Evaluation of Farmers' Knowledge-Attitude-Practice About Zoonotic Diseases in Kars, Turkey

AMAÇ: Zoonoz hastalıklar, toplum kökenli enfeksiyonların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu hastalıkların oluşum ve yayılımının önlenmesinde, bilgilendirme ve davranışsal eğitimin rolü önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Kars ili, Digor ilçesinde, çiftçilerin zoonoz hastalıklarla ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını incelemektir. YÖNTEM: Kesitsel, tek merkezli ve prospektif olan bu çalışma 151 çiftçi ile yapılmıştır. Bölgede yaygın olarak tanı alan sekiz zoonoz hastalığa yönelik olarak hazırlanmış, 32 sorudan oluşan anket formu ve 10 sorudan oluşan demografik değerlendirme veri formu kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışma bulguları hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin zoonoz hastalıklara ilişkin yeterli bilgi düzeyinin oldukça düşük olduğunu (%21,9), çiftçilerin %87,8'inin bu hastalıklardan korunmak için uygun donanıma sahip olduğunu, ancak %48,1'inin bu bilgi ve tutumu tümüyle davranışlarına yansıtmadıklarını göstermiştir. Yüksek öğrenim düzeyi ve bilgi arasında istatistiksel olarak anlamlı doğrusal ilişki saptanmıştır. Ayrıca, daha az sayıda çocuğu olan katılımcıların anlamlı ölçüde doğru tutumlarının olduğu gözlenmiştir. Aylık geliri yüksek olan katılımcıların davranışları, istatistiksel olarak anlamlı ölçüde olumlu bulunmuştur SONUÇ: Ön çalışma olarak planlanan bu araştırmada, aynı bireylere, zoonoz hastalıklara ilişkin bilgilendirici ve davranış değişikliği oluşturabilecek eğitim verilmesi gerektiği görülmüştür.

Kars İlinde Çiftçilerin Zoonotik Hastalıklara Yönelik Bilgi-Tutum-Davranışlarının Değerlendirilmesi

AIM: Zoonotic diseases constitute the majority of the community acquired infections. For the prevention of emerge and spread of the zoonotic diseases, providing information and behavioral training have important roles. The purpose of this study is to determine the knowledge, attitude and practice of Turkish livestock farmers in Digor, Kars.METHODS: This cross-sectional, single center, prospective survey was conducted with 151 farmers. A survey form consisting of 32 questions and a demographic evaluation data form consisting of 10 questions were used to investigate eight zoonotic diseases diagnosed commonly in the region.RESULTS: The results of the study showed that the sufficient knowledge level percentage of livestock farmers are very low (21.9%), 87.8% of farmers had the appropriate equipment regarding protection from zoonotic diseases; but 48.1% of the farmers couldn't totally reflect this knowledge and attitude on their practices. A statistically significant positive difference was determined between high education level and knowledge. Also, statistically significant positive difference was determined between fewer number of children and right attitude. Practices of participants with high monthly income were statistically favorable.CONCLUSION: In this research which was planned as a preliminary study, it was observed that it is necessary to provide training which is informative and which may insure a change in the practices regarding zoonotic diseases for the same individuals.

Kaynakça

Woolhouse ME, Gowtage-Sequeria S. Host range and emerging and reemerging pathogens. Emerg Infect Dis 2005; 11:1842-7.

Mahendra P, Sihin T, Pratibha D. Zoonoses occupationally acquired by abattoir workers. J Environ Occup Sci 2013;2:155-62.

Weber DJ, Rutala WA. Zoonotic infections. Occup Med 1999;14;247-84.

Seimenis A. Zoonoses and poverty- A long road to the alleviation of suffering. Vet Ital 2012;48:5-13.

Umar AS, Nura A. Training needs and risk assessment among farmers and animal handlers on zoonoses in Sokoto metropolis. Niger Postgrad Med J 2008;15:168-74.

Kang'ethe E, Kimani V, Grace D, et al. Development and delivery of evidence-based messages to reduce the risk of zoonoses in Nairobi, Kenya. Trop Anim Health Prod 2012;44:41-6.

Collins JD, Wall PG. Food safety and animal production systems: controlling zoonoses at farm level. Rev Sci Tech 2004;23:685-700.

PAHO: Zoonoses and Communıcable Dıseases Common To Man And Anımals. 3th ed. USA, 2001. (Cited 16 July 2013).Avaliable at: paho.org/hq/index.php?option=com_ docman&task=doc).

FAO-OIE-WHO Collobaration, 2010. (Cited 16 July 2013). Avaliable at: www.who.int//tripartite concept_note

Kersting AL, Medeiros LC, LeJeune JT. Zoonoses and the physicians' role in educating farming patients. J Agromedicine 2009; 14:306-11.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

2.8b 1.8b