Ramazan orucu ve ileus

AMAÇ: Ramazan orucu, sindirim sisteminde peptik ülser hastalığı, volvulus, mezenter iskemide artıș gibi birçok değișime neden olmaktadır. Çalıșmamızda Ramazan orucunun ileus olușumuna etkisini araștırmayı amaçladık. YÖNTEM: Bu retrospektif çalıșmada acil servise bașvuran ve ileus tanısıyla opere edilen hastalar incelendi. Çalıșmanın bağımsız değișkeni ramazan orucu tutup tutmamaktı. Yaș, cinsiyet, ameliyat tipi ve ameliyat sırasındaki bulgulardan olușan bağımlı değișkenler karșılaștırıldılar. BULGULAR: Çalıșmada ortanca yașı 51 (18–88) ve kadın erkek oranı 0,39 olan 579 hasta yer aldı. 50 ramazan ve 550 ramazan olmayan ay boyunca sırasıyla 49 ve 529 hasta ameliyat edilmiști. Çalıșma bulguları ramazan orucuyla ilgili değildi (p=0,571). Ek olarak, obstrüktif kitle ve brid varlığı ve ileus tipi de Ramazan ile ilișkisizdi (p=0,969). SONUÇ: Ramazan orucu ile acil ameliyatlarla sonuçlanan ileus gelișimi ilișkisiz gibi görülmektedir.

Ramadan fasting and ileus

AIM: Ramadan fasting increases the rates of various problems such as peptic ulcer, volvulus and mesenteric ischemia. In our study, we aimed to analyze the effect of Ramadan fasting on ileus. METHODS: In this retrospective study, patients admitted to the emergency service and operated with the diagnosis of ileus were evaluated. Having a Ramadan fasting month or not was the independent variable of the study. The dependent variables including the age, gender, operation type and intraoperative findings were compared. RESULTS: The study included 578 patients with a median age of 51 (18–88) and a female/male ratio of 0.39. A total of 49 and 529 patients were operated within 50 consecutive Ramadan and 550 non–Ramadan months, respectively. The study findings were not related with the Ramadan fasting status (p=0.571). In addition, presence of obstructive mass and brids, and the type of the ileus were not correlated with Ramadan (p=0.969). CONCLUSION: Ramadan fasting seems unrelated with ileus resulting in emergency operations.

Kaynakça

1. Çolak B, Çakır M, Tekin A ve ark. Brid ileusda cerrahi tedavi yeterli mi? Kolon Rektum Hast Derg 2013;23:192–6.

2. Erikoğlu M, Şimşek G. Her iki uçtan tümör obstrüksiyonuna bağlı gelişen kapalı segment tıkanıklığı. Selçuk Tıp Dergisi 2012;28;61–3.

3. Gürbüz B, Büyüker F, Atak T, et al. A rare cause of ileus: gallstone. JAEMCR 2012;3:102–4.

4. Demirpolat G, Uğur T, Bülbüloğlu E. Nadir bir ileus nedeni: bezoar. Ege Tıp Dergisi 2009;48:217–20.

5. Reginald VN, Lord and Lelan F Sillin. Motility Disorders of the Small Bowel. Surgery of the Small Bowel. In: General Surgery. Editors: Kirbi I. Bland, Markus W. Büchler et al. Springer London, 2009.

6. Kahramanca Ş, Güzel H, Şeker G ve ark. Ramazan ayında peptik ülserli hastalar ne yapmalı? Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2013:12;118–22.

7. Sadeghpour S, Keshteli AH, Daneshpajouhnejad P, et al. Ramadan fasting and digestive disorders: SEPAHAN systematic review. J Res Med Sci 2012;1:150–8.

8. Emre H, Aldemir MN, Soyoral YU ve ark. Kolşisin intoksikasyonuna bağlı ileus: olgu sunumu. Van Tıp Dergisi 2011;18:125–8.

9. Sözen S, Topuz Ö, Tükenmez M ve ark. Meckel divertikülüne bağlı ileus: olgu sunumları. Ulus Travma Acil Cerr Derg 2012;18:351–4.

10. Rodrigo C, Gamakaranage C, Epa DS, et al. Hypothyroidism causing paralytic ileus and acute kidney injury – case report. Th yroid Res 2011;4:7.

11. Grieve S. Paralytic ileus due to potassium depletion. S Afr Med J 1953;153–5.

12. Ziaee V, Razaei M, Ahmadinejad Z, et al. The changes of metabolic profile and weight during Ramadan fasting. Singapore Med J 2006; 47:409.

13. Hosseini SRA, Sardar MA, Hejazi K, et al. The effect of ramadan fasting and physical activity on body composition, serum osmolarity levels and some parameters of electrolytes in females. Int J Endocrinol Metab 2013;11:88–94.

14. Gökakın AK, Kurt A, Atabey M ve ark. Peptik ülser perforasyonuna Ramazan’ın etkisi. Ulus Travma Acil Cerr Derg 2012;18:339–43.

15. Güzel H, Kahramanca Ş, Şeker D, et al. Peptic ulcer compications requiring surgery: What has changed in the last 50 years in Turkey. Turk J Gastroenterol 2014;25:152–5.

Kaynak Göster