ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİSİ FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ)

Dinleme, dilin dört temel becerisinden biridir. Bu beceri, bireyin sosyal hayatta olduğu kadar eğitim-öğretim süreçlerinde de temel taşlardan biridir. Bu çalışma, 6. sınıf öğrencilerinin bu temel beceri ile ilgili farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Veriler, ùahin ve Aydın (2009) tarafından geliştirilmiş 46 maddeden oluşan Likert tipi "Dinleme Becerisi Farkındalık Anketi" ile toplanmıştır. Çalışmanın evrenini Kars ili merkezinden rastgele yöntemle seçilen 3 ortaokulda 6. sınıfta okuyan 268 öğrenci oluşturmuştur. Elde edilen veriler ışığında; 6. sınıf öğrencilerinin dinleme becerisi farkındalıklarının iyi derecede olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin dinleme becerisi farkındalık düzeylerinin sosyo-ekonomik düzey açısından anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin dinleme becerisi farkındalıklarının yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Analyzıng the Awareness of Listening Skills Among Secondary Schoo l 6th Grade Students in Terms of Various Variables (Case of Kars Province)

Listening is one of the four main skills of language. This skill is also one of the cornerstones in the process of teaching-learning as well as social life of an individual. The purpose of this study was to determine the awareness levels of 6th grade students concerning this main skill. The data were collected by using a Likert-type "Survey on Awareness of Listening Skill" developed by ùahin and Aydın (2009) and consisting of 46 items. The population of the study consisted of 268 students studying in the 6th grade at 3 secondary schools randomly selected from the city center of Kars. In the light of the data obtained, it was found that the 6thgrade students had a good level of awareness for the listening skills. Besides, it was concluded that their awareness levels of the listening skill showed a significant difference in terms of socio-economic level. It was also revealed that their awareness of the listening skill did not show a significant difference in terms of age and gender variables.

Kaynakça

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. 2008: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

CİHANGİR ÇANKAYA, Z. 2012: "Dinleme Becerisi Ölçeği'nin Yeniden İncelenmesi: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Dinleme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması", Ege Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4).

DEMİREL, Ö.-ŞAHİNEL, M. 2006: Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi, Ankara, Pegem Yayıncılık.

DİLEKMAN, M.-BAŞÇI, Z.-BEKTAŞ, F. 2008: "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2).

EPÇAÇAN, C. 2013: "Temel Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme ve Dinleme Eğitimi", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11).

FUNK, H. D.-FUNK, G. D. 1989: "Guidelines for Developing Listening Skills", The Reading Teacher, pp.660-663.

KARASAR, N. 2010: "Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Ankara: Nobel Yayınları.

KEMPLE, K.M.-NISSENBERG, S.A. 2000: "Nurturing Creativity in Early Childhood Education: Families are Part of İt", Early Childhood Education Journal, 28 (1), 67-71.

ÖZBAY, M. 2010: "Anlatma teknikleri II, Dinleme Eğitimi", Ankara, Öncü Kitap.

ŞAHİN, A.-AYDIN, G. 2009: "İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Anket Geliştirme", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 454-464.

ŞAHİN, A. 2011: "İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre İncelenmesi", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 178- 188.

TAZEBAY, A.- ÇELENK, S. 2008: Türkçe Öğretimi İlke-Yöntem-Teknikler, Ankara, Maya Akademi.

YAPICI, M. 2002: "Sıfır-Beş Yaş Arası Çocukların Yaratıcılığının Geliştirilmesinde Ailenin Rolü", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 237-245.

YILDIZ, N.-KILINÇ, A. 2015: "Dinleme Stratejileri Öğretiminin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerilerine Etkisi", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 17-34.

Kaynak Göster