Cumhuriyetin ilk yıllarında bartın’ın ekonomik yapısı

Bu çalışmanın amacı, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Bartın ilinin Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ekonomik yapısını incelemektir. Çalış- mada incelenen yıllara ait veri yetersizliği temel kısıtlayıcı faktör ola- rak görülmüş, bu yüzden, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 1927 yılında hazırlanan Osmanlıca “Bartın Rehberi” çalışmanın temel kaynağını oluşturmuştur. Araştırma, genel tarama ve temel kaynak üzerinde metin analizi şeklinde olmuştur. Bu şekilde, tarihi veriler tek tek gözden geçirilerek önemli bulgular elde edilmiş, bu bulgulardan, ilin ekonomik yapısını yansıtan tarım, hayvancılık, ormancılık ve tica- ret gibi ekonomik göstergeler irdelenmiştir. İncelenen dönemde, ilde, ticaretin yeterli düzeyde olmadığı, sanayinin fazla gelişme gösterme- diği, tarım ve hayvancılık bakımından bölgede kendi kendine yeterli bir ekonomik yapının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

This study aims at examining the economic structure of Bartın city during the first years of the Republic. “Bartın Guide” in Ottoman Tur- kish prepared by Chamber of Commerce and Industry of Bartın in 1927 constituted the basic source for the study. The research was in the form of text analysis over basic source. From Historical data im- portant findings were obtained. Economic indicators such as agricul- ture, livestock, forestry and trade that reflect the economic structure of the city were scrutinized from among these findings. It was conclu- ded in the examined period that trade and industry was not develo- ped much and the city had a self-sufficient economic structure in terms of agriculture and livestock.

Kaynakça

AKDAĞ Mustafa (1999), Türkiye'nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi (1453-1559) (Cilt 2). Ankara: Barış Yayınevi.

AKDOĞAN Abdurrahman (2003), Kamu Maliyesi. Ankara: Gazi Kitabevi.

ALKİN Erdoğan (1992), İktisat, Filiz Kitabevi.

AREN Sadun (1987), İstihdam Para ve İktisadi Politika (8 b.). Ankara: Savaş Yayınları.

BARKAN Ömer Lütfi (1953), Tarihî Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi. Türkiye Mecmuası (Cilt 10, s. 1-26). içinde İstanbul.

Bartın Rehberi (1927), Bartın: Bartın Ticaret ve Sanayi Odası.

Bartın Valiliği. www.bartin.gov.tr (25.12.2012).

BORATAV Korkut (2008), Türkiye İktisat Tarihi. Ankara: İmge Kitabevi.

BULUŞ Abdulkadir (2003), Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri. Konya: Tablet Kitabevi.

DİNLER Zeynel (2001), İktisada Giriş. Bursa: Ekin Kitabevi.

DOĞAN Özlem Sertkaya (2005), “Türkiye'de Altın Madenciliği”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi (13), 150-157.

GENÇ Mehmet (1975), Osmanlı Maliyesinde Malikâne Sistemi. Türkiye İktisat Tarihi Semineri.

GENÇ Mehmet (2005), Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi. İstanbul: Ötüken.

GÜRAN Tevfik (1988), Osmanlı Tarım Ekonomisi, 1840-1910. Türk İktisat Tarihi Yıllığı(1), 225-303.

GÜRAN Tevfik (1989), Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi:Bütçeler ve Hazine Hesapları (1841-1861), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

GÜRAN Tevfik (1998), 19.Yüzyıl Osmanlı Tarımı. İstanbul: Eren Yayıncılık.

HATİPOĞLU Zeyyat (1981), Gelişme İktisadı ve Türkiye'nin İktisadî Gelişmesi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası.

İLKİN Akın (1988), Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi (5 b.). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

İNALCIK Halil & Quataert, D. (1997), Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (2 b., Cilt 1). (H. Berktay, Çev.) İstanbul: Eren Yayıncılık.

KARAKAYALI Hüseyin (1989), Ekonomi Kuramı. İzmir: Bilgehan Matbaası.

KARAMAN K Kıvanç & Pamuk, Ş. (2010), “Ottoman State Finances İn European Perspective”, 1500-1914. The Journal of Economic History, 599.

KAYNAK Muhteşem (2009), Kalkınma İktisadı. Ankara: Gazi Kitabevi.

KAZICI Ziya (2005), Osmanlı Vergi Sistemi. İstanbul: Bilge Yayıncılık.

KEPENEK Yakup (1987), Türkiye Ekonomisi. Ankara: Teori Yayınları.

KIRDAR Erol., Özel, H., & Ertekin, M. (2010), “Fıstıkçamı (Pinus Pinea L.) Ağaçlandırmalarında Budama Uygulamasının Boy ve Çap Gelişimi Üzerine Etkileri”, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 1-10.

Komisyon (2001), Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu Metal Madenler Alt Komisyonu Değerli Metaller Çalışma Grubu Raporu. Ankara: Devlet Pilanlama Teşkilatı.

Komisyon (2008), Türkiye Madencilik Sektör Raporu (2007). Ankara: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Madencilik Sektör Meclisi.

KORKMAZ Esfender (1982), Vergi Yapısı ve Gelişimi. İstanbul: Gür-Ay Matbaası.

KÖKLÜ Aziz (1976), Makro İktisat. Ankara: S Yayınları.

KÜÇÜKKALAY A.Mesud & Efe, A. (2006), “Osmanlı Ziraî Sektörünün Ticarileşebilme İmkânı Üzerine Bir Deneme: 1844–45 Alpu Köyü Örneği”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Dergisi(20), 245-279.

KÜTÜKOĞLU S.Mübahat (2000), XV ve XVI. Asılarda İzmir Kazasının Sosyal ve İktisâdî Yapısı. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını.

Milliyet Genel Ekonomi Ansiklopedisi (1988). I,II. İstanbul.

MUŞMAL Hüseyin (2008), “XIX. Yüzyılın Ortalarında Çumra’nın Sosyo- Ekonomik Görüntüsü (10353 Numaralı Temettuat Defterine Göre)”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi(24), 253-276.

OKÇUOĞLU Gülsevin-ÖNDER İzzettin (1988), "Aşarın Kaldırılması", İÜİF. Prof.Dr. Süleyman Barda'ya Armağan Özel Sayısı, İstanbul.

ORTAYLI İlber (1974), Tanzimatten Sonra Mahalli İdareler (1840-1878). Ankara.

ÖKÇÜN A.Gündüz (1971), Osmanlı Sanayii 1913-1915 Yılları Sanayi İstatistiki. Ankara.

ÖNEY Erden (1987), İktisadi Planlama. Ankara: Savaş Yayınları.

ÖZBEK Nadir, Kemalist Rejim ve Popülizmin Sınırları:Büyük Buhran ve Buğday Alım Politikaları, 1932-1937.

ÖZTÜRK Sait (1996), Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri:Bilecik. İstanbul: Kitabevi Yayınları.

PALAMUT, Mehmet E. (1987), "Aşar ve Düşündürdükleri", İÜİF. Prof. Dr. Sabri Ülgener'e Armağan Özel Sayısı, İstanbul.

PAMUK Şevket (1999), Yüz Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500- 1914. İstanbul: K Kitaplığı Yayınları.

QUATAERT Donald (2005). Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922. İstanbul: İletişim Yayınları.

SAÇLI Yurdakul (2009), Türkiye'de Tarım İstatistikleri Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ankara: DPT.

SARC Ömer Celal (1970), “50 Yıllık Cumhuriyet Döneminde Ekonomik ve Sosyal Bünyedeki Başlıca Değişmeler”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 30(1-4), 1-26.

SEYİDOĞLU Halil. (2002), Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Güzem Can Yayınları.

ŞAHİN Hüseyin (2002), Türkiye Ekonomisi. Bursa: Ezgi Kitabevi.

ŞENER Abdullatif (1990), Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi. İstanbul.

TABAKOĞLU Ahmet (2003), Türk İktisat Tarihi, İstanbul: dergâh Yayınları.

TAŞKIN Ünal (2005), Osmanlı Devleti'nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

TEZEL S.Yahya (1986), Cumhuriyet Döneminin İktisadi tarihi(1923-1950). Ankara: Yurt Yayıncılık.

Türkiye İstatistik Kurumu http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=44 (18.10.2012).

ÜNAL Mehmet Ali (1989), XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518-1566). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

ÜNSAL M. Erdal (2011), İktisada Giriş. Ankara: İmaj Yayıncılık.

YAVUZ Fahri (2000), “Türkiye'de Tarım Politikası”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(31,Özel Sayı), 9-22.

YILDIRIM Kemal, Karaman, D., & Taşdemir, M. (2010), Makro Ekonomi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster