Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Sebebiyle Uygulanan Uzaktan Eğitime Yönelik Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi

COVID-19 salgınının yayılma hızını azaltmak amacıyla tüm resmi ve özel okulların örgün eğitimi sonlandırıp evde eğitim/uzaktan eğitim sistemine geçtiği günlerde öğretmen, öğrenci ve ebeveynler için alışılmışın dışında eğitim sistemi ortaya çıkmıştır. Pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ve bazı özel okullarda da kendi sistemsel prosedürleri doğrultusunda uzaktan eğitim uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte öğretmenlerin uygulanmakta olan uzaktan eğitime yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden olan betimsel tarama modeline göre desenlenmiştir. Katılımcılara formlar online platformda gönderilmiş ve gönüllülük esasına dayalı olarak formun doldurulması beklenmiştir. Bunun sonucunda 604 öğretmenin katılımı olmuştur. Araştırmada kullanılan ölçek Ağır (2007) tarafından geliştirilmiş olan, 21 madde ve 2 boyuttan oluşan “Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği”dir. Ayrıca katılımcılardan kişisel bilgiler edinmek amacıyla birtakım demografik değişkenlerin yer aldığı bir form da bulunmaktadır. Katılımcılardan alınan cevapların ölçek genelinde ve alt boyutlarda puan ortalaması ile cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışılan kurum, mesleki kıdem, istihdam türü, bilgisayar bulunması ve internet bağlantısının olması değişkenlerine göre fark analizleri incelenmiştir. Yapılan analizlerde SPSS 21.0 programından yararlanılmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında ise MPlus 8 programı kullanılmıştır. Gerekli olan normallik kontrolleri sağlanmış olup normal dağılıma sahip değişkenlerde iki grup arasındaki anlamlı farklılığa bakarken Bağımsız Gruplar t Testi; ikiden fazla grup arasındaki anlamlı farklılık incelemeleri yaparken ise Tek Yönlü Varyans Analizi ANOVA testi kullanılmıştır. ANOVA testinde çıkan anlamlı farklılığın kaynağı için Post Hoc çoklu karşılaştırma testlerinden LSD testi kullanılmıştır. Normal dağılımın olmadığı durumlarda ise iki grup ile Mann-Whitney U testi; ikiden fazla grup ile Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Kruskal-Wallis H testinde çıkan anlamlı farklılığın kaynağını tespit etmek için Bonferroni Corrected Pairwise karşılaştırması ile incelemeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutum düzeyleri genel olarak “Katılmıyorum” düzeyindedir. Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutum düzeyleri cinsiyet, eğitim durumu, çalışılan kurum (özel/resmi), bilgisayar olması, internet bağlantısı olması değişkenlerine göre anlamlı düzeyde bir farklılık göstermezken; yaş, kıdem ve istihdam türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık oluşturduğu görülmüştür.

Investigation of Teachers' Attitudes Towards Distance Education Applied Due to Coronavirus Disease (COVID-19)

This study aims to explain theattitudes of teachers towards the distanceeducationapplied during the novel COVID-19 pandemic. The study was designed according to the descriptive survey model, which is one of the quantitative research methods. The forms were sent to the participants on the online platform. As a result, 604 teachers participated. The scale used in the study is the "Distance Education Attitude Scale", which was developed by Ağır (2007). SPSS 22.0 program was used in theanalyzes. MPlus 8 program was used in the validity checksof the scale and the required normality checks were provided.The data showingnormal distribution were exposed to Independent Groups t test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) test in order to analyse any significant differences between more than two groups. In cases where there is no normal distribution, Mann-Whitney U test was employed between comparisons of two groups and Kruskal-Wallis H test was applied with more than two groups. According to the results of the study, teachers' attitude levels towards distance education are generally at the level of "I don't agree". Teachers' attitude levels towards distance education was observed that it created a significantdifference according to age, seniority and type of employment variables. It was concluded by recommending the researchers to make investigation in schools located in villages and city centers.

___

 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ağır, F., Gür, H., & Okçu, A. (2007). Uzaktan eğitime karşı tutum ölçeği geliştirmesine yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 3(2), 128-139.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/185997
 • Alea, L. A., Fabrea, M. F., Roldan, R. D. A., & Farooqi, A. Z. (2020). Teachers’ Covid-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6),https://doi.org/10.26803/ijlter.19.6.8
 • Ateş, A., & Altun, E. (2008). Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 28(3).http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000078576/5000072797.pdf
 • Bayram, M., Peker, A. T., Aka, S. T., & Vural, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 330-345. https://doi.org/10.31680/gaunjss.586113
 • Birişçi, S. (2013). Video konferans tabanlı uzaktan eğitime ilişkin öğrenci tutumları ve görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(1). https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/25080/264691
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., &Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Akademi.
 • Çelen, F. K., Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2013). Analysis of teachers’ approaches to distance education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 388-392. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.076
 • Görgülü-Arı A., & Hayır-Kanat, M. (2020). COVID-19 (koronavirüs) üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 459-492.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1210688
 • Gujjar, A. A., Akhlaque, M., & Hafeez, M. R. (2007). A Study of Student's Attitude towards Distance Education Programme in Pakistan. Online Submission, 8(4), 152-171.https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED499348.pdf
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Articles, 2.https://www.researchgate.net/publication/254742561_Structural_Equation_Modeling_Guidelines_for_Determining_Model_Fit
 • Kışla, T. (2016). Uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 17(1), 258-271.https://doi.org/10.12984/eed.01675
 • Kline, R.B. (2019). Yapısal eşitlik modellemesinin ilkeleri ve uygulaması [Psinciples and practice of structural equation modeling]. S. Şen (Çev. Edt.). Nobel Yayınevi.
 • Kuşkonmaz, H. (2011). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin mobil öğrenmeye yönelik algı düzeylerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Marsh, B., Mitchell, N., & Adamczyk, P. (2010). Interactive video technology: Enhancing professional learning in initial teacher education. Computers & Education, 54(3), 742-748.https://www.learntechlib.org/p/67149/
 • Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (1998–2014). Mplus (Version 7.3)[computer software]. Author.
 • Offir, B., Barth, I., Lev, Y., & Shteinbok, A. (2003). Teacher–student interactions and learning outcomes in a distance learning environment. The internet and higher Education, 6(1), 65-75. https://doi.org/10.1016/S1096-7516(02)00162-8
 • Okçu, A., & Ağır, F. (2006). İlköğretimde çalışan öğretmenlerin internet kullanımına karşı tutumlarının belirlenmesi. 7. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, 288, 7-9.
 • Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). COVID-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53.
 • Tabata, L. N., & Johnsrud, L. K. (2008). The impact of faculty attitudes toward technology, distance education, and innovation. Research in higher education, 49(7), 625. https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs11162-008-9094-7
 • TDK. (2020). Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük. https://sozluk.gov.tr/?q=uzaktan+e%C4%9Fitim&aranan=
 • Turğut, M., & Yenilmez, K. (2011). İlköğretimde web tabanlı matematik eğitimine ilişkin lisansüstü öğrencilerin görüşleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2). https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/25081/264700
 • Turğut, M., Yenilmez, K., & Balbağ, M. Z. (2017). Öğretmen adaylarının mantıksal ve uzamsal düşünme becerileri: Bölüm, cinsiyet ve akademik performansın etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(41), 265-283. https://doi.org/10.21764/efd.13098
 • Ural, O. (2007). Attidues of graduate students toward distance education, educational technologies and independent learning. Turkish Online Journal of Distance Education TOJDE, 8(4). https://eric.ed.gov/?id=ED499340
 • Ülkü, S. (2018). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Valentine, D. (2002). Distance learning: Promises, problems, and possibilities. Online journal of distance learning administration, 5(3). https://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall53/valentine53.html sitesinden 27.08.2020
 • Yaşlıoğlu, M.M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuisletme/issue/32177/357061
 • Yenilmez, K., & Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve kaygı düzeyleri arasında ilişki üzerine bir araştırma.Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 132-146. https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/11129/133098
 • Yılmaz, G. K., & Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322. https://doi.org/10.17556/erziefd.305902
 • Yılmaz, V., & Varol, S. (2015). Hazır yazılımlar ile yapısal eşitlik modellemesi: AMOS, EQS, LISREL. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 44, 28-44. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4786/66039

___

APA Moçoşoğlu, B. & Kaya, A. (2020). Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Sebebiyle Uygulanan Uzaktan Eğitime Yönelik Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi , 2 (1) , 15-43 .