Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarına İlişkin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma

Günümüzde, doğal kaynakların tükenme noktasına gelmesi, tüketicilerin çevresel konularda farkındalıklarının oluşması ve satın alma davranışlarının değişmesi, üretim faaliyetlerinin daha çevreci bir şekilde yapılmalarını zorunlu hale getirmiştir. İşletmeler, yeşil uygulamalarla çevreye verdikleri zararı en aza indirgeyerek veya tamamen yok ederek, hem sosyal sorumluluklarını yerine getirme hem de çevreci bir imaj oluşturma çabaları içerisindedirler. Bu önemli çevreci faaliyetlerden birisi de yeşil tedarik zinciri uygulamalarıdır. Yeşil tedarik zinciri; işletmelerin, neredeyse bütün faaliyetlerinde çevreci bir yaklaşım belirlemeleri olarak tanımlanabilir. Bu çalışmanın amacı, yeşil tedarik zinciri konusunda Gaziantep işletmelerinin sahip olduğu farkındalığı belirlemek ve sahip oldukları çevre bilinci ile yeşil lojistiğin önemli uygulamalarından biri olan tersine lojistik konusunda bir araştırma gerçekleştirmektir. Bu amaçla çalışmada bir anket formu aracılığıyla veriler toplanmış ve uygun istatistiki teknikler kullanılarak sonuçlara ulaşmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda işletmelerin çevresel duyarlılığının, tersine lojistik uygulamaları üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Green Supply Chain Applications A Research In Gaziantep Organized Industrial Zone

Today, the depletion of natural resources, the awareness of consumers on environmental issues and the change in purchasing behavior have made production activities more environmentally friendly. Companies are in an effort to fulfill their social responsibilities and create an environmentally friendly image by minimizing or eliminating the damage they cause to the environment with green practices. One of these important environmental activities is green supply chain practices. Green supply chain; It can be defined as the enterprises' determination of an environmentalist approach in almost all their activities. The purpose of this study is to determine the awareness of Gaziantep businesses on green supply chain and to conduct a research on reverse logistics, which is one of the important applications of green logistics with their environmental awareness. For this purpose, data were collected through a questionnaire in the study and the results were tried to be reached by using appropriate statistical techniques. As a result of the study, it was determined that the environmental awareness of companies has a positive effect on reverse logistics applications.

Kaynakça

Akben, İbrahim ve Demirer, Yasin (2020). Yeşil ve Tersine Lojistikte Geri Dönüşüm Davranışı, Geri Dönüşümde Tüketicinin Rolü, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul.

Aksoy, Hasan Kıvanç (2007). “Yeniden Üretim Sistemlerinde En İyi Geri Dönüşüm Ve Atık Politikalarının Belirlenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20 (2), ss.121-134.

Alumur, Sibel (2013). Çağdaş Lojistik Uygulamaları, Bahar Yetiş Kara ve Atıl. Taşer, (Der), içinde Tersine Lojistik, (ss.116-128), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Beamon, Benita M. (1999) “Designing the green supply cahin”, Logistics Information Management, Vol. 12 No. 4, pp. 332-342. https//doi.org/10.1108/09576059910284159

Blanchard, D., (2017). Tedarik Zinciri Yönetimi, En İyi Uygulamalar, (Çev. Mehmet Tanyaş ve Murat Düzgün), Nobel Yayınevi.

Bowersox, Donald, Closs, David., ve Cooper, M. Bixby (2002). Supply Chain Logistics Management, McGraw-Hill / Irwin, New York

Büyüközkan, Gülçin ve Vardaloğlu, Zeynep (2008). “Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi”, Lojistik Dergisi, 8, 66-73.

Büyüköztürk, Şener., (2016). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları, 22. Baskı, Pegem Akademi

CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals), (2008). http://cscmp.org/

Emgin, Övgü ve Türk, Zehra. (2004). “Yeşil Pazarlama (Green Marketing)”, Mevzuat dergisi, 7(78).

French, Monique. L., and LaForge, R. Lawrance. (2006), ''Closed-loop Supply Chains In Process Industries: An Empirical Study of Producer Re-Use Issues'', Journal of Operations Management, No.24, pp. 271-286.

Gaziantep Sanayi Odası Üye Listesi, https://gso.org.tr/tr/uye-firmalar.html, (15.01.2020).

Güzel, Dilşad ve Demi̇rdöğen, Osman (2015). “Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi”, The International New Issues in Social Sciences, 1 (1), 45-70.

Hart, Ted., Capps, Aadrienne D. ve Bauer, Matthew (2010). Non Profit Guide to Going Green, John Wiley & Sons, New Jersey.

Kalaycı, Şeref (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

Kaur, Harleen, Singh, Chandan Deep ve Singh, Rajdeep (2018). Achieving Excellence Through Green Supply Chain Management in Manufacturing Industries, BookRix Publications.

Keskin, M. Hakan (2011), Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Nobel Yayın, Ankara.

Koca, Gözde ve Behdi̇oğlu, Sema (2019). “Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminde Çok Kriterli Karar Verme: Otomotiv Ana Sanayi Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14, (3) , 675-698. DOI: 10.17153/oguiibf.491356

Korkankorkmaz, Nevzat (2012). Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimine İlişkin Bir Araştırma, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze.

Lee, Hau. L., ve Billington, Corey (1992). “Managing Supply Chain Inventory: Pitfalls and Opportunities”, MIT Sloan Management Review, 33(3), 65-73.

Li, Yan (2011), ''Research on the Performance Measurement of Green Supply Chain Management in China'', Journal of Sustainable Development, Vol.4, No.3, pp. 101107.

Sarkis, Joseph (2001), “Manufacturing’s Role in Corporate Environmental Sustainability Concerns fort he New Millennium”, International Journal of Operations & Production Management, 21, (5/6), ss.666-686.

Sarkis, Joseph (2003), “A strategic decision framework for green supply chain management”, Journal of Cleaner Production, 11, (4), 397-409

Sarkis, Joseph ve Dou, Yijie (2018). Green Supply Chain Management, A Concise Introduction, Routledge Taylor & Francis, U.K.

Sarkis, Joseph., Zhu, Qinghua. ve Lai, Kee-hung (2011). “An organizational theoretic review of green supply chain management literatüre”, Int. J. Prod. Econ. 130(1), 1-15.

Srivastava, Samir .K. (2007), “Green supply‐chain management: A state‐of‐the‐art literature review”, International Journal of Management Reviews, 9: 53-80. doi:10.1111/j.1468-2370.2007.00202.x

Yarlıkaş, Serdar, ve Can, Zehra Vildan (2019). “Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimini Etkileyen Faktörlerin Önem Sıralamalarının SWARA ve Copeland Yöntemleri ile Belirlenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (3) , 899-924. DOI: 10.17153/oguiibf.519150

Yıldız, Bülent ve Çetindaş, Ahmet (2020). “Tedarik Zinciri Entegrasyonunun Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Tedarik Zinciri Esnekliği ve Tedarik Zinciri Çevikliğinin Aracı Rolü”, Verimlilik Dergisi, 3, ss.175-199. T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayını

Zhu, Qinghua, Sarkis, Joseph ve Lai, Kee-hung (2008). “Confirmation of a mesarument model for green supply chain management practices implementation”, International Journal of Production Economics, 111, (2), 261-273.

Zhu, Qinghua, Sarkis, Joseph ve Lai, Kee-hung (2008). ''Green Supply Chain Management Implications For 'Closing The Loop''', Transportaion Research Part E44, pp. 1-18.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd821261, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {18}, pages = {456 - 477}, doi = {10.33437/ksusbd.821261}, title = {Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarına İlişkin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Akben, İbrahim} }
APA Akben, İ . (2021). Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarına İlişkin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 456-477 . DOI: 10.33437/ksusbd.821261
MLA Akben, İ . "Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarına İlişkin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2021 ): 456-477 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/62056/821261>
Chicago Akben, İ . "Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarına İlişkin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2021 ): 456-477
RIS TY - JOUR T1 - Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarına İlişkin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma AU - İbrahim Akben Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33437/ksusbd.821261 DO - 10.33437/ksusbd.821261 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 456 EP - 477 VL - 18 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - doi: 10.33437/ksusbd.821261 UR - https://doi.org/10.33437/ksusbd.821261 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarına İlişkin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma %A İbrahim Akben %T Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarına İlişkin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma %D 2021 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 18 %N 1 %R doi: 10.33437/ksusbd.821261 %U 10.33437/ksusbd.821261
ISNAD Akben, İbrahim . "Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarına İlişkin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 1 (Nisan 2021): 456-477 . https://doi.org/10.33437/ksusbd.821261
AMA Akben İ . Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarına İlişkin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(1): 456-477.
Vancouver Akben İ . Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarına İlişkin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(1): 456-477.
IEEE İ. Akben , "Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarına İlişkin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 18, sayı. 1, ss. 456-477, Nis. 2021, doi:10.33437/ksusbd.821261