Organize Bir Suç Olarak İnsan Ticareti: Arnavutluk Örneği

Öz İnsan ticareti, uluslararası hukukun ve ülkelerin iç hukuk mekanizmalarının önlem almaya çalıştığı, daha çok suç olarak görülen fakat mağdurlarının çoğu zaman tam manasıyla ihlal edilen haklarını geri alamadığı bir olgudur. Her hangi bir ayrım gözetilmeden her insanın bu suçun mağduru olabileceği gerçeğinin üzerine inşa edilen bu suç, bölgesel talepleri karşılamak için mağdurların belirlenmesinde taleplere yönelik arz oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Balkan coğrafyası bağlamında insan ticareti suçu değerlendirilerek bölgesel talepler ortaya konmuş ve dünyanın en aktif göç rotalarından biri olan Batı Balkan Rotası incelenmiştir. Özelde ise hem coğrafi konumu nedeniyle hem de ülke içerisindeki organize suç faaliyetlerinin giderek artması nedeniyle insan ticareti suçuna katılımın dikkat çektiği Arnavutluk incelenmiştir. Bu incelemede, Arnavutluk’un insan ticaretine karşı atmış olduğu hukuki ve politik adımlar değerlendirilmiştir. Hukuki sistemdeki eksiklikler, mağdur sığınma evlerinin ekonomik sorunları, insan ticaretine karşı yürütülen politikaların mağdurları korumaktan ziyade konunun kriminal boyutuna odaklanması gibi eksikliklerin normatif değişimi ve bunların ulusal hukuka yansıtılması analiz edilmiş ve çözüme dair Avrupa Birliği’nin ve Birleşik Devletlerin yayınladığı raporlar incelenmiştir.

Kaynakça

Agolli Nasufi, I., & Bruci, A (2019). "Government Responses to the Survivors of Trafficking in Human Beings: A Study of Albania", World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Law and Political Sciences, 13(4), ss. 489-499.

Anti-Human Trafficking and Migrant Smuggling Unit (2010). Smuggling of Migrants-A Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publications, UNODC, Viyana.

Antunes, S., & Camisao, I. (2017). "Realism", International relations theory, (Der. S. McGlinchey, R. Walters, & C. Scheinpflug), E-International Relations Publishing, Bristol, ss. 15-22.

Arapi, L. (2017), Syrian refugees find a home in Albania, InfoMigrant, https://www.infomigrants.net/en/post/6159/syrian-refugees-find-a-home-in-albania (08.06.2020).

Arsovska, J. (2019). "The Rise of Balkan Organized Crime," International and Transnational Crime and Justice, (Der. M. Natarajan), Cambridge University Press, Cambridge, ss. 198-203.

Arsovska, J., & Basha, D. (2013). "Globalizing the Western Balkans: Transnational Crime, Fundamental Islam and Unholy Alliances", Études caribéennes, (22).

Asllani, D. N. (2018). "The Civil Compensation of Criminal Acts in Albania", Tort Law, 5, ss. 1-9.

Avrupa Birliği (2018) "Data collection on trafficking in human beings in the EU", Lüksemburg: Publications Office of the European Union, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf (08.06.2020).

Avrupa Birliği (2019) "Albania 2019 Report (Commission Staff Working Document Sy COM(2019) 260 final)" Avrupa Komisyonu, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf (08.06.2020).

Avrupa Birliği (2020) Update on the Republic of Albania (Commission Staff Working Document Sy SWD(2020) 46 final). Bürüksel: Avrupa Komisyonu. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-albania.pdf. Erişim tarihi: 02 Haziran 2020.

Avrupa Komisyonu. (2013) "Guidelines for the identification of victims of trafficking in human beings", https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/guidelines_on_identification_of_victims_1.pdf (30.06.2020).

Avrupa Konseyi (2004) "Organised crime situation report 2004", Avrupa Konseyi, https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/organisedcrime/Organised%20Crime%20Situation%20Report%202004.pdf (30.06.2020).

Avrupa Konseyi (2006) "Crime Situation Report on Economic and Organized Crime in South-eastern Europe (Sy PC-TC(2006)9)", https://www.esiweb.org/pdf/montenegro_COE-SEE%20org%20crime-2006.pdf (30.05.2020).

Balcı, M., & Göcen, C. E. (2019). "Avrupa Birliği’de Artan Zorluklar: Göçmen Krizi ve Irkçılık", Sosyal Bilimler Kongresi, Elazığ, Kasım, ss. 20-27.

Balidemaj, A. (2019), "Human Rights Legislation in Albania: The case of human trafficking", The International Journal of Human Rights, 23(8), ss.1300-1316.

Balkans Route. (2020). https://www.refugeesintowns.org/balkans-route, (03.06.2020).

Bechev, D. (2016), "Europe’s Refugee Crisis and the Balkans", https://research.sharqforum.org/2016/06/08/europes-refugee-crisis-and-the-balkans/, (01.05.2020).

Binder, D. (2002). "269. Organized Crime in the Balkans", Wilson Center, https://www.wilsoncenter.org/publication/269-organized-crime-the-balkans, (08.05.2020).

Birleşik Krallık İç İşleri Bakanlığı (2018a) "Country Policy and Information Note Albania: People trafficking", https://www.refworld.org/docid/5b3b34557.html (08.06.2020).

Birleşik Krallık İç İşleri Bakanlığı (2018b) "Report of a Home Office Fact-Finding Mission Albania", https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/681071/Home_Office_FFM_Report_-_Albania.pdf (08.06.2020).

Birleşik Krallık İç İşleri Bakanlığı (2020) "Country Policy and Information Note Albania: Trafficking of women for sexual exploitation", https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/896134/Albania_-_Trafficking_-_CPIN_-_v9.0__June_2020_.pdf (30.06.2020).

Bregu, M. (2019), "The Effects of the Migration Crisis in Albania: The Syrian Refugee Case", Research and Science Today, 2(18), ss.64-74.

Brunovskis, A., & Surtees, R. (2019), "Identifying trafficked migrants and refugees along the Balkan route. Exploring the boundaries of exploitation, vulnerability and risk", Crime, Law and Social Change, 72(1), ss. 73-86.

CATW-Asia Pacific (1996), Trafficking in women and prostitution in the Asia Pacific. Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pacific.

Centre for Women and Children Studies. (1997), "The Bangladeshi–Pakistan and Nepal–India Estimates", Program adı: Fact-Finding National Workshop on Trafficking in Women and Children, Bangladeş.

Daguno, I. (1998), "Migration and Trafficking of FilipinoWomen for Prostitution" Halfway through the circle: The lives of eight Filipino women survivors of prostitution and trafficking, (Der.L. C. Amilbangsa & Women’s Education, Development, Productivity and Research Organization (Philippines)), Women’s Education, Development, Productivity and Research Organization, Quezon City, Philippines, ss. 1-16.

Danforth, L., Crampton, R., & Allcock, J. (2016), "Balkans | Definition, Map, Countries, & Facts", https://www.britannica.com/place/Balkans (06.05.2020).

D’Cunha, J. (2002), "Trafficking in persons: A gender and rights perspective", Seminar on Promoting Gender Equality to Combat Trafficking in Women and Children, https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/trafficking2002/reports/EP-DCunha.PDF (06.05.2020).

Dottridge, M., & Machel, G. (2004), Kids as commodities? Child trafficking and what to do about it, International Federation Terre des Hommes, Lozan.

Europol. (2019), "EU Drug Markets Report", Lüksemburg: Publications Office of the European Union, https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/12078/20192630_TD0319332ENN_PDF.pdf (18.05.2020).

Felsen, D., & Kalaitzidis, A. (2005). "A Historical Overview of Transnational Crime", Handbook of Transnational Crime & Justice, (Der. P. Reichell), Sage Publication, Londra, ss.3-19.

Frontex (2018) "Western Balkan Route", https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/western-balkan-route/ (06.06.2020).

Frontex (2019) "Albania and FRONTEX launch the first ever joint operation outside EU", Avrupa Birliği, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62894/albania-and-frontex-launch-first-ever-joint-operation-outside-eu_en (08.06.2020).

Gibbons, J. (Der.) (2015). Drug Money: The illicit proceeds of opiates trafficked on the Balkan route, United Nations Office on Drugs and Crime, Viyana.

Gjebrea, L. (2016), National Action Plan for the Socio-Economic Re-Integration of Women and Girls Victims of Trafficking in the Republic of Albania, Pegi, Brüksel.

Global Initiative against Transnational Organized Crime (2017), Crooked Kaleidoscope Organized Crime in the Balkans, Global Initiative against Transnational Organized Crime, Cenevre.

Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2019), Hotspots of Organized Crime in the Western Balkans: Local vulnerabilities in a regional context, Global Initiative against Transnational Organized Crime, Cenevre.

Instant Albania (2005), Albanian Emigration 1989-2001. Conference of European Statisticians (Mart), Cenevre.

Interpol (2019), "Human trafficking" https://www.interpol.int/en/Crimes/Human-trafficking (04.05.2020).

IOM (1998), "Analysis of data and statistical resources available in the EU member States on trafficking in humans, particularly in women and children for purposes of sexual exploitation", IOM, Cenevre.

IOM (2017), "Choose opportunities, not irregular migration!", http://www.mb.gov.al/wp-content/uploads/2018/01/Choose_opportunities_not_irregular_migration.pdf (09.06.2020).

Kranrattanasuit, N. (2014), ASEAN and human trafficking: Case studies of Cambodia, Thailand and Vietnam, Brill Nijhoff, Leiden.

Krasniqi, K. (2016), "Organized Crime In The Balkans", European Scientific Journal, 12(19), ss. 204-220.

Limoncelli, S. A. (2009), "Human Trafficking: Globalization, Exploitation, and Transnational Sociology", Sociology Compass, 3(1), ss. 72-91.

Lotspeich, R. (1995), "Crime in the Transition Economies", Europe-Asia Studies, 47(4), ss.555-589.

Lupsha, P. (1995), "Transnational Organized Crime Versus the Nation-State", Transnational organized crime, 2(1), ss. 21-48.

Nadelmann, E. A. (2010), Cops Across Borders: The Internationalization of U. S. Criminal Law Enforcement, Pennsylvania State University Press, Pensilvanya.

O’Neill, A. R. (2000) "International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary Manifestation of Slavery and Organized Crime", CIA, https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/trafficking.pdf (19.05.2020).

Orlova, A., & Moore, J. (2005), "Umbrellas or building blocks: Defining international terrorism and transnational organized crime in international law", Houstan Journal of International Law, 27(2), ss.267-310.

Portanova, M. (2018) "Mafia and Organized Crime in Europe", https://www.ilfattoquotidiano.it/longform/mafia-and-organized-crime-in-europe/map/ (25.06.2020).

Raymond, J. G. (2002), "The new UN trafficking protocol", Women’s Studies International Forum, 25(5), ss. 491-502.

Simich, L., Goyen, L., ve Mallozzi, K. (2014) "Improving Human Trafficking Victim Identification—Validation and Dissemination of a Screening Tool (Sy NCJ 246712)", National Institute of Justice, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/246712.pdf (06.05.2020).

Sironi, D. F. (2014) "Gli immigrati rendono più della droga La mafia nera nel business accoglienza", http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/12/02/news/gli-immigrati-rendono-piu-della-droga-la-mafia-fascista-nel-business-accoglienza-1.190479 (04.06.2020).

Thomas, D. Q., Jones, S., Asia Watch Committee (U.S.), & Women’s Rights Project (Human Rights Watch) (Der.) (1993), A Modern form of slavery: Trafficking of Burmese women and girls into brothels in Thailand, Human Rights Watch, New York.

Townsend, M. (2019) "Kings of cocaine: How the Albanian mafia seized control of the UK drugs trade", The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2019/jan/13/kings-of-cocaine-albanian-mafia-uk-drugs-crime (07.06.2020).

UN Committee (2016) "Consideration of reports submitted by States parties under article 73 of the Convention Second periodic reports of States parties due in 2015 Albania (Sy CMW/C/ALB/2)", https://www.ecoi.net/en/file/local/1399380/1930_1494418572_g1700962.pdf (08.05.2020).

UNHCR (2019) "Albania", https://www.unhcr.org/see/wp-content/uploads/sites/57/2019/03/Fact-Sheet-UNHCR-Albania-Updated-31-January-2019.pdf (21.05.2020).

UNHRC (2007), Estimate of Refugees and Displaced Persons still seeking solutions in South-Eastern Europe, UNHRC, Cenevre.

UNODC (2008) "Crime and Its Impact on The Balkans", https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Balkan_study.pdf (25.05.2020).

UNODC (2009) "Global Report on Trafficking in Persons" https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Global_Report_on_TIP.pdf (06.06.2020).

UNODC (2011) "Transnational Organized Crime Fact Sheet: Smuggling of migrants—The harsh search for a better life", https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_migrantsmuggling_EN_Plain.pdf (03.06.2020).

UNODC (Der.) (2012), Global report on trafficking in persons, 2012, United Nations Office on Drugs and Crime, Viyana.

UNODC (2014), Global report on trafficking in persons, 2014, United Nations Office on Drugs and Crime Publication,Viyana

UNODC (2017), Global Report on Trafficking in Persons 2016, United Nations Office on Drugs and Crime Publication, Viyana..

UNODC (2018), Global report on trafficking in persons in the context of armed conflict 2018, United Nations Office on Drugs and Crime Publication, Viyana.

U.S. Department of States (2002), "IIIa. Country Narratives—Countries A through G. //2009-2017", state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2002/10679.htm (29.06.2020).

U.S. Department of States (2008) "Trafficking in Persons Report 2008", https://2009-2017.state.gov/documents/organization/105656.pdf (06.05.2020).

U.S. Department of States (2013), "Trafficking in Persons Report 2013", https://2009-2017.state.gov/documents/organization/210738.pdf (05.05.2020).

U.S. Department of States (2019), "Trafficking in Persons Report 2019", https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf (06.05.2020).

U.S. Department of States (2020), "Traffickin in Persons Report 20th Edition", https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf (30.06.2020).

U.S. Department of Labor (2018), "Child Labor and Forced Labor Reports", https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/albania (11.06.2020).

U.S. Department of States (2006),"Trafficking in Persons Report 2006", https://2009-2017.state.gov/documents/organization/66086.pdf (16.05.2020).

Vlasis, D. (2002), "The UN Convention Against Transnational Organized Crime", Transnational organized crime and international security: Business as usual?, (Der. M. Berdal ve M. Serrano ), Lynne Rienner Publication, Londra, ss.83-94.

Ward, T. ve Fouladvand, S. (2018), "Human Trafficking, Victims’ Rights and Fair Trials", The Journal of Criminal Law, 82(2), ss.138-155.

Yıldız, F., & Dikmen Yıldız, P. (2020), "Ege Denizi’nde Uyuşturucu Ticareti ve Güvenlik: Uyuşturucu ve PsikotropMaddelerin Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesi (Viyana Konvansiyonu)", Ege Jeopolitiği, (Der. H. Çomak, B. Ş. Şeker, & D. Ioannidis), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, (ss. 1651-1666.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd782030, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {18}, pages = {659 - 687}, doi = {10.33437/ksusbd.782030}, title = {Organize Bir Suç Olarak İnsan Ticareti: Arnavutluk Örneği}, key = {cite}, author = {Yıldız, Furkan and Hüseyinoğlu, Ali} }
APA Yıldız, F , Hüseyinoğlu, A . (2021). Organize Bir Suç Olarak İnsan Ticareti: Arnavutluk Örneği . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 659-687 . DOI: 10.33437/ksusbd.782030
MLA Yıldız, F , Hüseyinoğlu, A . "Organize Bir Suç Olarak İnsan Ticareti: Arnavutluk Örneği" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2021 ): 659-687 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/62056/782030>
Chicago Yıldız, F , Hüseyinoğlu, A . "Organize Bir Suç Olarak İnsan Ticareti: Arnavutluk Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2021 ): 659-687
RIS TY - JOUR T1 - Organize Bir Suç Olarak İnsan Ticareti: Arnavutluk Örneği AU - Furkan Yıldız , Ali Hüseyinoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33437/ksusbd.782030 DO - 10.33437/ksusbd.782030 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 659 EP - 687 VL - 18 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - doi: 10.33437/ksusbd.782030 UR - https://doi.org/10.33437/ksusbd.782030 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Organize Bir Suç Olarak İnsan Ticareti: Arnavutluk Örneği %A Furkan Yıldız , Ali Hüseyinoğlu %T Organize Bir Suç Olarak İnsan Ticareti: Arnavutluk Örneği %D 2021 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 18 %N 1 %R doi: 10.33437/ksusbd.782030 %U 10.33437/ksusbd.782030
ISNAD Yıldız, Furkan , Hüseyinoğlu, Ali . "Organize Bir Suç Olarak İnsan Ticareti: Arnavutluk Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 1 (Nisan 2021): 659-687 . https://doi.org/10.33437/ksusbd.782030
AMA Yıldız F , Hüseyinoğlu A . Organize Bir Suç Olarak İnsan Ticareti: Arnavutluk Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(1): 659-687.
Vancouver Yıldız F , Hüseyinoğlu A . Organize Bir Suç Olarak İnsan Ticareti: Arnavutluk Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(1): 659-687.
IEEE F. Yıldız ve A. Hüseyinoğlu , "Organize Bir Suç Olarak İnsan Ticareti: Arnavutluk Örneği", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 18, sayı. 1, ss. 659-687, Nis. 2021, doi:10.33437/ksusbd.782030