ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ)

Araştırmanın amacı; Kars il merkezinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini Kars il merkezinde öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluştururken; örneklem grubunu ise aralarından rastgele yöntemle seçilmiş 10 ortaokulun 5, 6,7. ve 8. sınıfta öğrenim gören 481'i erkek 539'u kız olmak üzere toplam 1020 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında Birinci bölümünde demografik özellikler formu, İkinci bölümünde ise Demirhan ve Altay (2001)'ın revize ettiği, 24 maddeden oluşan Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği (BESTÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlilik katsayısı 0.93 ölçüt geçerliliği katsayısı da 0.83 olarak hesaplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS (18) istatistik programı kullanılmış ve anlamlılık düzeyi (p

Analyzing the Secondary School Students’ Attitudes Towards Physical Education and Sports Class with Regards to Multiple Variances (The Sample of Kars City Center)

The aim of the research is to determine the secondary school students’ attitudes towards physical training and sports class in Kars city center. While the research’s population consists of the secondary school students who receive education in Kars city center, the sample group consists of 1020 voluntary students in total (481 of them are male and 539 of them are female) who receive education in 5th, 6th, 7th and 8th class in 10 different secondary schools which were chosen randomly. In the first chapter, demographical features form was used. In the second chapter, physical training and sports attitude scale (BESTÖ) were used. Besides, this attitude scale was overhauled by Demirhan and Altay (2001). Thescale’s cronbach’s alpha index was calculated as 0.93 and criterion validity index was calculated as 0.83. SPSS (18) statistics program has been used for evaluating the acquired data and significance level was taken (p

Kaynakça

Akandere, M., Özyalvaç, N.T. & Duman, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik başarı motivasyonlarının incelenmesi (Konya Anadolu Lisesi örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya: Sayı: 24, s. 1-10.

Alpaslan, S. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi öğretmenlerinin sergilediği öğretim davranışlarına karşı algıları ve öğrencilerin bu derse karşı geliştirdikleri tutumları, Bolu: Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Altay, F. & Özdemir, Z. (2006). Ankara ili merkez ilçelerindeki ilköğretim 1. kademesinde öğrenim gören 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının karşılaştırılması. 9. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi. 3–5 Kasım, Muğla Üniversitesi. Nobel Yayın Dağıtım. Muğla.

Bulgu, N. & Akcan F. (2003). Spor aktivitelerine aktif katılım: 15–19 yaş grubundaki öğrenciler üzerine bir çalışma, I. Gençlik Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu. Ankara: 21–22 Mayıs.

Bozdoğan, A. E. & Yalçın, N. (2005). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi derslerindeki fizik konularına karşı tutumları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Kırşehir: Cilt:6, Sayı:1, s. 241-247.

Chung, M. D.A. Phillips. (2002). The relationship between attitude toward physical education and leisure-time exercise in high school students. Physical Educator, Vol:59, pp. 126-138.

Çelik Z. & Pulur A. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,Van: s. 115-121.

Çetin, M. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması (Kırşehir İl Örneği), Ankara: Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Trabzon: 3. Baskı, Üçyol Kültür Merkezi Yayınları.

Demirhan, G. & Altay, F. (2001). Lise birinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutum ölçeği II. H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, Ankara: Cilt:12, Sayı:2, s. 9-20.

Güllü, M. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının araştırılması, Ankara: Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.

Gürbüz, A. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi (Muğla il örneği), Muğla: Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.

Hünük, D. (2006). Ankara ili merkez ilçelerindeki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının sınıf düzeyi, öğrenci cinsiyeti, öğretmen cinsiyeti ve spora aktif katılımları açısından karşılaştırılması, Ankara: Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.

İmamoğlu, C. (2011). Aktif olarak spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine karşı tutumlarının karşılaştırılması, Ankara: Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı.

Kangalgil, M., Hünük, D. & Demirhan, G. (2004). Spor yapan ve yapmayan öğrencilerin beden eğitimine ilişkin tutumları. Antalya: 8.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.

Kır, R. (2012). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ve davranışları, Kırıkkale: Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.

Koca, C. & Demirhan, G. (2004). An examination of high school students’ attitudes toward physical education with regard to sex and sport participation, Perceptual and Motor Skills, Vol:98, pp. 754-758.

Koçak, S. & Hürmeriç, I. (2006). Attitudes toward physical education classes of primary school students in turkey. Perceptual &Motor Skills, Vol: 103, pp. 296-300.

Subramaniam, P. R. & Silverman, S. (2007). Middle school students’ attitudes toward physical education. Elsevier. Teaching and Teacher Education, Vol:23, pp. 602- 611.

Şirinkan, A., Şirinkan, S., Kaldırımcı, M., Çalışkan, E. & Katkat, D. (2006). Atatürk üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu (besyo) öğrencilerinden lisansı olan ve olmayan öğrencilerin akademik başarılarının karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Erzurum: Cilt: 8, Sayı: 3, s.15-24.

Şişko M. & Demirhan G. (2002). İlköğretim okulları ve liselerde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara: Sayı: 23, s.205- 210.

Taşğın Ö. & Tekin M. (2009). Çeşitli değişkenlere göre ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutum ve görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, Kastamonu: Cilt: 17 Sayı:2, s.457-465.

Turğut, A. (2014). 9. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumu ile kinestetik, mantıksal ve içsel zekânın ilişkisi, Ankara: Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı.

Kaynak Göster