VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE TUTUMLULUK İLKELERİ BAĞLAMINDA SAYIŞTAYIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNDEKİ PERFORMANS DENETİMİ

Performans esaslı bütçelemeye dayanan yeni mali yönetim anlayışında Sayıştayınbaşta belediyeler olmak üzere tüm kamu idarelerinin mali alandaki denetimlerinde görev alanı, 2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında genişletilmiştir. Bu Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından Sayıştay, idareler tarafından hazırlanan politika belgelerinin değerlendirilmesi görevini içeren kurumsal performans denetimine başlamıştır. Kurumsal performans denetimi dikkate alınarak geliştirilen bu çalışmanın temel amacı Sayıştayın performans denetimlerinin, verimlilik, etkinlikve tutumluluk ilkeleri bağlamında tartışmak ve büyükşehir belediyeleri için bu denetimlerin önemini göstermektir. Çalışma kapsamında 2014 yılı itibariyle Sayıştay tarafından gerçekleştirilen kurumsal performans denetiminin kavramsal analizi, Türkiye’ye buuygulamanın nasıl yansıdığı tartışılmıştır. Çalışmada içerik analizi yöntemine başvurularak, Sayıştay tarafından 30 büyükşehir belediyeleri özelinde 2019 yılında hazırlanan performans denetim raporlarındaki denetim bulguları açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ise Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin performans denetimini tam olarak özümseyemedikleri, tespit edilen bulgular üzerinden tartışılmıştır.

TURKISH COURT OF ACOUNTS’ PERFORMANCE AUDITING ON METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN THE CONTEXT OF EFFICIENCY, EFFECTIVENESS AND ECONOMY PRINCIPLES

In the new financial management approach based on performance-based budgeting, the mandate of the Turkish Court of Accounts (TCA) in the financial audits of all public administrations has been expanded within the scope of the Law No.5018 (2003). After the enactment of this Law, TCA started its corporate performance audit, including the task of evaluating policy documents prepared by the administrations. The main purpose of this study is discussing the performance audits of TCA in the context of the principles of efficiency, effectiveness and economy and showing the importance of these audits for metropolitan municipalities. In the study, the content analysis method was preferred and the findings and deficiencies regarding the erroneous practices in the performance audit reports (by TCA in 2019) for 30 metropolitan municipalities were tried to be explained. At conclusion, performance auditing of the metropolitan municipality couldn’t fully assimilate in Turkey was discussed over the findings detected.

Kaynakça

Balyemez, A. S. (2018). Sayıştay performans denetimlerinin uygulama ve sonuçları üzerine bir tartışma. Journal of Business Research Turk, 10(2), s. 276-311.

Bilgin, K. (2007). Kamuda ölçülebilir denetime hazırlık performans yönetimi. Sayıştay Dergisi, 65, 59-80.

Bilgin, K. (2008). Kamu performans yönetimi: vali ve kaymakamlar performans ölçümü. Amme İdaresi Dergisi, 41 (2), 59-80.

Çetin, S. (2008). İngiltere’de en iyi değer” rejimi ve denetim sistemi. Sayıştay Dergisi, 68, 47-48.

Demirbaş, T. (2001). Sayıştaylar tarafından gerçekleştirilen performans denetimleri ve Türk Sayıştayı uygulaması. Ankara: Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü.

Eroğlu, H. T. (2019). Bitmeyen Senfoni: Belediyelerde Performans Denetimi. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 3(2), s. 546-556.

Güven, A. (2014). Yerel Yönetimlerde Performans Denetimi. İstanbul: Imperresum Yayınevi.

INTOSAI. (2009). INTOSAI implementation guidelines for performance auditing. Ankara: Sayder Kitaplığı.

INTOSAI Professional Standards Committee. (2004). Implementation guidelines for performance auditing: standards and guidelines for performance auditing based on INTOSAI’s auditing standards and practical experience. 5 Ocak 2020 tarihinde https://www.slideshare.net/goldensaragih/implementation-forperformance- auditing adresinden erişildi.

İpek, E. A. (2018). 1996-2017 Döneminde sayıştay performans denetiminin kamu mali yönetim sistemindeki rolünün değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(10), s. 650-671.

Kaçer, F. (2019). Kamu mali yönetiminde değişim ve sayıştay’ın performans denetimi yetkisinin gelişimi. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1).

Karaahmet, M. (2010). Denetim ve değişim. Dış Denetim Dergisi, 1, s.105-107.

Khan, M. A. (1995). Yeni başlayanlar için denetime Giriş. Sayıştay Dergisi, 19, 19.

Köseoğlu, Ö. (2008). Türk belediyeciliğinde performansa dayalı yönetim anlayışına geçiş: arka plan ve sorunlar. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 17(1), 19-42.

Kubalı, D. (1999). Performans denetimi. Amme İdaresi Dergisi, 32(1), 30-62.

Küçükçayan, D., ve Ağdeniz, Ş. (2019). Devlet üniversitelerinin performans denetim sonuçlarında raporlanan bulguların analizi. Selim Ateş Oktar ve Yasemin Taşkın (Ed.), Maliye Araştırmaları 3 içinde (292-307ss.). İstanbul: On iki levha Yayıncılık.

Office of the Auditor General of Canada. (2004). Performance audit manual, Minister of Public Works and Government Services, 14-17.

Küçükaycan, D., ve Ağdeniz, Ş. (2019). Devlet üniversitelerinin performans denetim sonuçlarında raporlanan bulguların analizi. Maliye Araştırmaları 3 içinde (ss. 297-307). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Office of the Auditor General of Canada. (2020). An Office of legislative auditors. 20 Eylül 2020 tarihinde https://www.oagbvg. gc.ca/internet/English/au_fs_e_371.html adresinden erişildi.

National Audit Office. (2011). Annual report. 12 Ocak 2020 tarihinde https://www.nao.org.uk/report/national-audit-office-annual-report- 2010/ adresinden erişildi.

National Audit Office. (2011). The efficiency and reform group’s role in improving public sector value for money.12 Kasım 2019 tarihinde https://www.nao.org.uk/report/the-efficiency-and-reform-group/ adresinden erişildi.

Sakal, M., ve Şahin, E. A. (2008). Kamu kurumlarında performans ölçümü ve sayıştay denetimi ilişkisi: türkiye’deki düzenlemeler bakımından bir değerlendirme. Sayıştay Dergisi, 68, s. 3-29.

T.C. Sayıştay Başkanlığı. (2019). Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu. 17 Eylül 2020 tarihinde https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=12705 adresinden erişildi.

T.C. Sayıştay Başkanlığı. (2019). Aydın Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu. 19 Eylül 2020 tarihinde https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=12705 adresinden erişildi.

T.C. Sayıştay Başkanlığı. (2019). Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu. 19 Eylül 2020 tarihinde https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=12705 adresinden erişildi.

T.C. Sayıştay Başkanlığı. (2019). Konya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu. 19 Eylül 2020 tarihinde https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=12705 adresinden erişildi.

T.C. Sayıştay Başkanlığı. (2019). Mardin Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu. 19 Eylül 2020 tarihinde https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=12705 adresinden erişildi.

T.C. Sayıştay (1997). Etkinlik ölçümünün denetimi, raporlanması ve kullanımı. Ankara: T.C. Sayıştay 135 .Kuruluş Yıldönümü Yayınları.

T.C. Sayıştay Başkanlığı (2014). Performans denetimi rehberi. Ankara: T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayınları.

T.C. Sayıştay Başkanlığı. (2018). Performans denetimi deneyim paylaşım çalıştayı. Ankara: Performans Denetimi Sertifikasyon Eğitimi.

T.C. Sayıştay Başkanlığı (2019).Kamu idareleri denetim raporları. 5 Ocak 2020 tarihinde https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&CategoryId=103 adresinden erişildi.

Yılmaz, H. (2014). Kurumsal performans denetimi ve Türkiye'de uygulanabilirliği: yeni kamu mali yönetim sistemi ve Sayıştay'ın değişen rolü. 29. Türkiye Maliye Kongresi Tebliğler içinde (ss. 351- 369). Sakarya: Beşiz Yayınları.

Kaynak Göster