MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de muhasebe veya finansman alanındaki akademik araştırma dergilerinde muhasebe veya finans öğrencileri ile ilgili yayınlanan makalelerin incelenmesidir. Konu ile ilgili olarak muhasebe veya finans konusu kapsamında yayını kabul eden dergiler belirlenmiştir. Bu kapsamda söz konusu dergilerin 2009-2018 yılları arasında yayınlanmış makaleleri nitel araştırma tekniklerinden birisi olan bibliyometrik analiz ile incelenmiştir. Bibliyometrik analiz çerçevesinde 2.564 yayın arasından 54 tanesinin muhasebe veya finans öğrencilerine yönelik olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Tespit edilen 54 makale; yayınlanan dergiler, yayın yılları, kullanılan araştırma yöntemleri, araştırmada belirlenen hedef bölge, ele alınan örneklem gibi özellikleri açısından incelenmiş ve tasnif edilmiştir.

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF RESEARCHES ON ACCOUNTINGFINANCE STUDENTS

The aim of this study is to examine the articles that are published in academic research journals in the field of accounting or finance in Turkey, on accounting or finance students. Regarding the subject, journals that accept publications within the scope of accounting or finance have been identified. In this context, the articles of the journals published between 2009-2018 were examined by bibliometric analysis that is one of the qualitative research methods. In the bibliometric analysis framework, it is determined that 54 out of 2,564 publications were conducted for accounting or finance students. 54 articles are analyzed and classified in terms of published journals, publication years, research methods, target area in the research and sampl.

Kaynakça

Al, U., & Tonta, Y. (2004). Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5(1), 19-47.

Alkan, G., & Özkaya, H. (2015). Türk Muhasebe ve Finans Yazınının SSCI’da 20 Yılı. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 66, 175-192.

Apak, S., Erol, M., & Öztürk, S. (2016). Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 11, 111-124.

Arıcı, N. D., Aktaş, R., & Karğın, S. (2016). Muhasebe Alanında Yapılan Çalışmaların Araştırma Yöntemleri Açısından Analizi: Türkiye Örneği (2011-2015). Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(4), 919-943.

Birinci, H. G. (2008). Turkish Journal of Chemistry’nin Bibliyometrik Analizi. Bilgi Dünyası, 9(2), 348-369.

Cheng, B., Wang, M., Morch, A. I., Chen, N. S., Kinshuk, K., & Spector, J. M. (2014). Research on E-Learning in The Workplace 2000-2012: A Bibliometric Analysis of the Literature. Educational Research Review, 11, 56-72. doi: 10.1016/j.edurev.2014.01.001.

Culnan, M. J. (1986). The Intellectual Development of Management Information Systems, 1972-1982: A Co-Citation Analysis. Management Science, 32, 156-172.

Daştan, A. (2008). Bilgi ve Eğitim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişmelerin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Türkiye Değerlendirmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara.

Erkural, K. (1995). Muhasebe Prensipler ve Uygulama. İstanbul: Der Yayınları.

Gündüz, M. (2018). Türkiye’de 2014-2016 Yılları Arasında Akademik Dergilerde Muhasebe Alanında Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(1), 236-257.

Hoffman, D. L., & Holbrook, M. B. (1993). The Intellectual Structure of Consumer Research: A Bibliometric Study of Author Cocitations in the First 15 Years of the Journal of Consumer Research. Journal of Consumer Research, 9, 505-517.

Hotamışlı, M., & Efe, D. (2015). Duygusal Zeka ve Liderlik İlişkisi Bağlamındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analiz İle İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(1), 101-121.

Hotamışlı, M., & Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 63, 1-20.

İbiş, C. (2002). XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi: Muhasebe, Vergi ve Denetimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Türmob Yayınları.

Kızıl, A. (1991). Muhasebe Prensipler ve Uygulama. İstanbul: Der Yayınları.

Michels, C., & Schmoch, U. (2014). Impact of Bibliometric Studies on the Publication Behaviour of Authors. Journal of Scientometric Research, 98, 369-385. doi: 10.1007/s11192-013-1015-7.

Önce, S., & Başar, B. (2010). Türkiye’deki Akademik Araştırma Dergilerinde Muhasebe Alanında Yazılmış Makalelerin Analizi:2000-2008. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 45, 55-68.

Özbek, C. Y., & Badem, A. C. (2018). Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi’nde Yayımlanmış Makalelerin Bibliyometrik Analizi(2008- 2017). Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11(2), 216-247.

Phene, A., & Guisinger, S. (1998). The Stature of the Journal of International Business Studies. Jaurnal of Onternational Business Studies, 29(3), 621- 632.

Suvacı, B. (2016). Sosyal Bilimler Veri Tabanında Yayımlanan Lojistik ve Tedarik Zinciri Makalelerinin Bibliyometrik Profili. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(25), 263-281.

Sürmen, Y. (2011). Muhasebe – 1. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Şakal, D. G., & Cerit, A. G. (2013). Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler ve Nitel Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 37-62.

Şen, İ. K., Hatunoğlu, Z., & Terzi, S. (2017). Muhasebe Araştırmalarında Muhasebe Eğitiminin Yeri ve Önemi: Muhasebe Dergileri Üzerinde Bibliyometrik Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(1), 247-291.

Şentürk, F., & Fındık, H. (2015). Türkiye’deki Akademik Araştırma Dergilerinde 2005-2014 Döneminde Muhasebe Alanında Yazılmış Makalelerin Literatür Taraması ve İçerik Analizi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17(2), 413-436.

Tanış, V. N. (2012). Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar. Adana: Karahan Kitabevi.

Tekşen, Ö., Tekin, M., & Gençtürk, M. (2010). Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksekokulları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 46, 100-112.

Temelli, F., & Karcıoğlu, R. (2018). Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2010-2017 Dönemi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11(2), 248-268.

Ulu, S., & Akdağ, M. (2015). Dergilerde Yayınlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili: Selçuk İletişim Örneği. Selçuk İletişim Dergisi, 9(1), 5-21.

Yolal, M. (2016). Turizm Araştırmalarına Örnekleme: Bibliyometrik Bir Araştırma. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yücel, S., Öncü, M. A., & Kartal, O. (2015). Türkiye’de Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Konularında Yayınlanmış Akademik Çalışmalar (2007-2014 Arası Literatür Taraması). Muhasebe ve Finansman Dergisi, 68, 39-66.

Kaynak Göster