOĞLU A. (2000), Okulda Başarı İçin Ders Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.

YÜCEL Ayhan (2008), İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Verilen Performans Ödevleri Hakkında Öğretmen-Veli-Öğrenci Görüşleri (Konya örneği). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).

___