Girişimcilik Niyeti ve Yaşam Doyumunun, Sosyal Zekâ Algısı Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Öz Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal zekâ düzeylerinin girişimcilik niyetleri ve yaşam doyumları üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Akdeniz Bölgesinde eğitim veren bir devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıfında eğitim gören öğrenciler araştırmanın evrenini oluştururken, araştırmanın örneklemini ise, söz konusu öğrencilerden basit tesadüfü yöntemle seçilen 303 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket tekniğiyle toplanmıştır. Veri toplayabilmek amacıyla Silvera vd., (2001) tarafından oluşturulan TROMSO sosyal zeka ölçeği, Linan ve Chen (2009) tarafından oluşturulan girişimcilik niyeti ölçeği ve Diener vd., (1985) tarafından oluşturulan yaşam doyumu ölçeği kullanılmıştır. Anket verilerinin analizi SPSS 21 Paket Programında yapılmıştır. Araştırmanın bulguları bölümünde, sırasıyla katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans dağılımlarına, faktör analizi sonuçlarına ve güvenirlilik analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Katılımcıların sosyal zekâ düzeyleriyle girişimcilik niyeti ve yaşam doyumu algıları arasındaki ilişkiyi ve etkiyi belirlemek için ise Korelasyon ve Regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda sosyal zekâ alt boyutlarından sosyal bilgi süreci algısının girişimcilik niyeti ve yaşam doyumu üzerinde olumlu etkisi olduğu görülürken, sosyal zekânın bir diğer alt boyutu olan sosyal farkındalık ile girişimcilik niyeti ve yaşam doyumu arasında ise istatistiksel olarak herhangi bir ilişki tespit edilememiştir.

Kaynakça

Akandere, Mehibe - Meryem, Acar - Baştuğ, Gülsüm (2009), “Zihinsel ve Fiziksel Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 22, ss. 23-32.

Aminpoor, Hassan (2013), “Relationship Between Social İntelligence and Happiness in Payame Noor University Students”, Annals of Biological Research, Cilt. 4, Sayı: 5, ss. 165-168.

Appleton, Simon ve Song, Lina (2008), “Life Satisfaction in Urban China: Components and Determinants”, World Development, Cilt. 36, Sayı: 11, ss. 2325-2340.

Avşaroğlu, Selahattin - Deniz, M. Engin - Kahraman, Ali (2005), “Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14, ss. 115-129.

Aykol, Sinem ve Yener, Mujdelen (2009), “The Impact of Social Intelligence and Sense of Humor on Entrepreneurial Intention: Evidence from Turkey”, The Proceedings of the 4th European Conference on Entrepreneurship and Innovation, ss. 20-27.

Bakan, İsmail ve Güler, Bilge (2017), “Duygusal Zekânın, Yaşam Doyumu ve Akademik Başarıya Etkileri ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt. 19, Sayı: 33, ss. 1-11.

Bakan, İsmail - Kara., Ergün - Güler, Bilge (2017), “Örgütsel Demokrasi Algısının Çalışanların İç Girişimcilik Performansına Etkileri: Marmaris’teki Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması”, Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt. 6, Sayı: 14, ss. 115-138.

Balaban, Özlem ve Özdemir, Yasemin (2008), “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği”, ss. 133-147.

Bar-On, Reuven (2006), “The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI)”, Psicothema, Cilt. 18, ss. 13-25.

Barutçu, Esin ve İrmiş, Ayşe (2012), “Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 26, Sayı: 2, ss. 1-25.

Başaran, B. Ilgın (2004), “Etkili Öğrenme ve Çoklu Zekâ Kuramı: Bir İnceleme”, Ege Eğitim Dergisi, Cilt. 5, Sayı: 1, ss. 7-15.

Başol, Oğuz - Dursun, Salih - Aytaç, Salih (2011), “Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama”, "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt. 13, Sayı: 4, ss. 7-22.

Behlau, Stacy (2010), “Life Satisfaction: A Study of Undergraduate and Graduate Students”, Theses of Master, The Graduate School at Rowan University. Bingham, Walter V. (1937), Aptitudes and Aptitude Testing, Harper & Brothers, New York.

Bird, Barbara (1988), “Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intention”, Academy of Management Review, Cilt. 13, Sayı: 3, ss. 442-453.

Bümen, T. Nilay (2004), Okulda Çoklu Zekâ Kuramı, 2. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Cummins, Robert A (1998), “The Second Approximation to an International Standard For Life Satisfaction”, Social Indicators Research, Cilt. 43, Sayı: 3, ss. 307-334.

Çelik, Adnan - İnce, Mehmet - Bozyiğit, Sezen (2014), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 7, Sayı: 3, ss. 113-124.

Çetin, Onur ve Taşdemir, Özgür (2017), “Girişimcilik Kapasitesi ve Bireysel Yenilikçiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Cilt. 6, Sayı: 3, ss. 76-87.

Çevik, N. Kırıcı ve Korkmaz, Oya (2014), “Türkiye’de Yaşam Doyumu ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İki Değişkenli Sıralı Probit Model Analizi”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 7, Sayı: 1, ss. 126-145.

Çiçek, Recep ve Durna, Ufuk (2012), “Meslek İdealleri ve Girişimcilik Niyetleri/Professıonal Ideals And Entrepreneurıal Intentıons”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 9, Sayı: 17, ss. 17-31.

Dastmalchian, Ali - Blyton, Paul - Adamson, Ray (2014), The Climate of Workplace Relations (Routledge Revivals), Routledge.

Dehdashti Lesani, Masoumeh - Makvandi, Behnam - Naderi, Farah - Hafezi, Fariba (2020), “Relationship of Self-Differentiation and Social Intelligence with Happiness by Mediating Role of Difficulty in Cognitive Emotion Regulation Among Female-Headed Households”, Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies, Cilt. 7, Sayı: 3, ss. 1-7.

Demirel, E. Turan ve Tikici, Mehmet (2010), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Beyin Baskınlık Analizi ile Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Örneği”, Electronic Journal of Social Sciences, Cilt. 9, Sayı: 32, ss. 221-253.

Demirel, Erkan T - Düşükcan, Muhammet - Ölmez, Mehmet (2011), “Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimcilik Davranışına Etkisi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt. 3, Sayı: 2, ss. 97-105.

Deniz, Mehmet (2006), “The Relationships Among Coping with Stress, Life Satisfaction, Decision-Making Styles And Decision Self-Esteem: An Investigation with Turkish University Students” Social Behavior and Personality: An International Journal, Cilt. 34, Sayı: 9, ss. 1161-1170.

Dewey, John (1909), “Moral Principles in Education”, Houghton Mifflin.

Diener, Ed - Emmons, A. Robert - Larsen, J. Randy - Griffin, Sharon (1985), “The Satisfaction with Life Scale”, Journal of Personality Assessment, Cilt. 49, Sayı: 1, ss. 71-75.

Diener, Ed - Gohm, L. Carol - Suh, Eunkook - Oishi, Shigehiro (2000), “Similarity of the Relations Between Marital Status and Subjective Well-Being Across Cultures”, Journal of Cross-Cultural Psychology, Cilt. 31, Sayı: 4, ss. 419-436.

Doğan, Tayfun ve Çetin, Bayram (2009), “Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Educational Sciences: Theory and Practice, Cilt. 7, Sayı: 1, ss. 241-268.

Doğan, Tayfun ve Eryılmaz, Ali (2014), “The Role of Social Intelligence in Happiness”, Croatian Journal of Education: Hrvatski Časopis Za Odgoj İ Obrazovanje, Cilt. 16, Sayı: 3, ss. 863-878.

Dost, M. Tuzgöl (2007), “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 22, Sayı: 22, ss. 132-143.

Durak, İbrahim (2018), “Girişimcilik Niyeti ile Duygusal Zekâ Ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 7, Sayı: 1, ss. 281-297.

Ebrahimpoor, Habib - Zahed, Adel - Elyasi, Azim (2013), “The Study of Relationship Between Social Intelligence and Organizational Performance (Case Study: Ardabil Regional Water Company's Managers)”, International Journal of Organizational Leadership, Cilt. 2, Sayı: 1, ss. 1-10.

Engle, L. Robert - Dimitriadi, Nikolay - Gavidia, V. Jose - Schlaegel, Christopher - Delanoe, Servane - Alvarado, Irene - He, Xiaohong - Buame, Samuel - Wolff, Birgitta (2008), “Entrepreneurial Intent A Twelve-Country Evaluation of Ajzen’s Model of Planned Behavior”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Cilt. 16, Sayı: 1, ss. 36-52.

Ferrante, Francesco (2005), “Revealing Entrepreneurial Talent”, Small Business Economics, Cilt. 25, Sayı: 2, ss. 159-174.

Ferreira, J. João - Raposo, L. Mário - Rodrigues, Ricardo Gouveia - Dinis, Anabela - Paço, Arminda do (2012), “A Model of Entrepreneurial Intention: An Application of the Psychological and Behavioral Approaches”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Cilt. 19, Sayı: 3, ss. 424-440.

Goldings, H. Jeremy (1954), “On The Avowal and Projection of Happiness”, Journal of Personality. Cilt. 23, ss. 30-47.

Goleman, Daniel (2007), Social Intelligence, Random House.

Goleman, Daniel (2019), Sosyal Zekâ İnsan İlişkilerinin Yeni Bilimi, 8. Baskı, (Çev.: O. Deniztekin), Varlık Yayınları, İstanbul.

Habib, Shazia - Saleem, Sadia - Mahmood, Zahid (2013), “Development and Validation of Social İntelligence Scale for University Students”, Pakistan Journal of Psychological Research, Cilt. 28, Sayı: 1, ss. 65-83.

Hair, F. Joseph - Black, C. William - Babin, J. Barry - Anderson, E. Rolph (2014), Multivariate Data Analysis, 7. Ed. Pearson Education Limited, Essex, England.

Hisrich, Robert - Langan-Fox, Janice - Grant, Sharon (2007), “Entrepreneurship Research and Practice: A Call to Action for Psychology”, American Psychologist, Cilt. 62, Sayı: 6, ss. 575-589.

Honarmand, M. M. Zadeh - Naami, Abdolzahra - Roshani, Khadijeh (2014), “Surveying the Role of Social Intelligence and its Components in Life Satisfaction of Elderlies”, International Journal of Psychology and Behavioural Research, Cilt. 3, Sayı: 3, ss. 192-197.

Hybron, Daniel (2000), “Two Philosophical Problems In The Study of Happiness”, Journal of Happiness Studies, Cilt. 1, ss. 207-225.

İlhan, Mustafa ve Çetin, Bayram (2014), “Sosyal ve Kültürel Zekâ Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi”, Turkish Journal of Education, Cilt. 3, Sayı: 2, ss. 4-15.

James, William (1950), The Principles Of Psychology, Vol. 2. New York.

Jan, Muzamil ve Masood, Tasia (2008), “An Assessment of Life Satisfaction Among Women”, Studies on Home and Community Science, Cilt. 2, Sayı: 1, ss. 33-42.

Joseph, Catherine ve Lakshmi, Sree Sai (2010), “Social Intelligence, a Key to Success”, The IUP Journal of Soft Skills, Cilt. 4, Sayı: 3, ss. 15-21.

Kahya, Cem ve İmamoğlu, İ. Kays (2015), “Ekonomi Okuryazarlığının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Rolü”, The Journal of Academic Social Science Studies, Cilt. 39, ss. 139-156.

Kahya, Vasfi ve Ceylan, Esin (2017), “The Effect Of Interpersonal Intellıgence Levels On The Entrepreneurshıp Potentıal: A Research On Unıversıty Students”, Global Business Research Congress (GBRC), Cilt. 3, Sayı: 1, ss. 867-874.

Kalkan, Adnan (2011). “Kişisel Tutum, Öznel Norm ve Algılanan Davranış Kontrolünün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, Cilt. 14, Sayı: 2, ss. 189-206.

Kellermanns, W. Franz ve Eddleston, A. Kimberly (2006), “Corporate Entrepreneurship in Family Firms: A Family Perspective”, Entrepreneurship Theory and Practice, Cilt. 30, Sayı: 6, ss. 809-830.

Keser, Aşkın (2005), “İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, Çalışma ve Toplum, Cilt. 4, Sayı: 1, ss. 77-95.

Khan, F. Tabasum ve Bhat, A. Sajad (2017), “Social Intelligence, Life Satisfaction and Depressive Symptoms among Adult Women”, International Journal of Indian Psychology, Cilt. 4, Sayı: 3, ss. 35-40.

Kihlstrom, F. John ve Cantor, Nancy (2011), Social Intelligence. In R. J. Sternberg & S. B. Kaufman (Eds.), Cambridge handbooks in psychology. The Cambridge Handbook of Intelligence (p. 564–581). Cambridge University Press.

Kosmitzki, Corinne ve John, P. Oliver (1993), “The Implicit use of Explicit Conceptions of Social Intelligence”, Personality and Individual Differences, Cilt. 15, Sayı: 1, ss. 11-23.

Legg, Shane ve Hutter, Marcus (2006), “A Collection of Definitions of Intelligence”, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, ss. 1-11.

Lorenz, H. Edward (1992), “Trust and The Flexible Firm: International Comparisons”. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, Cilt. 31, Sayı: 3, ss. 455-472.

Marlowe, A. Herbert (1986), “Social Intelligence: Evidence for Multidimensionality and Construct Independence”, Journal of Educational Psychology, Cilt. 78, Sayı: 1, ss. 52-58.

Matheny, B. Kenneth - Curlette, L. William - Aysan, Ferda - Herrington, Anna - Gfroerer, Coleman Allen - Thompson, Dennis - Hamarat, Errol (2002), “Coping Resources, Perceived Stress, and Life Satisfaction Among Turkish and American University Students”, International Journal of Stress Management, Cilt. 9, Sayı: 2, ss. 81-97.

Mueller, L. Stephen ve Dato-On, Mary Conway. (2008), “Gender-Role Orientation As A Determinant of Entrepreneurial Self-Efficacy”, Journal of developmental Entrepreneurship, Cilt. 13, Sayı: 01, ss. 3-20.

Mueller, L. Stephen ve Thomas, S. Anisya (2001), “Culture and Entrepreneurial Potential: A Nine Country Study of Locus of Control and İnnovativeness”, Journal of business venturing, Cilt. 16, Sayı: 1, ss. 51-75.

Naktiyok, Atılhan ve Timuroğlu, M. Kürşat (2009), “Öğrencilerin Motivasyonel Değerlerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 23, Sayı: 3, ss. 85-103.

Neuringer, Charles (1991), “The Social Intelligence of Acting Students”, The Journal of Psychology, Cilt. 125, Sayı: 5, ss. 549-556.

Orlik, Peter (1978), “Soziale Intelligenz [Social Intelligence]”, Handbuch der Pädagogischen Diagnostik [Handbook of Pedagogical Diagnostics], ss. 341-354.

Özdevecioğlu, Mahmut (2004), “Sosyal Destek ve Yaşam Tatmininin Mesleki Stres Üzerindeki Etkileri: Kayseri’de Faaliyet Gösteren İşletme Sahipleri ile Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 22, Sayı: 1, ss. 209-233.

Özdevecioğlu, Mahmut ve Aktaş, Aga (2007), “Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 28, ss. 1-20.

Özgür, Gönül - Gümüş, Aysun Babacan - Durdu, Banu (2010), “Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu”, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, Cilt. 1, Sayı: 1, ss. 25-32.

Özler, Nezire Derya Ergun - Giderler, Ceren - Baran, Hilal (2017), “Öz Yeterlilik ve Kontrol Odağının Bireylerin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt. 13, Sayı: 13, ss. 736-747.

Parales-Quenza, Carlos Jose (2006), “Astuteness, Trust, and Social Intelligence”, Journal for the Theory of Social Behavior, Cilt. 36, Sayı: 1, ss. 39-56.

Parlak, Kemalettin (2013), “Girişimci Kişilik Özelliklerine Sahip Olmak ile Kendini ve Başkalarını Tanıma (İçsel ve Sosyal) Zekâları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, IZU Social Sciences Journal, Cilt. 2, Sayı: 3, ss. 55-64.

Pekkan, Nazmiye Ülkü ve Sisman, Gülşah (2020), “Predicting the entrepreneurial intention: a moderated mediation model”, International Journal of Management and Enterprise Development, Cilt. 19, Sayı: 3, ss. 217-235.

Rashid, K. Umi - Mat, N. K. Nik - Ma’rof, A. Rabiatul - Nasuredin, Juzaimi - Sanita, Fitriah - Isa, M. F. Muhamad (2012), “Entrepreneurial Intentions among Technical Students”, American Journal of Economics, Special Issue, ss. 73-76.

Salovey, Peter ve Mayer, D. Jhon (1990), “Emotional Intelligence”, Imagination, Cognition and Personality, Cilt. 9, Sayı: 3, ss. 185-211.

Schmitt, Neal ve Pulakos, D. Elaine (1985), “Predicting Job Satisfaction from Life Satisfaction: Is There A General Satisfaction Factor?”, International Journal of Psychology, Cilt. 20, Sayı: 2, ss. 155-167.

Sciascia, Salvatore ve De Vita, Riccardo (2004), The Development of Entrepreneurship Research, Università Carlo Cattaneo.

Siedlecki, L. Karen - Tucker-Drob, M. Elliot - Oishi, Shigehiro - Salthouse, A. Timothy (2008), “Life Satisfaction Across Adulthood: Different Determinants at Different Ages?”, The Journal of Positive Psychology, Cilt. 3, Sayı: 3, ss. 153-164.

Silvera, David - Martinussen, Monica - Dahl, I. Tove (2001), “The Tromsø Social Intelligence Scale, A Self-Report Measure of Social Intelligence”, Scandinavian Journal of Psychology, Cilt. 42, Sayı: 4, ss. 313-319.

Sousa, Lorie ve Lyubomirsky, Sonja (2001), “Life Satisfaction. Encyclopedia of Women and Gender: Sex Similarities and Differences and the Impact of Society on Gender”, Cilt. 2, ss. 667-676.

Spatar, M. Halim (1995), “Zekâ Testlerinin Serüveni”, Bilim ve Ütopya, Cilt. 10, Sayı: 16, ss. 6-9.

Stevenson, Betsey ve Wolfers, Justin (2013), “Subjective Well-Being And Income: Is There Any Evidence of Satiation?”, American Economic Review, Cilt. 103, Sayı: 3, ss. 598-604.

Şeşen, Harun ve Basım, Nejat (2012), “Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, Cilt. 12, ss. 21-28.

Thorndike, L. Edward (1920), “Intelligence and Its Use. Harper's Magazine”, Cilt. 140, ss. 227-235.

Thorndike, L. Robert ve Stein, Saul (1937), “An Evaluation of The Attempts to Measure Social Intelligence”, Psychological Bulletin, Cilt. 34, Sayı: 5, ss. 275-285.

Timuroğlu, M. Kürşat ve Akpunar, Esra Nur (2017), “Duygusal Zekânın Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi”, Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, Cilt. 31, Sayı: 4, ss. 875-894.

Tümkaya, Songül - Hamarta, Erdal - Deniz, M. Engin - Çelik, Metehan - Aybek, Birsel (2008), “Duygusal Zekâ Mizah Tarzı Ve Yaşam Doyumu: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Cilt. 3, Sayı: 30, ss. 1-18.

Ural, Ayhan ve Kılıç, İbrahim (2013), Bilimsel Araştırma Süreci ve Spss ile Veri Analizi, 4. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

Uslan, Yurdanur Ural (2016), “Public Employee’job Satisfaction, Life Satisfaction and Burnout Levels’ Assessment by some Socia-Demographic Factors/Kamu Çalışanlarının İş Doyumu, Yaşam Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Sosyo-Demografik Unsurlara Göre Değerlendirilmesi”, Journal of Human Sciences, Cilt. 13, Sayı: 2, ss. 3354-3372.

Uyguç, Nermin - Arbak, Yasemin - Duygulu, Ethem - Çıraklar, Nurcan (1998), “İş ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Üç Temel Varsayım Altında İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 13, Sayı: 2, ss. 193-204.

Uzun, Hülya - Buran, Ali - Beydilli, Elif Tuba (2017), “Sosyal Zekânın Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt. 5, Sayı: 5, ss. 1-11.

Veenhoven, Ruut (1996), “The Study of Life-Satisfaction”, Eötvös University Press, ss. 11-48.

Veenhoven, Ruut (2000), “The Four Qualities of Life”, Journal of happiness studies, Cilt. 1, Sayı: 1, ss. 1-39.

Walker, E. Ronald ve Foley, M. Jeanne (1973), “Social İntelligence: Its History and Measurement”, Psychological Reports, Cilt. 33, Sayı: 3, ss. 839-864.

Wawra, Daniela (2009), “Social Intelligence: The Key to Intercultural Communication”, European Journal of English Studies, Cilt. 13, Sayı: 2, ss. 163-177.

Yavuz, Kudret Eren (2001), Eğitim-Öğretimde Çoklu Teorisi ve Uygulamaları, 3. Baskı, Özel Ceceli Okulları Yayınları, Ankara.

Yıldırım, Fatih - Naktiyok, Serkan - Kula, M. Emirhan (2016), “Tükenmişlik Düzeyinin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi”, İşletme Araştırma Dergisi, Cilt. 8, ss. 15-33.

Yılmaz, Gözde - Keser, Aşkın - Yorgun, Sayım (2010), “Konaklama İşletmelerinde Çalışan Sendika Üyelerinin İş ve Yaşam Doyumunu Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırmas”, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt. 6, Sayı: 1, ss. 87-107.

Zampetakis, A. Leonidas - Kafetsios, Konstanions - Bouranta, Nancy - Dewett, Todd - Moustakis, S. Vassilis (2009), “On The Relationship Between Emotional Intelligence and Entrepreneurial Attitudes and Intentions”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Cilt. 15, Sayı: 6, ss. 595-618.

https://sozluk.gov.tr/, Türk Dil Kurumu, Erişim Tarihi: 06.08.2020.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd842706, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {18}, pages = {497 - 527}, doi = {10.33437/ksusbd.842706}, title = {Girişimcilik Niyeti ve Yaşam Doyumunun, Sosyal Zekâ Algısı Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Bakan, İsmail and Amırlı, Hamran} }
APA Bakan, İ , Amırlı, H . (2021). Girişimcilik Niyeti ve Yaşam Doyumunun, Sosyal Zekâ Algısı Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 497-527 . DOI: 10.33437/ksusbd.842706
MLA Bakan, İ , Amırlı, H . "Girişimcilik Niyeti ve Yaşam Doyumunun, Sosyal Zekâ Algısı Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2021 ): 497-527 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/62056/842706>
Chicago Bakan, İ , Amırlı, H . "Girişimcilik Niyeti ve Yaşam Doyumunun, Sosyal Zekâ Algısı Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2021 ): 497-527
RIS TY - JOUR T1 - Girişimcilik Niyeti ve Yaşam Doyumunun, Sosyal Zekâ Algısı Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma AU - İsmail Bakan , Hamran Amırlı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33437/ksusbd.842706 DO - 10.33437/ksusbd.842706 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 497 EP - 527 VL - 18 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - doi: 10.33437/ksusbd.842706 UR - https://doi.org/10.33437/ksusbd.842706 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Girişimcilik Niyeti ve Yaşam Doyumunun, Sosyal Zekâ Algısı Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma %A İsmail Bakan , Hamran Amırlı %T Girişimcilik Niyeti ve Yaşam Doyumunun, Sosyal Zekâ Algısı Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma %D 2021 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 18 %N 1 %R doi: 10.33437/ksusbd.842706 %U 10.33437/ksusbd.842706
ISNAD Bakan, İsmail , Amırlı, Hamran . "Girişimcilik Niyeti ve Yaşam Doyumunun, Sosyal Zekâ Algısı Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 1 (Nisan 2021): 497-527 . https://doi.org/10.33437/ksusbd.842706
AMA Bakan İ , Amırlı H . Girişimcilik Niyeti ve Yaşam Doyumunun, Sosyal Zekâ Algısı Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(1): 497-527.
Vancouver Bakan İ , Amırlı H . Girişimcilik Niyeti ve Yaşam Doyumunun, Sosyal Zekâ Algısı Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(1): 497-527.
IEEE İ. Bakan ve H. Amırlı , "Girişimcilik Niyeti ve Yaşam Doyumunun, Sosyal Zekâ Algısı Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 18, sayı. 1, ss. 497-527, Nis. 2021, doi:10.33437/ksusbd.842706

6509 4962

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Analizi: Malatya İli Üzerine Bir Değerlendirme

Hasan YILMAZ

Osmanlı Devleti’nde 1910 Yılında Yapılan Maarif Müfettişi Atamaları Üzerine Bir Değerlendirme

Sadık ÇETİN, Ayhan DOĞAN

2019 Seçimleri Sonrasında Avrupa Parlamentosu’ndaki Siyasal Grupların Türkiye’ye Karşı Pozisyonları

Oğuz GÜNER

7. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiri Kitabında Yer Alan Liderlik Ve Yöneticilik Konusundaki Çalışmalara İlişkin İçerik Analizi

Gülfer GAYIR, Zübeyir ÖZÇELİK

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Örneğinde Bölgesel İşbirliği Örgütlerinin Etkileri ve Akdeniz Üzerine Değerlendirme

Selahaddin BAKAN, Mehmet Emin GÜVEN

Çalışanların Yaşadıkları Mobbing ve Rol Belirsizliğinin Performanslarına Etkilerinin İncelenmesi: Lojistik Firmalarında Bir Araştırma

Zafer ADIGÜZEL, İrem KÜÇÜKOĞLU

Meslek Liselerinde Çalışan Öğretmenlerin Örgüt Kültürü ve Değişime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Uğur ÖZALP, Münevver ÇETİN

Büyük Selçuklu Sultanı Berkyaruk Dönemi Saltanat Mücadeleleri

Özlem KILINÇÇEKER

Fen Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Kuramı, Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi ve Yapılandırmacı Yaklaşım Basamaklarının Akademik Başarı Üzerinde Etkisinin Karşılaştırılması

Sakine Serap AVGIN, Büşra UYGUN

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin Kültür ve Edebiyat Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi

Mehmet POLAT