Milli Eğitim Bakanlığının 2015-2019 ve 2019-2023 Stratejik Planlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

Sürekli bir değişim ve gelişime şahitlik edilen bir dünyada ülkelerin toplumsal kurumları bu gelişim ve değişime uyum sağlayabilmek, var olan durumlarını koruyabilmek, yaşamsal aktivitelerini sürdürebilmek için kendilerine özgü yöntemler ve teknikleri uygulamaya çalışırlar. Çevresiyle sürekli etkileşim halinde bulunan kurumlar var olan hallerindeki güçlü ve zayıf yönleri etrafındaki fırsatları, tehlikeleri analiz edip hedefleri yolunda geleceğe yönelik stratejiler belirlemelerine yarayan stratejik planlama, kurumların başvurması gereken en tesirli yöntemdir denilebilir. Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015-2019 ve 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planlarını karşılaştırmalı olarak incelemek amaçlanmıştır. Bu temel amaç çerçevesinde stratejik planlamanın önemi, Milli Eğitim Bakanlığı stratejik planlarındaki GZFT (SWOT) analizlerindeki değişimler, bakanlığın mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentileri ele alınmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın şimdiye kadar yapmış olduğu stratejik planlardan 2015-2019 ve 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planları, eğitim yönetimini de ilgilendiren temalar belirlenerek bu başlıklar altında karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre;2019-2023 stratejik planında 2015-2019 stratejik planına kıyasla eğitim alanında niceliğin değil de niteliğin daha çok odağa alındığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

strateji, stratejik planlama, meb

Strategic Plan of the Ministry of National Education for 2015-2019 and 2019-2023 Comparative Analysis of Plans

In a world where constant change and development is witnessed, the social institutions of the countries try to apply their own methods and techniques in order to adapt to this development and change, to protect their existing situation and to continue their vital activities. Strategic planning, which helps them to analyse opportunities and threats and determine future strategies towards their goals, can be said to be the most effective method that institutions should apply. In this research, it is aimed to examine the strategic plans of the Ministry of National Education covering the years 2015-2019 and 2019-2023 in comparative way. Within the framework of this main purpose, the importance of strategic planning, the changes in the SWOT analyses in the strategic plans of the Ministry of National Education, the current situation of the ministry and its expectations for the future are discussed. Among the strategic plans that the Ministry of National Education has made so far, the strategic plans covering the years 2015-2019and 2019-2023, the themes that also concern the education management have been determined and comparatively examined under these headings. According to the results obtained in this study; It has been concluded that in the 2019-2023 strategic plan, compared to the 2015-2019 strategic plan, the focus is more on quality, not quantity, in the field of education.

___

 • Akçay, A. (2008). Kamuda stratejik plan amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik değerlendirme ve denetim modeli, TÜBAV Bilim Dergisi, 2(1): 82-98.
 • Altınkurt, Y. (2010). Attitudes of employees of provincial directorates of national education and school administratorstowards strategic planning, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice,10 (4): 1947-1968
 • Altınkurt, Y. (2010). Milli eğitim müdürlüğü çalışanları ve okul yöneticilerinin stratejik planlamaya ilişkin tutumları, Dumlupınar Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(4), 1927-1968.
 • Cemaloğlu, N. (2020). Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 2.baskı Ankara Pegem Yayıncılık sayfa.91
 • Coşkun, B. and Pankyıldırım, Ç. (2018). Türkiye’de stratejik planlama: son dönem gelişmelerin incelenmesi, Strategic Public Management Journal, 4 (8): 1 – 16.
 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design. Thousand Oaks: Sage.
 • Demir, C. and Yılmaz, M.K. (2010). Stratejik planlama süreci ve örgütler açısından önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1): 69 – 88.
 • Dökmeci, Y. (2010). İlköğretim okullarında stratejik planlama (Uşak ili örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • DPT. (2006). Kamu idareleri için stratejik plan hazırlama kılavuzu, 2. Sürüm, 2006.
 • Ertürk, A. (2020). 2023 Eğitim vizyonu: Sorunlara çare mi? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 321-345. doi:10.9779/pauefd.537273
 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15): 170 – 189.
 • Korkmaz, A.(1995). Kalkınma planlarında öngörülen hedeflerin gerçekleşme düzeyi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Labuschagne, A. (2003). Qualitative research: airy fairy or fundamental? The Qualitative Report, 8(1).
 • Merriam, S.B. (1988). Case studyresearch in education: A qualitati veapproach. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Songül, N. (2015). Yerel yönetimlerde stratejik planlama, Eyyup G. İşbilir (Ed.). Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar içinde. Açık Öğretim Fakültesi Yayını No:1950, Ankara.
 • Songür, N. (2015). Yerel yönetimlerde stratejik planlama, Eyyup G. İşbilir (Ed.). Kamu yönetiminde çağdaş yaklaşımlar içinde. Açık Öğretim Fakültesi Yayını No:1950, Ankara.
 • Strauss, A. and Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. London: Sage.
 • Tümer, S. (1993). Neden stratejik yönetim, Verimlilik Dergisi,1, 99-118.
 • Tüzün, G. (2008). Kurumsal stratejik planlama sık karşılaşılan sorulara cevaplar. İstanbul: Tuna Matbaacılık.
 • UNASO. (2003). Strategic management. UNASO organisational development programme, www.unaso.or.ug. Erişim tarihi 20.04.2021.
 • Ünsal, N. (2006). Stratejik planlama süreci. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 7(79),s. 18-22.
 • Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis.
 • Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, E. (2019). Stratejik planlama süreci: Sultangazi belediyesi 2010-2014 ve 2015-2019 stratejik planlarının karşılaştırmalı incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.