AVRUPA BİRLİĞİ'NİN UKRAYNA POLİTİKASI: ESKİ KOMŞU MU? YENİ ADAY MI?

AB ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerinin tarihi Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın 1994'te imzalanıp 1 Mart 1998'de yürürlüğe girmesine kadar gitmektedir. 11 Haziran 1998'de ise "Avrupa Bütünleşmesi Stratejisi" Ukrayna Devlet Başkanı tarafından kabul edilmiştir. Bununla birlikte geride kalan onbeş yılda ve bugünde dâhil Ukrayna için Avrupa Birliği ile bütünleşme perspektifinden kesin bir şekilde bahsedemeyiz. Bu bağlamda bu makale 90'ların başından günümüze AB'nin Ukrayna'ya yönelik politikalarını inceleyecek ve Kırım'da yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Ukrayna­AB ilişkilerinin geleceğine yönelik olası politika değişikliklerini öngörecektir.

The Ukrainian Policy of the EU: Previous Neighbor or New Candidate?

The history of bilateral relations between Ukraine and EU goes back to 1994, when the Partnership and Cooperation was signed. It came into force on 1 March 1998. On 11 June of the same year a Programme of Integration of Ukraine into the European Union was adopted by a decree of the President of Ukraine. However, over fifteen years have passed since, and even now we cannot confidently say that there is a clear 'integration to the EU' perspective for Ukraine. In this context, this article will examine the EU's policies towards Ukraine from the early 90s to the present day. And also in the context of recent developments in Crimea it will make predictions about possible policy changes regarding the future of Ukraine-EU relations.

Kaynakça

ADAMCZYK Artur (2006), "The Role of Poland in Shaping the Eastward Dimension in the European Neighbourhood Policy", Yearbook of Polish European Studies, 9 (2005): 31 ­ 46.

ANTONYUK Nataliya­Oksana Krayevska (2010), "The Initiative 'Eastern Partnership' of the EU: Balance of Benefits and Loses", Central Europe: Two Decades After, (Der. Rafal Riedel), Warsaw: Center of Europe Uni- versity of Warsaw.

ÅSLUND Anders (2002), Building Capitalism: The Transformation of the Former Soviet Bloc, Cambridge: Cambridge University Press.

ÅSLUND Anders (2009), How Ukraine Became a Market Economy and De- mocracy, Washington: Peterson Institute.

BARBURSKA Olga (2007), "The Role of Poland in Shaping the EU Policy Towards Ukraine", Yearbook of Polish European Studies, 10 (2006): 27­43.

BİLENER Tolga (2007), "Ukrayna Dış Politikasını Etkileyen Unsurlar", Ka- radeniz Araştırmaları Dergisi, (13): 115 ­ 132.

BORKOWSKI Jan (2007), "Prospects for Ukraine in the Light of Criteria and Experience of Accession to the European Union", Yearbook of Polish European Studies, 10 (2006): 45 ­ 61.

BRZEZINSKI Zbigniew (1998), Büyük Satranç Tahtası: Amerika'nın Önceliği ve Bunun Jeostratejik Gerekleri, (çev. Ertuğrul Dikbaş ve Ergun Kocabı­ yık), İstanbul: Sabah Kitapçılık.

BÜYÜKAKINCI Erhan (2004), "Bağımsızlık Sürecinde Rusya ve Ukrayna", Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, Ankara: Phoneix Yayınları.

EROL M. Seyfettin­Mehmet ŞAHİN (2013), "Bağımsızlıklarının 20. yılında Orta Asya ve Kafkasya'daki Türk Cumhuriyetlerinin Entegrasyon Süre- ci (1991 - 2011)", Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (37): 111-136.

HUD B.­A. DIDUKH (2012), "Ukraine ­ European Union Relations: Achieve- ments Challenges and Prospects", Poland in the European Union: Ad- justment and Modernisation Lessons for Ukraine, (Der. Artur Adamczyk ve Kamil Zajaczkowski), Warsaw ­ Lviv: Center for Europe, 237 ­ 248.

KAMALOV İlyas (2008), Putin Dönemi Rus Dış Politikası: Moskova'nın Rö- vanşı, İstanbul: Yeditepe Yayınevi.

KANBOLAT H.­İ. KAMALOV (2004), "Doğu ile Batı arasında Ukrayna: Parça- lanmaya Doğru İlk Adım Atıldı mı?", Stratejik Analiz, 5 (53): 59­64.

KAPUSNIAK Tomasz (2010), "Belarus, Moldova and in the International Order After the Cold World", Central Europe: Two Decades After, (Der. Rafal Riedel), Warsaw: Center of Europe University of Warsaw, 291­299.

KARLUK Rıdvan (2014), Avrupa Birliği: Kuruluşu, Gelişmesi, Genişlemesi, Kurumları, İstanbul: Beta Yayınları.

KUZIO Taras (2011), "Political Culture and Democracy: Ukraine as an Im- mobile State", East European Politics and Societies, 25 (1): 88­113.

KUZMIN Denys ­ Iryna Maksymenko (2012), Analysis of the EU - Ukraine Relations in the Context of the Association Agreement and Related Do- cuments and the EU 2014-2020 Financial Perspective, Odesa: Odesa Na- tional University.

LAPCZYNSKI Marcin (2009), "The European Union's Eastern Partnership: Chances and Perspectives", Caucasian Review of International Affairs, 3 (2): 143-155.

MALSKYY Markijan (2010), "Ukraine Between East and West: Twenty Years of Foreign Policy Experience", Central Europe: Two Decades After, (Der. Rafal Riedel), Warsaw: Center of Europe University of Warsaw, 269­276.

MILCZAREK Dariusz (2007), "Eastern Dimension of the European Union's Foreign Policy", Yearbook of Polish European Studies, 10 (2006): 9­26.

MOLCHANOV A. Mikhail (2004), "Ukraine and the European Union: A Pe- rennial Neighbour?", Journal of European Integration, 26 (4): 451­473.

ORAN Baskın (2001), "Soğuk Savaş Sonrası Kavramı Kutusu", Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı'ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt II: 1980 ­ 2001 (Der. Baskın Oran), İstanbul: İletişim Yayınları.

SHERHIN O. S. (2007), "Impact of Global and Regional Trends on Foreign Policy of Ukraine", Foreign Policy of Ukraine - 2006: Strategic Assess- ments, Forecasts and Priorities- Annual Strategic Review, (Der. G. M. Pe- repelytsia), ?yiv: Stylos Publishing House, 9 ­ 30.

PROTSYK Oleh (2004), "Ukrayna ve Rusya'da Siyasal Kurumlar ve Avrupa Entegrasyonuna Bakış", Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, Ankara: Phoneix Yayınları.

ROTH Mathias (2007), "EU-Ukraine Relations After the Orange Revolution: The Role of the New Member States", Perspectives on European Politics and Society, 8 (4): 505-527.

SAMOKHVALOV Vsevolod (2007), "Colored Revolutions in Ukraine and Georgia: Repercussions fort the System of İnternational Relations in the Black Sea Region", Regional In/Security: Redefining Threats and Responses, (Der. Mustafa Aydın, Çağrı Erhan ve Sinem Akgül Açıkmeşe), Ankara University Faculty of Political Science Publication, No: 593, An- kara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 135 ­ 145.

SHUMYLO Olga (2006), "The Debate on the EU Membership Prospects of Ukraine", EU Accession Prospects for Turkey and Ukraine: Debates in New Member States, (Der. Piotr Kazmierkiewicz), Warsaw: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 196­214.

SMITH E. Karen (2005) "The Outsiders: The European Neighbourhood Po- licy", International Affairs, 81 (4): 757­773.

VAHL Marius (2003), Background Paper on EU Policy Towards Ukraine, Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS).

ZIELONKA Jan (1998), "Policies without Strategy: the EU's Record in Eas- tern Europe", Jan Zielonka (Der), Paradoxes of European Foreign Policy, The Hague: Kluwer Law International, 131­146.

OFFICIAL JOURNAL (1998), Agreement on Partnership and Co-operation between the European Community and Ukraine, L 49.

http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace /treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=217 (23.03.2014)

OFFICIAL JOURNAL (1999), European Council Common Strategy of on Uk- raine, Official Journal of the European Communities, L 331, 23. 12. 1999.

PRESS RELEASE (1996), Action Plan for EU Relations with Ukraine. Extract from the Council of Ministers press release, 6 December 1996, 12440196 (Presse 366 - G)

http://aei.pitt.edu/43311/ (22.03.2014)

http://aei.pitt.edu/43311/1/6.XII.96.pdf (15.03.2014)

OFFICIAL JOURNAL (1994), Official Journal of the European Union, No. L/313, 06.12.1994

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:313:000 1:0002:EN:PDF (15.03.2014)

Political dialogue on the highest level

http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/ukraine-eu/dialogue/highest-level (15.03.2014)

Chronology of bilateral relations

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/chronology/index_ en.htm (15.03.2014) Association Agenda

http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_association_agenda_priorities_e n.pdf (22.03.2014)

DW (21.03.2014), "Kırım Rusya'ya, Ukrayna AB'ye"

http://www.dw.de/kırım-rusyaya-ukrayna-abye/a-17512293 (25.03.2014)

Kaynak Göster