Diferansiyel renal fonksiyon ve renal parankimal defektlerin Tc-99m DMSA ve Tc-99m MAG3 sintigrafileri ile karșılaștırmalı değerlendirilmesi

AMAÇ: Tc-99m DMSA sintigrafisi renal parankimal defektlerin saptanması ve diferansiyel renal fonksiyonun hesaplanmasında güvenilir, Kafkas J Med Sci 2012; 2(2): 43–48 • doi: 10.5505/kjms.2012.21939 duyarlı ve sık tercih edilen bir yöntemdir. Biz çalıșmamızda pediatrik yaș grubundaki renal hastalıkların değerlendirilmesinde Tc 99m MAG3 ve Tc 99m DMSA’nın etkinliğini karșılaștırmayı amaçladık. YÖNTEM: Tc-99m DMSA ile en az bir bölgede renal kortikal hipoaktif alan, hipoaktif defekt ve/veya renal kortikal uptake’te azalma olup olmadığı saptandıktan sonra Tc-99m MAG3 ile renal parankim değerlendirmesi kalitatif ve kantitatif olarak yapıldı. Tc99m DMSA ile yapılan kalitatif değerlendirmede 206 böbrekteki uyum/uyumsuzluk değerlendirildi. Tc-99m MAG3 sintigrafisiyle de bașlangıç renal ekstraksiyon fonksiyonları hesaplandı. Her iki yöntem istatistiksel olarak değerlendirildi. BULGULAR: Çalıșmada yaș ortalamaları 8,8±3,2 olan 61(%59) kız ve 49(%41) erkek yer aldı. Tc-99m DMSA ile böbrek fonksiyonlarına katkı, sol böbrekte 50,15±21,07 ve sağ böbrekte 49,85±21,08 bulundu. Tc-99m MAG3 ile sol böbreğin katkısı 51,10 ±22,00 ve sağın katkısı 48,90±22,01 olarak hesaplandı. Her iki grup arasında pozitif yönde güçlü ilișki bulundu (r=0,990, p=0,001). 155/206 (%75,25) uyumlu ve 51/206 (%24,75) kısmi uyumsuz hipoaktif alan/ defekt veya uptake’ te azalma saptandı. SONUÇ: Tc-99m DMSA ve Tc-99m MAG3 ile renal fonksiyon değerlendirmesinde pozitif korelasyonlar saptadık.

Comparative evaluation of differential renal functions and renal parenchymal defects by using the Tc-99m MAG3 scintigraphies

AIM: Tc-99m DMSA scintigraphy is a reliable, sensitive and frequently preferred method in both the detection of renal defects and the calculation of differential renal function. In this study our aim was to compare the effi ciency of the Tc 99m MAG3 with the Tc 99m DMSA in the evaulation of renal parenchymal diseases of the pediatric age group. METHODS: Following the determination of at least one hypoactive region, a hypoactive defect and/or a decrease in renal cortical uptake in Tc-99m DMSA scan, the renal paranchyma was evaluated qualitatively and quantitatively by using Tc-99m MAG3 scintigraphy. By qualitative assessment, compliance/non-compliance of the 206 kidneys were evaluated. The initial renal extraction functions were calculated by using the Tc-99m MAG3 scintigraphy. Both methods were evaluated statistically. RESULTS: The study included 61(59%) female and 42 (41%) males with a mean age of 8.8 ±3.2 years. The contributions of the left and the right kidneys to the total renal function with the Tc-99m DMSA scintigraphy were as 50.1521.07 and 49.85±21.08, respectively. The contributions of the initial left and right renal extraction functions with the Tc-99m MAG3 were as 51.10±22.00 and 48.90±22.01, respectively. The two scintigraphy techniques were signifi cantly correlated (r=0.990,p=0.001). There were 155 (75.25%) compliant kidneys and 51 (24.75%) kidneys with hypoactive regions/scars or decreased uptake. CONCLUSION: There was a positive correlation between the Tc-m99m DMSA and the the Tc--99m MAG3 reanl functional assessments.

Kaynakça

1. Klein JO, Long SS. Bacterial infections of the urinary tract. In: Remington JS, Klein JO, eds. Infectious diseases of the fetus and newborn infant. 4th ed. Philadelphia: Saunders, 1995:925–34.

2. Hodson CJ, Wilson S. Natural History of Chronic Pyelonephritic Scarring. BMJ 1965; 2(5455):191-4.

3. Vernon SJ, Coulthard MG, Lambert HJ et al. New renal scarring in children who at age 3 and 4 years had had normal scans with dimercaptosuccinic acid: follow up study. BMJ 1997; 315(7113):905-8.

4. Sfakianakis GN, Georgiou MF. MAG3 SPECT: a rapid procedure to evaluate the renal parenchyma. J Nucl Med 1997; 38(3):478-83.

5. Farnsworth RH, Rossleigh MA, Leighton DM et al. The detection of refl ux nephropathy in infants by 99mtechnetium dimercaptosuccinic acid studies. J Urol 1991; 145(3):542-6.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

3.2b 1.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kafa travmasının akut döneminde hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Kazım DOĞAN, MEHMET HAKAN SEYİTHANOĞLU, NEZİH ÖZKAN, Erhan EMEL, Feyza GÜNEY KARAGÖZ, Nuri Serdar BAŞ, Talat Cem OVALIOĞLU, Meliha GÜNDAĞ

Kardiyopulmoner resüsitasyon ve günümüzdeki durumu

Bahattin BALCI

Imaging characteristics of three primary muscular hydatid cyst cases with various patterns

Mehmet Haydar ATALAR, LEVENT CANKORKMAZ, Gökhan KÖYLÜOĞLU, İsmail SALK

Diferansiyel renal fonksiyon ve renal parankimal defektlerin Tc-99m DMSA ve Tc-99m MAG3 sintigrafileri ile karșılaștırmalı değerlendirilmesi

HASAN İKBAL ATILGAN, GÖKHAN KOCA, Koray DEMİREL, Sinem ÖZYURT, Şule YILDIRIM, Rahime ORAK, Aylin BASKIN, MELİHA KORKMAZ

İntestinal tıkanıklık oluşturmayan abdominal koza’nın BT ve MRG bulguları

Güneş ORMAN, Mahmut DUYMUŞ, Umut Hasan KANTARCI, MUSTAFA GÖK

Koroner yavaş akım fenomeni ile P-dalga dispersiyonu ve QT-dispersiyonu arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

Yüksel KAYA, ALİ KEMAL GÜR, Edip GÖNÜLLÜ, Tolga Sinan GÜVENÇ, AHMET KARAKURT, Ahmet GÜLER, Yemihan CEYLAN, Nesim ALADAĞ, Mahmut ÖZDEMİR, Lokman SOYORAL, Bahattin BALCI, Mehmet ÖZKAN

Kardiyopulmoner resüsitasyonun tarihçesi

Mehmet Karatas, ENGİN BURAK SELÇUK

Semptomatik hastalarda akromion tiplerinin dağılımı ve subakromiyal mesafeler; MRG bulguları

Mahmut DOYMUŞ, NEŞE ASAL, Alper BOZKURT, Güneş ORMAN, Yakup YEŞİLKAYA, ÖMER YILMAZ

Bir üçüncü basamak sağlık merkezindeki tanısal ve girişimsel bronkoskopi sonuçları

Coşkun DOĞAN, Sevda Şener CÖMERT, Ali FİDAN, Nesrin KIRAL, Elif PARMAKSIZ TORUN, Benan ÇAĞLAYAN, Tolunay SEVİNGİL

A case of chronic appendicitis

Kemal PEKER, Kemal KILIÇ