MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ ETKİLİLİK- YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Yapılan bu araştırmanın temel amacı, müzik öğretmeni adaylarının özetkililik-yeterlik düzeylerini belirlemektir. Araştırma, 2016-2017 EğitimÖğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrenciler (N=35) üzerinde yapılmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının öz etkililik-yeterlilik düzeyleri, Sherer ve arkadaşları tarafından 1982 yılında geliştirilen, Öz EtkililikYeterlilik Ölçeği (ÖEYÖ) kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin Öz etkililik yeterlilik düzeyleri ile bazı değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır (p

The basic aim of this research is to define self-efficacy-sufficiency levels of the music teacher candidates. The working group of the research consists of 35 music teacher candidates who are educated at Marmara University Ataturk Education Faculty Music Teacher Education Section in 2016-2017 education terms. The data in the research has been gathered by using the Self- Efficacy-Sufficiency which Sherer and his friends developed in 1982. At the end of the research, it has been statistically determined that there are significant differences between some of the demographic features and Self Efficacy Sufficiency scale levels (p

Kaynakça

Aksayan, S. & Gözüm, S. (1998). Olumlu sağlık davranışlarının başlatılması ve sürdürülmesinde öz etkililik algısının önemi, Cumhuriyet Üniversitesi HYO Dergisi, 2:35-42.

Alabay, E. (2006). İlköğretim okulöncesi öğretmen adaylarının fen ile ilgili özyeterlilik inanç düzeylerinin incelenmesi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Edu 7, Cilt:2, Sayı:1.

Andrew, S. & Vialle, W. (1998). Nursing Students self efficacy, self regulated learning and academic performance in science, Nursing Times, 76:427-435.

Atasoy, U. (2010). Lisans ve tezsiz yüksek lisans öğrenimi görmekte olan müzik öğretmeni adaylarının genel öğretmenlik öz yeterlik algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency, American Psychologist, 37 (2), 122-147.

Bıkmaz, F. (2004). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz-yeterlilik inancı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Milli Eğitim Dergisi, sayı 161.

Gözüm, S. & Aksayan, S. (1999). Öz-etkililik yeterlilik ölçeğinin Türkçe formunun güvenirlik ve geçerliliği, Atatürk Üniversitesi HYO Dergisi, 2, 21-34.

Keskin, G. & Orgun, F. (2006). “Öğrencilerin Öz Etkililik-Yeterlilik Düzeyleri ile Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi”, Anatolian Journal of Psychiatry, 7:92-99

Schwazer, R. & Fuchs, R. (1995). Changing risk behaviors and adopting health behaviors: the role of self-efficacy beliefs, A. Bandura (ed), Self-Efficacy in Changing Societies, New York: Cambridge University Pres, s.259-288.

Üredi, I. & Üredi, L. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine, bulundukları sınıflara ve başarı düzeylerine göre fen öğretimine ilişkin öz-yeterlilik inançlarının karşılaştırılması, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Edu 7, Sayı 2.

Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C. & Soran, H. (2004). Öğretmen öz- yeterlik inancı, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, sayı 58.

Yiğitbaş, Ç. & Yetkin, A. (2003). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin öz-etkililikyeterlilik düzeyinin değerlendirilmesi, C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 7 (1)

Kaynak Göster