Kahramanmaraş sağlık ovasının sulama ve drenaj yönünden genel sorunları ve iyileştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar

Bu çalışma, Kahramanmaraş il sınırları içerisinde yer alan Sağlık Ovasının sulama ve drenaj yönünden genel sorunları ve iyileştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar irdelenerek önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. Sağlık Ovası, Kahramanmaraş ilinin 20 km güneyindedir. Yüzölçümü 38 585 ha olup denizden yüksekliği 475-650 m’dir. Etrafı dağlarla çevrilidir ve genel eğim bu dağlardan ovanın ortasına ve Aksu çayına doğrudur. Ovada herhangi bir sulama şebekesi mevcut değildir. Çiftçiler kendi imkanlarını kullanarak Aksu ve Karaçay’dan cazibeyle, açılan derin sondaj kuyularından ve drenaj kanallarından pompajla sulama yapmaktadırlar. Ovada yüzey sularının kaynağını yağışlar oluşturmaktadır. Yağış sularını zamanında uzaklaştıracak yüzey drenaj sisteminin yetersiz ve toprakların geçirgen olması nedeniyle, özellikle eğimin az olduğu taban arazilerde yağış suları derine sızarak taban suyunu yükselmektedir. Organik toprakların olduğu alanlara düşen yağış sularına, yamaçlardan ve yan derelerden gelen suların eklenmesiyle, çukur alanların büyük bir kısmı su altında kalmaktadır. Sağlık Ovasındaki bataklık alanın kurutulması amacıyla açılan ana drenaj kanalı, yanma ve çökmeler sonunda oluşan kot değişimleri nedeniyle işlevini büyük oranda yitirmiştir. Bu nedenle mevcut drenaj sistemi arazinin ihtiyacına cevap verecek düzeyde değildir.

The general problems that are about ırrigation and drainage in Kahramanmaraş in Saglık Plain and improved studing

In this study, it was aimed to determine the irrigation and drainage problems with improved studing Kahramanmaraş in Saglik plain. In addition, it was suggested this section. Sağlık plain is 20 km south of Kahramanmaraş city. The surface area is 38 585 ha and altitude is between 475-650 m. Sağlık Plain is surrounded with mountains and the slope is from mountains to plain and Aksu river. There isn’t any irrigation system in the plain. The farmers have irrigated their farm with their own possibility from Aksu and Karaçay rivers with using surface irrigation methods. In addition, they have irrigated with pomp from deep sounding well and drainage canalsPrecipitation has constituted source of surface water in valley. Because of insufficient surface drainage system not carrying rainfall water in time and permeability of soil, especially surface water after rainfall seeping through surface of low field, ground water rises up to the soil surface. Low lands have been under water coming from rainfall falling field with organic soil in addition to water coming from hill and sub stream. Main drainage canal which have been built for draining of the swamp area in Sağlık plain have mostly lost function due to burning and collapse. That’s why present drainage system isn’t sufficient level.

___

  • 1. ANONİM, 1988, Orta Ceyhan Projesi Sağlık (Gavur) Ovası Planlama Revize Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Raporu, Cilt I, DSİ Basım ve Foto-Film İşletme Müdürlüğü Matbaası, Ankara.
  • 2. ANONİM, 1988, Aylık Meteoroloji Bülteni, T. C. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Sayı 78-89, Ankara.
  • 3. ANONİM, 1988, Orta Ceyhan Projesi Sağlık (Gavur) Ovası Planlama Revize Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Raporu, Cilt II, DSİ Basım ve Foto-Film İşletme Müdürlüğü Matbaası, Ankara.
  • 4. ANONİM, 1991, Kahramanmaraş Tarım İşletmesi Topraklarının Etüd ve Haritalaması, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sayı:11, Ankara.
  • 5. ANONİM, 1997, Kılavuzlu Sulaması Planlama Raporu, DSİ Basım ve Foto-Film İşletme Müdürlüğü Matbaası, Ankara.