Rize İli Akciğer Kanserli Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri

AMAÇ: Rize'de Recep Tayyip Üniversitesi'nde tedavi edilen primer akciğer kanserli hastaların epidemiyolojik ve klinik özelliklerini incelemek.YÖNTEM: Temmuz 2011 ve Mart 2013 tarihleri arasında Rize üniversite hastanesinde tedavi edilen 87 primer akciğer hastasının verileri retrospektif olarak incelendi.Yaş, cinsiyet, sigara içim öyküsü, performans durumları, tanı yöntemi, histopatolojik tanıları, hastalığın evresi, kan tetkiklerinde lökosit, trombosit, lenfosit, laktat dehidrogenaz, protein ve albümin değerleri, uygulanan kemoterapi ajanlarından elde edilen yanıtlar, metastaz ve nüksü içeren veri analiz edildi.Sırasıyla parametreler arası etkileşimler ve kanser evrelerine göre gruplar arası karşılaştırmalar ki-kare ve Student T testleri ile yapıldı.BULGULAR: Hastaların %95'ten fazlası erkekti. Ortalama yaşları 61,49 olan katılımcılardan yalnızca yedi tanesinde sigara kullanım öyküsü yoktu. En sık tanı teknikleri bronkoskopik biyopsi (%48,3) ve transtorasik iğne biyopsisiydi (%23).Histopatolojik değerlendirmede, %24,1 küçük hücreli ve %75,9 küçük hücre dışı akciğer kanseri saptandı. Küçük hücre dışı akciğer kanserlerinin çoğu yassı hücreli akciğer kanseriydi (%56,1). Tümör evresi sırasıyla 17 ve 70 hastada Evre I-II ve Evre III-IV'dü. Evre IIIIV hastalarda fiziksel performans anlamlı olarak düşüktü (p=0.012). Ek olarak, Evre IV hastalarda, evre I-II hastalarla kıyaslandığında laktat dehidrogenaz düzeyi anlamlı olarak yüksekti (p=0.017. Metastazı olan hastalar sırasıyla %37,5, %31,3 ve %20,8 oranında küçük hücreli, yassı hücreli ve adenokanser kanserleriydi.SONUÇ: Çoğu akciğer kanseri hastası altıncı dekattaki erkek hastalardır. Hastalık çoğunlukla ileri evrelerde tanınmaktadır ve tanı sırasında fiziksel performans azalmıştır.

Epidemiological and Clinical Characteristics of Lung Cancer Patients at the City of Rize

AIM: To analyze the epidemiologic and clinic characteristics of primary lung cancer patients treated in Recep Tayyip Erdoğan University in Rize, Turkey.METHODS: The records of 87 primary lung cancer patients treated in the university hospital of Rize between July 2011 and March 2013 were evaluated retrospectively.The data including age, gender, smoking status, physical performance, diagnostic tools, histopathological diagnosis, disease stage, leukocyte, thrombocyte, lymphocyte, lactate dehydrogenase, protein and albumin levels, chemotherapeutic agent, therapeutic outcome, metastasis and recurrence was analyzed.Interactions among parameters and cancer stage groups were tested with chi-square and Student T tests, respectively.RESULTS: Over 95% of patients were male. Of the 87 participants with a mean age of 61.49, only seven did not have a smoking history. Bronchoscopic biopsy (48.3%) and transthoracic needle biopsy (23%) were the most common diagnostic techniques.Small cell and non-small cell lung cancers in 24.1% and 75.9% of the patients, respectively, were identified on histopathological evaluation. Non-small cell lung cancers were mostly squamous cell carcinomas (56.1%).The tumor stage was classified as grade I-II and III-IV in 17 and 70 patients, respectively. Physical performance was significantly lower in patients with grade III-IV tumors (p=0.012). In addition, lactate dehydrogenase level was significantly higher in grade IV patients compared with grade I-II patients (p=0.017). Patients with metastasis had small cell, squamous cell and adenocarcinoma cancers in 37.5%, 31.3% and 20.8%, respectively.CONCLUSION: Most lung cancer patients are smoking males at their sixth decades. The disease is mostly diagnosed at ad vanced stages and the physical performance is decreased during diagnosis.

Kaynakça

Jemal A, Siegel R, Ward E, et al. Cancer statistics, 2006. CA Cancer J Clin 2006; 56: 106-30.

Kanser Daire Başkanlığı. Türkiye Kanser İstatistikleri. Rapor no 5. Ankara, 2012.

Boyle P, Maissonneuve P. Lung cancer and tobacco smoking. Lung Cancer 1995;12:167-81.

Denissenko M, Pao A, Tang M, et al. Preferential formation of benzo(a)pyrene adducts at lung cancer mutation hotspot in p53. Science 1996;274:430-2.

Ünalp A. Kanser kayıt sisteminde patoloji biyopsi raporlarının kullanımı (The use of pathology biopsy reports on cancer registry system). TÜBİTAK 1994;15-8.

Oken MM, Creech RH, Tormey DC, et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 1982;5:649-55.

Kanser Daire Başkanlığı. Türkiye Kanser İstatistikleri. Rapor no 6. Ankara, 2014.

Yılmaz A, Baran R, Bayramgürler B. Lung cancer in nonsmokers. Turkish Respir J 2000;2:14-6.

Osterlind K, Ihde DC, Ettinger DS, et al. Staging and prognostic factors in small cell carcinoma of the lung. Cancer Treat Rep 1983;67:3-9.

Maestu I, Pastor M, Gómez-Codina J, et al. Pretreatment prognostic factors for survival in small-cell lung cancer: a new prognostic index and validation of three known prognostic indices on 341 patients. Ann Oncol 1997;8:547-53.

Yurdakul AS, Çalışır HC, Demirağ F. Akciğer kanserinin histolojik tiplerinin dağılımı (The distribution of histological types of lung cancer). Toraks Dergisi 2002;3:59-65.

Gönlügür U, Gönlügür T. 407 Akciğer Kanseri Olgusunun Geriye Dönük Analizi (Retrospective Analysis of 407 Lung Cancer Patients). Solunum Hastalıkları 2008;19: 89-94.

Altıay G, Tabakoğlu E, Çağlar T. 1993-1994 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde saptanan bronş kanserli hastaların değerlendirilmesi (The evaluation of broncus cancer patients diagnosed at Trakya University Medical School in 1993-1994). Heybeliada Tıp Bülteni 1995;1:29-33.

Chansky K, Sculier JP, Crowley JJ, et al. The International Association for the Study of Lung Cancer Staging Project: prognostic factors and pathologic TNM stage in surgically managed non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2009;4:792-801.

Kim L, Kim KH, Yoon YH, et al. Clinicopathologic and molecular characteristics of lung adenocarcinoma arising in young patients. J Korean Med Sci 2012;27:1027-36.

Özkaya Ş, Fındık S, Uzun O, ve ark. Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarımızın epidemiyolojik ve klinik özellikleri (Epidemiological and clinical properties of non-small cell lung cancer Patients). Solunum Hastalıkları 2007;18:47-52.

Sönmez B, Ay B, Eldemir YÖ, ve ark. Küçük hücreli akciğer karsinomu olgularının demografik ve diğer özellikleri: Retrospektif analiz, tek merkez çalışması (Demographic and other characteristics of small cell lung cancer patients: single center retrospective study). Türk Onkoloji Dergisi 2012;27:107-10.

Hermes A, Gatzemeier U, Waschki B, et al. Lactate dehydrogenase as prognostic factor in limited and extensive disease stage small cell lung cancer - a retrospective single institution analysis. Respir Med 2010;104:1937-42.

Baldotto CS, Cronemberger EH, de Biasi P, et al. Palliative care in poor-performance status small cell lung cancer patients: is there a mandatory role for chemotherapy? Support Care Cancer 2012;20:2721-7.

Forrest LM, McMillan DC, McArdle CS, et al. Evaluation of cumulative prognostic scores based on the systemic inflammatory response in patients with inoperable non-smallcell lung cancer. Br J Cancer 2003;89:1028-30.

Wesselius LJ, Wheaton DL, Manahan-Wahl LJ, et al. Lymphocyte subsets in lung cancer. Chest 1987;91:725-9.

Sørensen M, Felip E; ESMO Guidelines Working Group. Small-cell lung cancer: ESMO clinical recommendations for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2009;20:71-2.

Daniel C. Lung cancer, a worrying epidemiological evolution. Rev Infirm 2012;184:14-6.

Kaynak Göster