Sporcularda Sigaraya Bağlı Oluşan Oksidatif Hasar Üzerine A ve E Vitaminlerinin Koruyucu Etkileri

AMAÇ: Sigara günümüzün en önemli halk sağlığı problemlerinin başında gelmektedir, Sigara içimi sırasında çok sayıda serbest radikal ve reaktif oksijen ürünleri açığa çıkmaktadır. Bu çalışmada A ve E vitaminlerinin sigaranın oluşturduğu hasara karşı koruyucu etkisini araştırmayı amaçladık YÖNTEM: Bu çalışmada aktif spor yapan 14 gönüllü sporcu yer aldı. Sporcular son bir yılda günde en az 10 sigara içen (Sigara içenler) ve hiç sigara içmeyenler (sigara içmeyenler) olarak iki gruba ayrıldılar. İki gruba da 3 hafta, haftada 3 gün, günde 2 saat antrenman programı uygulandı. Antrenmandan bir saat önce 200 mg dozda oral A ve E vitamini verildi. Serum malondialdehid, gulutatyon, A ve E vitaminleri düzeyleri ölçümü için antrenman programı başlangıcı ve sonunda kan örnekleri alındı. Gruplar arası değişkenler, bağımsız değişkenler t testi ve grup içi değişkenler eşlenmiş t testi ile karşılaştırıldılar. BULGULAR: Gruplar arasında antrenman başlangıcı serum malandealdehid, glutatyon, A ve E vitamini düzeyleri açısından anlamlı farklılık izlenmedi (p>0.05). Ancak, grupların antrenman programı sonunda karşılaştırlması ve grup içi malondealdehit, glutatyon, vitamin A ve E başlangıç ve son değerleri karşılaştırılmaları anlamlı farklılıklar gösterdi (p

Protective Effects of the Vitamines A and E on the Smoking Induced Oxidative Damage in Sportsmen

AIM: Nowadays, smoking is the leading public health issue. Many free radicals and reactive oxygen products are released during smoking. In this study we aimed to search for the protective effects of the vitamines A and E on the oxidative damage induced by smoking.METHODS: The study included 14 volunteer active sportsmen. Sportsmen were divided into two groups as smokers ( smoking at least 10 cigarettes daily for the last one year) and non-smokers. Both groups were involved in a daily 2 hours training programme 3 times a week for three weeks. One hour before each training session, participants were administered an oral dose of 200 mg of the vitamines A and E. Blood samples were collected at the initial and final stages of the training program to measure the serum levels of malondialdehyde, glutathione, and the vitamines A and E. Inter group variables were compared by using independent t test and intra group variables were compared by using paired t test.RESULTS: The serum levels of malondialdehyde, glutathione, and the vitamines A and E did not show any significant difference between groups at the initial stage of the training pragram (p>0.05). However, the comparison of the groups at the end of the trainning program, and the comparison of the initial and final values of malondialdehyde, glutathione, and the vitamines A and E in both groups showed significant differences (p

Kaynakça

1. Özçelik O, Karataş F. Şiddeti Düzenli Olarak Artan İşe Karşı Yapılan Egzersizin Obezlerde Serum Malondialdehid ve Vitamin A, E, C Düzeyleri Üzerine Olan Etkisi, F.Ü. Sağ. Bil. Derg 2008: 22(6): 337-41.

2. Petro R. Smoking and death: the past 40 years and the next 40. Br Med J 1994; 309: 937-9.

3. Church DF, Pryor WA. Free-radical chemistry of cigarette smoke and its toxicological implications. Environ Health Perspect 1985; 64: 111-26.

4. Frei B, Forte TM, Ames BN, et al. Gas phase oxidants of cigarette smoke induce lipid peroxidation and changes in lipoprotein properties in human blood plasma. Biochem J 1991; 277: 133-8.

5. Ryrfeldt A, Bannenberg G, Moldeus P. Free radicals and lung disease. British Med Bull 1993; 49(3): 588-603.

6. Acun S, Karakılçık AZ, Zerin M. Sigara içen gebelerde diyet ile vitamin verilmesi kan lipit profili ve antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XXXII. Ulusal Kongresi, İstanbul. 2006: 240.

7. Lapenna D, Giogia S, Mazezetti A, et al. Cigarette smoke, ferritin and lipid peroxidation. Am J Crit Care Med 1995; 151: 431-5.

8. Bridges AB, Scott NA, Parry GJ. Age, sex, cigarette smoking and indicesof free radical activity in healthyhuman. Eur J Med 1993;2: 205-8.

9. Solak ZA, Kabaroğlu C, Cok G, Parıldar Z, Bayındır U, Ozmen P, Bayındır O. Effect of different levels of cigarette smoking on lipid peroxidation, glutathione enzymes and paroxonase 1 activity in healthy people. Clin Exp Med. 2005; 5: 99-105.

10. Hulea SA, Olinescu R, Nitas. Cigarette smoking causes biochemical changes in blood that are suggestive of oxidative stres: a case control study. J Environ Pathol Toxicol Oncol .1995; 14: 173-180.

11. Diplock AT. Antioxidant nutrients and disease prevention: an overview. Am J Clin Nutr. 1991; 53(1 Suppl): 189S-193S.

12. Kumar CT, Reddy VK, Praset M, et al. Dietary Suplementation of vitamin A and E Protects Heart Tissue from Exerciseinduced oxidant stres. Mol. Cell. Biochem.1992; 111: 109-115.

13. Sumida S, Tanaka K, Kitao H, et al. Exercise- induced lipid peroxidation and Leakage of Enzymes Before and After vitamin E Suplementation. Int. J. Biochem.1989; 21: 835-838

14. Atabek HÇ, Özdemir F. C Vitamini İlavesinin Egzersiz Performansına ve Kas Hasarına Etkisi, BESBD 2010;5(2): 60- 69.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

2.8b 1.8b