Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Algıladıkları Çevresel Stresörler

AMAÇ: Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların algıladıkları çevresel stresörleri belirlemek.YÖNTEM: Bu çalışma tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini Ekim 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 75 hasta oluşturmuştur. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen "Hasta Tanıtım Formu" ve "Yoğun Bakım Ünitesinde Çevresel Stresörler Ölçeği" kullanılarak toplandı. Veriler yüzdelik, ortalama, standart sapma, t testi ve Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edildi. BULGULAR: Araştırmada sırasıyla ağrı, uyuyamama, mahremiyetin kaybı ve eşini özleme en önemli stresörler olarak saptandı. Çevresel stres ölçek puan ortalaması 86.70±2.73'tü ve bu puan yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumundan etkilenmiyordu (p>0.05). SONUÇ: Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gö- ren hastaların algıladıkları çevresel stresörler ağrı, uyuyamama, mahremiyetin olmaması, ve eşini özle

Perception of Environmental Stressors by Critical Care Patients Treated in Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit

AIM: To determine the environmental stressors perceived by patients treated in cardiovascular surgery intensive care unit.METHODS: This study was a descriptive research. The sample of the study consisted of the cardiovascular surgery intensive care unit patients (n=75) treated between October 2013 and January 2014. The data was collected using "Patient Questionnaire" developed by the researchers and "Intensive Care Unit Environmental Stressor Scale (ICUESS)". The data was analyzed using percentage, mean, standard deviation, t test and Mann-Whitney U test.RESULTS: Pain, sleeplessness, loss of privacy and missing her/his partner were the main stressors determined in the study. The mean ICUESS score was 86.70±2.73 and age, gender, marital status and educational level did not affect the score (p>0.05).CONCLUSION: Pain, sleeplessness, loss of privacy and missing her/his partner were the main stressors perceived by the patients treated in the intensive care unit. However, perceived stress levels are lower than the general averages.

Kaynakça

Eşer İ, Khorshid L, Demir Y. Yoğun bakım hemşirelerinde eleştirel düşünme eğilimi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 11: 13-22.

Kompanje EJO. The worst is yet to come. Many elderly patients with chronic terminal illness will eventually die in the emergency department. Intens Care Med 2010; 36: 732-4.

Hweidi IM. Jordanian patients' perception of stressors in critical care units: A questionnaire survey. Int J Nur Stud 2007; 44: 227- 35.

Rattray J, Johnston M, Wildsmith JA. The intensive care experience: development of the ICE questionnaire. J Adv Nurs 2004; 47: 64-73.

Rotondi A, Chelluri L, Sirio C, et al. Patients' recollections of stressful experiences while receiving prolonged mechanical ventilation in an intensive care unit. Crit Care Med 2002; 30: 746-52.

Samuelson KAM, Lundberg D, Fridlund B. Stressful experiences in relation to depth of sedation in mechanically ventilated patients. Nurs Crit Care 2007; 12: 93-104.

Johansson L, Fjellman-Wiklund A. Ventilated patients' experiences of body awareness at an intensive care unit. Adv Physiother 2005; 7: 154-61.

Karlsson V, Bergbom I, Forsberg A. The lived experiences of adult intensive care patients who were conscious during mechanical ventilation: a phenomenological-hermeneutic study. Intensive Crit Care Nurs 2012; 28: 6-15.

Fredriksen SD, Ringsberg KC. Living the situation stress- experiences among intensive care patients. Intensive Crit Care Nurs 2007; 23: 124-31.

atlerinin oluşturulması ve mahremiyetin korunması

Aslan F. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların algıladıkları çevresel stresörler: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüksek lisans tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Ünver V. Yoğun bakım ünitesinde hastası olan ailelerin gereksinimlerinin saptanması. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2003; 7: 75-81.

Durna Z, Can G, Özcan Ş. Akut miyokard infarktüsü geçiren hastalarda koroner yoğun bakım stresörlerinin ve stres düzeylerini etkileyen faktörlerin saptanması. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 1997; 1: 25-31.

Badır A, Aslan FE. Yoğun bakım ünitelerinde çok konuşulan bir sorun: Ağrı. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2003; 7: 100-8.

Hewitt J. Psycho- affective disorder in intensive care units: a review. J Clin Nurs 2002; 11: 575-84.

Lee K, Oh H, Suh Y, et al. Patterns and clinical correlates of pain among brain injury patients in critical care assessed with the critical care pain observation tool. Pain Manag Nurs 2013;14:259-67.

Dikmen Y. Mekanik Ventilasyon-Klinik Uygulama Temelleri. Ankara: Güneş Tıp Kitabevi; 2012: 171-85.

Dedeli Ö, Akyol AD. Yoğun bakım hastalarında psikososyal sorunlar. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2008; 12: 26-32.

Granja C, Lopes A, Moreira S, et al; JMIP Study Group. Patients' recollections of experiences in the intensive care unit may affect their quality of life. Crit Care 2005; 9:96-109.

Nelson JE, Meier DE, Oei EJ, et al. Self-reported symptom experience of critically ill cancer patients receiving intensive care. Crit Care Med 2001; 29: 277-82.

Simini B. Patients' perceptions of intensive care. Lancet 1999; 354: 571-2.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

3.4b 2b