Andırın doğu kayını (Fagus orientalis L.) odununda elastiklik özellikler ile yoğunluk arasındaki ilişki

Bu araştırma ile Andırın yöresi Doğu kayını (Doğu Akdeniz) odununun elastiklik özellikleri tespit edilmiş ve bu özellikleri ile yoğunluk arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Denemelerde, test materyali olarak, doğu kayınının doğal yetişme ortamlarından Andırın yöresi’ den alınan deneme ağaçları kullanılmıştır. Deneme ağaçlarından elde edilen örneklerde, eğilme direnci ve elastikiyet modülü belirlenmiştir. Yapılan testlerle elde edilen bulgulara istatistik analizlerin uygulanması ile doğu kayını odununda; eğilme direnci 1204 kg/cm2, elastikiyet modülü 127500 kg/cm2 olarak tespit edilmiştir. Direnç-yoğunluk ilişkisi regresyon analizi ile araştırılmış ve aralarında doğrusal artan kuvvetli bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

The relationship between elasticity properties (Modulus of elasticity and static bending strenght) and density of eastern beech wood naturally grown in andirin

The purpose of this research was to define modulus of elasticity in bending and bending strengths of eastern beech (Fagus orientalis Lipsky.) wood naturally grown in Andırın. The test materials, logs, taken from trees 2-4 m section, were obtained from natural grown area of Andırın region as a test material. Average properties were determined via statistical analyses and these were modulus of elasticity 127500 kg/cm2, static bending strength 1204 kg/cm2. Relations of strengths with density were determined with regression analyses. As a result, a strong relationship between the elasticity properties and density was determined.

___

 • 1. ANONİM, (1987) Türkiye Orman Varlığı, Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Muhtelif Yayınlar Serisi No: 48.
 • 2. ANŞİN, R. ve ÖZKAN, Z. C., (1993) Tohumlu Bitkiler, Odunsu Taksonlar, KTÜ Orman Fak. Yayın No: 167/19, Trabzon.
 • 3. YALTIRIK, F., (1993) Dendroloji II (Ders Kitabı) İ.Ü. Yayın No: 3767, O.F. Yayın No 440, 2. Baskı Isbn : 975-404-0958, İstanbul.
 • 4. BERKEL, A., (1941) Şark Kayını Teknolojik Vasıfları ve İstimali Hakkında Araştırmalar Yük. Ziraat Enst. Yay. Sayı:118, Ankara.
 • 5. MALKOÇOĞLU, A., (1994) Doğu Kayını (Fagus Orientalis Lipsky.) Odununun Teknolojik Özellikleri KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Trabzon.
 • 6. BOZKURT, Y. ve ERDİN, N., (1990) Ticarette Kullanılan Ağaçlarda Fiziksel ve Mekanik Özellikler, İ.Ü. Orman Fak. Dergisi, Seri B, 40, 1, 7-24, İstanbul.
 • 7. GÜRSU, İ., (1960) Tokat Mıntıkası Kayınlarının Teknik Vasıfları Üzerine Yapılan Bir Çalışma, OAE Dergisi 6,1, 30-41, Ankara.
 • 8. BOZKURT, Y. ve GÖKER, Y., (1987) Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi (Ders Kitabı) İ.Ü. Yayın No: 3445, O.F. Yayın No: 388, Isbn: 975-404-0109, İstanbul
 • 9. POJOUH, P., (1974) Qualite Du Bois De Fagus Orientalis De I’elbourz-İran Revue Forestiere Française 6, 464-471.
 • 10. TS. 4176, (1984) Odunda Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Tayini İçin Homojen Meşcerelerden Numune Alma ve Laboratuar Numunesi Alınması. T.S.E., Ankara.
 • 11. TS 2474, (1976) Odunun Statik Eğilme Dayanımının Tayini, T.S.E., Ankara.
 • 12. TS 2471, (1976) Odunda Fiziksel ve Mekanik Testler için Rytubet Miktarı Tayini,T.S.E., Ankara.
 • 13. AS, N., (1992) Pinus Pinaster A. Değişik Irklarının Fiziksel,Mekanik ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (Basılmamış), 328, İstanbul.
 • 14. TS 2478, (1976) Odunun Eğilmede Elastikiyet Modülünün Tayini, TSE Ankara,
 • 15. KALIPSIZ, A., (1988) İstatistik Yöntemler, Orman Fakültesi Yayın No: 394, İ.Ü.Rektörlük No: 3522, Doyuran Matbaası, İstanbul.
 • 16. CİVİDİNİ, R., (1969) Studio Tecnologico sulFaggio dell’Appennino Toscano, Roma, C.N.R., Istituto del Legno, 12, 22, 1-38.
 • 17. BEKTAŞ, İ. ve GÜLER, C., (1999) Andırın Yöresi Doğu Kayını (Fagus Orientalis Lipsky.) Odunun Bazı Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Karadeniz Doğu Kayını Ile Karşılaştırılması, K.S.Ü. Araştırma Fonu Proje Sonuç Raporu (Proje No: 1998/6-11), 17, Kahramanmaraş.