ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ HARCAMALARININ KENT EKONOMİSİNE KATKISI: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI1

Bu çalışmada Kafkas Üniversitesinin Kars ekonomisine sağladığı sosyoekonomik etkiler analiz edilmektedir. Bu kapsamda Kafkas Üniversitesi öğrencileriyle yapılan anketlere göre bir öğrencinin bir aylık harcamasının 600,19 TL, kayıtlı 16044 öğrenci hesaba katıldığında bu rakamın aylık9.629.448 TL olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin Kars'ta sekiz ay bulundukları varsayılırsa; yıllık toplam ekonomik katkının 77.235.587 TL olduğu görülmektedir. Bu rakamlar, üniversitenin Kars ekonomisine sağladığı katkıyı ortaya koyması açısından önemlidir.

The Contribution of Graduate Student Expenditures to Kars Economy: A Field study on Kafkas University

In this study, the socio-economic impacts provided by Kafkas University on Kars economy are analysed. In this context, according to the surveys conducted by Kafkas University students, a student 's monthly spending of 600,19 ?, 9.629.448?has been determined that this monthly figure taking into account enrolled 16044 students. If students are assumed they were eight months to stay in Kars, the total annual economic contribution is seen as 77, 235, 587? These numbers are important because they show the contribution of the university to Kars economy.

Kaynakça

ADA, Ş. B, A.S. 2008: "Üniversitenin Şehrin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasına Etkisi (Atatürk Üniversitesi Örneği), Dokuz Eylül Üniversitesi 2. Ulusal İktisat Kongresi, s.1-18, İzmir

AKÇAKANAT, T. Ç.-İ. DULUPÇU, M.A. 2010: "Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003-2009 Yılları Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:22: s.165-178

ALTUNIŞIK, R. vd. 2010: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya

ARSLAN, H. 2014: "Çankırı Karatekin Üniversitesinin Kente Ekonomik Katkısı ve Öğrenci Harcamalarının Farklı Değişkenler Açısından Analizi", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:6, Sayı:12, ss.114- 127.

ATİK, H.1999: "Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Teori ve Erciyes Üniversitesi Üzerine Bir Uygulama", Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:15, ss.99-109.

BANSEVICIUS, R.-TOLOCKA, T. K. 1999: "Development of Co-operation between Lithuanian Technical Universities and Industry in the Period of Economic Restructuring and Privatisation", Global Journal of Engıneerıng Educatıon, 3(2), pp.159-168.

BAŞAR, S.-SELÇUK, G.N. 2012: "Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Kars İli Ekonomisine Katkıları", KAÜ İİBF Dergisi, Cilt:3, Sayı:4, ss.89-106.

BİLGİNOĞLU, M.A. vd. 2002: "Erciyes Üniversitesi'nin Kayseri İli'nin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapısına Etkileri" Erciyes Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 135, Kayseri

BİNİCİ, F. Ö. -KOYUNCU, B. 2015: "Üniversite Öğrencilerinin 2012-2013 Harcamalarının Bitlis İli Ekonomisine Katkısının İncelenmesi", Bitlis Eren Üniversitesi, SBE Dergisi, Cilt:4 Sayı:1, ss.113-126.

CHAKRABARTI, A. K.-LESTER, R. K. 2004: "Regional Development: Comparative Case Studies in the US and Finland", Massachusetts Institute of Technology Industrial Performance Center, Working Papers Series on Local Innovation Systems, No:2, pp.1-14.

CLAYMAN, B. P.-HOLBROOK, J. A. 2003: "The Survival of University Spinoffs and Their Relevance to Regional Development", Centre for Policy Research on Science and Technology, Simon Fraser University, Canada.

ÇALIŞKAN, Ş. 2010: "Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının Kent Ekonomisine Katkısı (Uşak Üniversitesi Örneği)", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cit:9, Sayı 31: ss.169-179.

ÇETİN, M. 2007: "Bölgesel Kalkınma ve Girişimci Üniversiteler", Ege Akademik Bakış Dergisi, sayı: 7(1), ss.217-238.

DALĞAR, H. vd. 2009: "Yükseköğretim Kurumlarının Rolü ve Bucak Örneği" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi", Yıl:1, Sayı:1, ss.39-50.

DEMİRELİ, C. ve TAŞKIN, H. 2013: "Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları Şehre Ekonomik Katkıları: Kütahya İl merkezi Örneği", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 37, ss.321-328.

ERGÜN, E. 2003: "A.K.Ü.Bolvadin Meslek Yüksek Okulu'nun Bolvadin'in SosyoKültürel Yapısına ve Ekonomisine Katkıları", Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, ss.63-78.

ERKEKOĞLU, H. 2000: "Bölge Üniversitelerinin Yerel Ekonomiye Katkıları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:16, ss.211-229.

GÖRKEMLİ, H.N. 2009: "Selçuk Üniversitesinin Konya Kent Ekonomisine Etkileri", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:22, ss.169-186.

HARVEY, J. 2004: "Rural Universities and Rural Development: Making a Difference. A Case Study from Rural Australia", A paper presented to the Europe at the Margins: EU Regional Policy, Peripherality and Rurality Conference. (15-16 April), Angers, France

JEFFERY, C. 2001: "The Resurgence of Regional Governments, Universities and the 'New Regionalism'", ACU conference of Executive Heads, (22- 26 April), Cyprus

KARLSEN, J. 2005: "The Knowledge Concept and Universities Third Role", Paper to be presented at Seminar in Kingston (10.12.2005)

KORKMAZ, Ö 2015: "Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının İl Ekonomisine Katkısı: Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Analiz", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 2, ss.233-250.

NEWLANDS, D. 2003: "The Role of Universities in Learning Regions", Paper presented for ERSA 2003 Congress, University of Jyvaskyla, Finland

ÖZER, H. vd. 2010: "Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi" C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, ss.231-249.

PETERS, M. A. 2004: "Universities, Regional Policy and the Knowledge Economy", Policy Futures in Education, Vol. 2, No. 2, pp. 263-277.

SEKMEN, F. 2015: "Basit Keynesyen Denge Modeli", Ekonominin Temelleri, Editörler: Mehmet Dikkaya ve Deniz Özyakışır, Savaş Yayınevi, ss.408- 410, Ankara

SELÇUK, G.N. 2012: "Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Erzurum Ekonomisine Katkısı", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16 (3), ss.317-330.

SEREL, A.-KAŞLI, M. 2008: "Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Bölge Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 15, Sayı:2: ss.99-113.

TARI, R. vd. 2006: "Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı:11, ss.168-179.

TATLI, H. 2014: "Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Bingöl Ekonomisine Katkıları", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:4,Cilt:4, Sayı:7, ss.79-94.

TÖSTEN, R. vd. 2013: "Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin Harcama Analizi ve Diyarbakır Ekonomisine Katkısı", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:5, Sayı:10, ss.90-114.

TUGAY, O.-BAŞGÜL, N. 2005: "Üniversite Öğrencilerinin Yöre Ekonomisine Katkıları: Burdur'da Bir Araştırma" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi I. Burdur Sempozyumu, I. Burdur Sempozyumu 16 -19 Kasım 2005, Bildiriler, Cilt-2, (1020-1031)

TUĞCU, C.T. 2004: "Üniversitelerin Yerel Ekonomik Faaliyet Hacmine Katkıları: Nevşehir Örneği", http://www.pglobal.com.tr/prl/resource/nevsehir_uni. pdf. (Erişim Tarihi 07.04.2015

VİTÁSKOVÁ, A. 2005: "Cooperation between Universities and Private Enterprises: The Real (Im)Possibility", Systems Integration, pp.454-459. http:// citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.598.2673&rep=rep1&t ype=pdf

YAYAR, R.-DEMİR, D. 2013: "Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İli Ekonomisine Etkisi", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl:5, Sayı:8, ss.106-122.

YAYLALI, M. Vd. 2011: "Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisine Katkısı", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı:13, ss.1- 13.

YAZICIOĞLU, Y.-ERDOĞAN, S. 2004: SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara.

YILDIZ, E. (2010). "Meslek Yüksekokullarının Yerel Ekonomiye Katkıları: Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:2, ss.87-102.

YILDIZ, E.-TALİH, D. 2011: "Üniversitelerin Kalkınmadaki Rolü: Babaeski Meslek Yüksek Okulu Örneği", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, ss.269-287.

Kaynak Göster

1079 349

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Emel BÜYÜKKAYNAK, Zeynep OK, Oktay ASLAN

İSLÂM'DA ÂHİRET İNANCININ TEMELLERİ ÜZERİNE

Hüseyin DOĞAN

SARIKAMIŞ HAREKÂTI SONRASI TÜRK ORDUSUNDA GÖRÜLEN SALGIN HASTALIKLAR VE YAŞANAN KAYIPLAR

SÜLEYMAN TEKİR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ HARCAMALARININ KENT EKONOMİSİNE KATKISI: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI1

Deniz ÖZYAKIŞIR, Serkan ŞAYAN

KARS YÖRESİNDE BEBEK VE ÇOCUKLARA HİTAP ETME İFADELERİ: SOSYAL VE ANLAMSAL DEĞİŞİMLERE PEDAGOJİK BİR YAKLAŞIM1

Turgay HAN, Gencer ELKILIÇ, Nilüfer AYBİRDİ, Tazegül ATALAY DEMİR, Turan ÖZgür GÜNGÖR

BORLUK VADİSİ ERKEN DEMİR ÇAĞI MEZARI

Mustafa KARAGEÇİ

COĞRAFİ İŞARET ÖRNEĞİ OLARAK KARS KAŞAR PEYNİRİNİN ÜRETİMİ VE DAĞILIMI

Mucip DEMİR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOMETRİ ÖĞRETİMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARISINA VE ÖZYETERLİLİK ALGISINA ETKİSİ

H. Binnur ORÇANLI, Kenan ORÇANLI, Burak BİRGÖREN

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMELİĞİ İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Barış YANARDAĞ, Ali Osman ENGİN

KREDİ KARTLARINA GETİRİLEN TAKSİT SINIRLANDIRMASININ TÜKETİCİNİN HARCAMA DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA (TRABZON-GÜMÜŞHANE-BAYBURT ÖRNEĞİ)

Kurtuluş MERDAN, M. Selahattin OKUROĞLU