Acil Servise Basvuran Akut İnmeli Hastaların Analizi

Bu retrospektif çalı?mada Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine çe?itli sebeplerle ba?vuran ve sonunda inme tanısı konulan 319 hastanın kayıtları incelendi. Ya?, cinsiyet, sigara ve alkol kullanım alı?kanlıkları, nörolojik muayene bulguları, ba?vuru sırasındaki sağlık durumları, bilgisayarlı tomografi bulguları, inme tipleri, prognoz, maliyet, ölüm ve taburculuk oranlarını da içeren demografik ve klinik bulgular incelendi. BULGULAR: Acil servise ba?vuran hastaların %1'inde inme vardı. Cinsiyet dağılımı yakla?ık olarak e?itti (%51,9 erkek ve %48,1 kadın). İnme hastalarının çoğunluğu 60 ya?ın üstündeydi (%63,6). En sık ba?vuru yakınması tek yanlı güçsüzlüktü (%31,1) ve hastaların %14,9'u hastaneye ambulans ile getirilmi?ti. Hastaların yakla?ık yarısı (45,1%) belirtiler olu?tuktan sonraki ilk üç saat içinde hastaneye varmı?tı ve %84,1'inde Glasgow Koma Skalası (GKS) 14 ile 15 arasındaydı. Ortalama GKS skorları acil servise ba?vuran diğer hastalardan dü?üktü ve bunların %9,4'ü kaybedildi. Ek olarak, hemorajik inmesi olan hastalarda maliyetler ve ölüm oranı daha yüksekti. SONUÇ: Hemorajik inmeli hastalarda morbidite, mortalite oranları ve maliyet daha yüksektir. İnme hastalarının, geli?mi? tıbbi donanımı olan ambulanslarla acil servislere olabildiğince hızlı ta?ınması inmenin felaket sonuçlarını azaltabilir.

Analysis of Acute Stroke Patients Admitted to the Emergency Department

The aim of our study was to analyze the factors affecting the diagnosis, treatment, follow-up and cost of stroke patients admitted to the emergency department.METHODS: In this retrospective study we analyzed the records of 319 patients admitted Afyon Kocatepe University Medical School Emergency Department with various causes and Ş nally diagnosed with stroke. Demographic and clinical Ş ndings including the age, gender, smoking and drinking habits, neurological examination Ş ndings, general health status during admission, computerized tomography Ş ndings, stroke types, prognosis, cost, death and hospital discharge rates were studied.RESULTS: Stroke patients constituted 1%of the patients admitted Emergency Department. The gender distribution was approximately even (51.9% male and 49.1% female). Most of the stroke patients were over 60 years-old (63.6%). Unilateral weakness was the most frequent presenting complaint (31.1%) and 14.9% of the patients were transported with ambulance.Nearly half of the stroke victims (45.1%) arrived hospital within the Ş rst three hours of the onset of the symptoms and 84.1% of them had a Glasgow Coma Scale (GCS) between 14 and 15. The average GCS and sPO2 scores were statistically lower than the other patients admitting emergency department and 9.4% of them were lost. In addition, cost and death rate were higher in patients with hemorrhagic stroke.CONCLUSION: The mortality, morbidity rates and the expenditures are higher in patients with hemorrhagic stroke. Transport of the stroke patients, as early as possible, into the emergency department with ambulances equipped with advanced medical facilities may decrease the catastrophic results of stroke

Kaynakça

Oğul E. Beyin Damar Hastalıkları. İçinde: Oğul E, editör. Klinik Nöroloji. Nobel&Güneş Kitabevi; 2002. s.1-2.

WHO. Steps Stroke Manuel: Th e WHO Stepwise Approach to Stroke Surveillance. Geneva, 2006, Last Updated on 27 January 2006.

Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M, et al. Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: systematic analysis of population health data. Lancet 2006;367:1747-57.

Kumral E. Serebrovasküler Hastalıkların Epidemiyolojisi. İçinde: Balkan S, editör. Serebrovasküler Hastalıklar, 3. Baskı. Ankara Güneş Kitabevi; 2009. s.37-50.

Alberts MJ, Latchaw RE, Selman WR, et al. Recommendations for comprehensive stroke centers: a consensus statement from the Brain Attack Coalition. Stroke 2005;36:1597-616.

Reganon E, Vila V, Martinez-Sales V, et al. Association between infl ammation and hemostatic markers in atherothrombotic stroke. Th romb Res 2003;112:217-21.

Sümer M, Özdemir İ, Ertürk Ö. Progression in acute ischemic stroke: frequency, risk factors and prognosis. Journal of Clinical Neuroscience 2003:10;177-80.

Barrett KM, Brott TG, Brown RD, et al. For the Ischemic Stroke Genetics Study Group. Sex diff erences in stroke severity, symptoms, and defi cits aft er fi rst-ever ischemic stroke. J Stroke Cerebrovasc Diseas 2007;16, 34-9.

Tuncay R. Gençlerde inme. İçinde: Öge AE, Baykan B, editörler. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji e-ders Kitabı, 2009.

Hakbilir O, Çete Y, Göksu E, et al. İnme popülasyonun demografi k özellikleri ve Gügeç acil servis başvurularının yeni tedavi yaklaşımları üzerine etkisi. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2006;6:132-8.

Kıyan S, Özsaraç M, Ersel M, et al. Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi 2009;8:15-20.

Williams LS, Bruno A, Rouch D, et al. Stroke patients knowledge of stroke. İnfl uence on time to presentation. Stroke 1997;28:912-5.

Kabakcı G, Abacı A, Ertaş Fatih S, et al. Türkiye'de hipertansif hastalarda inme riski ve inme riski açısından bölgesel farklılıkların belirlenmesi: Hastane tabanlı, kesitsel, epidemiyolojik anket (THİNK)* çalışması. Türk Kardiyol Dern Arş 2006;34:395- 405.

Kaynak Göster