Halosperm Tekniği ile Bakılan DNA Fragmentasyon Oranının IVF-ICSI Sonuçları Üzerine Olan Etkisi

AMAÇ: Sperm DNA hasarı erkek infertilitesinin önemli bir sebebidir ve IVF'in sonuçlarını etkiler. Bu çalışmada DNA fragmantasyon oranının IVF-ICSI sonuçları üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.YÖNTEM: Toplam 15 hasta çalışmaya dahil edildi. Tedavi protokolünün antagonist ve uzun protokol olmasına ve DNA fragmentasyonunun %30 ve üstünde ya da %30'un altında olmasına göre hastaların iki ayrı gruplama işlemi sonrası IVF-ICSI sonuçları değerlendirildi. DNA fragmentasyonu halosperm tekniği ile hesaplandı BULGULAR: Karşılaştırma gruplarına göre çalışmada yer alan hastaların infertilite özellikleri benzerdi. Tedavi protokolüne göre kıyaslamada gruplar arası anlamlı farklılık izlenmedi (p>0,05). DNA fragmentasyon oranına göre kıyaslamada da tedavi sonuçları açı- sından farklılık izlenmedi (p>0,05). Fertilizasyon oranı % 29,7 olarak bulundu. Klinik gebelik oranı % 6,6 idi. Spermlerin ortalama DNA fragmantasyon oranı (DFO) 25,2±13,6 idi. SONUÇ: Çalışmamız spermatozoadaki DNA fragmentasyon oranı- nı IVF-ICSI sonuçları ile ilişkisiz bulsa da, daha büyük örneklemle yapılan prospektif randomize kontrollü çalışmaların daha aydınlatıcı olacağını düşünüyoruz.

The Effect of DNA Fragmentation Rate Measured by Using Halosperm Technique on IVF-ICSI Outcomes

AIM: Damage in sperms’ DNA is an important cause of male infertility and effects the outcomes of in vitro fertilization. We aimed to study the influence of DNA fragmentation rate on IVF-ICSI outcomes.METHODS: A total of fifteen patients were included in the study. The patients were involved in a grouping process according to the treatment protocols of antagonize and long protocols, or according to the DNA fragmentation rate of 30% and more or less than 30%. The outcomes of the IVF-ICSI processes were evaluated by comparison of the groups. DNA fragmentation rates were demonstrated by using the halosperm technique.RESULTS: Infertility characteristics of the comparison groups were similar. The comparison according to the treatment protocols did not show significant differences between the outcomes of the treatments (p>0.05). In addition, comparison according to the sperms’ DNA fragmentation rates also did not show significant differences between treatment outcomes (p>0.05). The total fertilization rate was 29.7% and the clinical pregnancy rate was 6.6%. Mean DNA fragmentation rate of the sperms was 25.2±13.6.CONCLUSION: Although, our study could not demonstrate a correlation between the DNA fragmentation rates of the sperms and the IVF-ICSI outcomes, we think that future prospective randomized controlled trials with larger samples will be more enlightening

Kaynakça

1. Shamsi MB, Kumar R, and Dada R. Evaluation of nuclear DNA damage in human spermatozoa in men opting for assisted reproduction. Indian J Med Res 2008;127:115-123.

2. Agarwal A, Allamaneni SS. Sperm DNA damage assessment: a test whose time has come. Fertil Steril 2005;84:850-3.

3. Guzick DS, Overstreet JW, Factor-Litvak P, Brazil CK, Nakajima ST, Coutifaris C. Sperm morphology, motility, and concentration in fertile and infertile men. N Engl J Med 2001;345:1388-93.

4. Zini A, Bielecki R, Phang D, Zenzes MT. Correlations between two markers of sperm DNA integrity, DNA denaturation and DNA fragmentation, in fertile and infertile men. Fertil Steril 2001;75:674-7.

5. Zini A, Kamal K, Phang D, Willis J, Jarvi K. Biologic variability of sperm DNA denaturation in infertile men. Urology 2001;58:258-61.

6. Agarwal A, Said TM. Role of sperm chromatin abnormalities and DNA damage in male infertility. Hum Reprod Update 2003;9:331-45.

7. Zini A, Bielecki R, Phang D, Zenzes MT. Correlations between two markers of sperm DNA integrity, DNA denaturation and DNA fragmentation, in fertile and infertile men. Fertil Steril 2001;75:674-7.

8. Seli E, Sakkas D. Spermatozoal nuclear determinants of reproductive outcome: implications for ART. Hum Reprod Update 2005;11:337-49.

9. Evenson, D.P, Larson, K.L and Jost, L.K. Sperm chromatin structure assay: its clinical use for detecting sperm DNA fragmentation in male infertility and comparisons with the other techniques. J Androl 2002;23:25-43.

10. Fernandez JL, Muriel L, Goyanes V, Segrelles E, Gosalvez J, Enciso M. Simple determination of human sperm DNA fragmentation with an improved sperm chromatin dispersion test. Fertil Steril 2005;84:833-42.

11. Evenson DP, Wixon R. Comparison of the Halosperm® test kit with the Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA®) infertility test in relation topatient diagnosis and prognosis. Fertil Steril 2005;84:846-9.

12. Greco E, Scarselli F, Iacobelli M, Rienzi L, Ubaldi F, and Ferrero S, et al. Efficient treatment of infertility due to sperm DNA damage by ICSI with testicular spermatozoa. Hum Reprod 2005;20(1):226-30.

13. Chohan KR, Griffin JT, Lafromboise M, De Jonge CJ, Carrell DT. Comparison of chromatin assays for DNA fragmentation evaluation in human sperm. J Androl (in press). 14. Koyuncu H. Sperm DNA hasarı tespit yöntemleri. Turk Urol Sem 2011;2:18-23.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

2.8b 1.8b