İslam Düşüncesinin Erken Döneminde Muhalefet ve Görüntüleri

Öz This essay canvasses how the idea of opposition came about, florished, shaped in history on the one hand and to tries to find the roots of credal and political opposition in Islamic history, on the other. In this regard, after the main framework of opposition has been defined, the case study of the problem at the time of Prophet will be dealt with. Besides, whether the activities that were seen as signs of opposition in the early years of Islam is to be evaluated as something to seize power or to implement idealistic thoughts into practise.

Kaynakça

AKBULUT, Ahmet. Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelami Problemlere Etkileri. Birleşik Yay., İstanbul.

ATVAN, Dr. Hüseyin. El- Fırak’ul-İslamiyyeti fi Biladi’ş-Şam fi Asrı’l- Emevi. Dar’ul-Cîl, 1986.

CABİRİ, Muhammed Âbid. İslam’da Siyasal Akıl. Çev. Vecdi Akyüz. Kitabevi Yay., İstanbul, 1997.

EBÛ ZEHRA, Muhammed. İslam’da Siyasi İtikadi ve Fıkhi Mezhepler Tarihi. Çev. Komisyon. Hisar Yay., İstanbul.

HAMİDULLAH, Muhammed. İslam Peygamberi. c. I-II, Çev. Salih Tuğ. İrfan Yay., İstanbul, 1993.

HITTI, Philip K. Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi. c. I-IV, Çev. Salih Tuğ. Boğaziçi Yay., İstanbul, 1980.

İBN HİŞAM, Siret’ün-Nebeviyye, İbn Hişam Tercümesi, Terc: Hasan Ege. İstanbul, 1985.

İBN MANZUR, Ebi Fadl Cemaleddin M. b. Mukrim. “Lisanu’l-Arab”. c.1-5, Dar Sadır, Beyrut.

İBN’ÜL-ESİR, İzzeddin Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed. El-Kamil Fi’t-Tarih Tercümesi, c. 1-12, Çev. Beşir Eryarsoy. Bahar Yay., İstanbul, 1986.

KILAVUZ, A. Saim. İslam Akaidi ve Kelama Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1987.

MALÂTİ, Ebi’l-Hüseyin M.b. Ahmed. Abdurrahman eş-Şafî. Et-Tenbih Ve’r-Reddi Âla Ehvaî Bid’â, Mektebet’i-Maârif, Beyrut, 1968.

MEVDUDİ, Ebu’l-Ala. Hilafet ve Saltanat. Çev. Prof. Ali Genceli. Hilal Yay., İstanbul, 1972.

MUSTAFA, Nevin Abdulhâlık. İslâm Düşüncesinde Muhalefet, Çev, Vecdi Akyüz,. Ayışığı Kitapları, İstanbul, 2001.

MUTAHHARİ, Murtaza. Felsefe Dersleri, c.1-2, İnsan Yayınları, İstanbul.

NEŞŞÂR, Ali Sami. Neşetü’l-Fikri’l-Felsefi fi’l-İslam. Türkçesi; İslam’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu. c. I-II, Çev: Osman Tunç. İnsan Yay., İstanbul, 1999.

NEVBAHTİ, Hasan b. Musa. Fıraqu’ş-Şiâ. Thk: Helmut Ritter. İstanbul, 1931.

ŞEHRİSTANİ, Ebi Feth M.b. Abdulkerim b. Ebi Bekr Ahmed. El-milel ve’n-Nihal, c..I-II, Thk: Emir Ali Mehna, Ali Hasan Faur. Daru’l-Marife, Beyrut-Lübnan, 2001.

WELLHAUSEN, Julius. İslamiyetin İlk Devrinde Dini-Siyasi Muhalefet, Çev. Prof. Dr. Fikret Işıltan. TTK. Yay., Ankara, 1996.

YAŞAR, Serkan. İslam Tarihinin İlk Asrında İktidar-Âlim İlişkisi (Basılmamış Y. Lisans Tezi ), Erzurum, 2003.

YAZICIOĞLU, Mustafa Sait. İslam Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, Akçağ Yay., Ankara, 2001.

____________, Maturidi ve Nesefi’ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, M.E.B. Yay., İstanbul, 1997.

ZEHEBİ, Abdullah M. b. Ahmed b. Osman. Mizanu’l-İtidal, c.1-4, Thk. Ali M. Becavi. Dar’ul-İhya’il-Kutub’il-Arabiyye.

Kaynak Göster

ISNAD Süt, Abdunnasır . "İslam Düşüncesinin Erken Döneminde Muhalefet ve Görüntüleri". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 8 / 1 (Ocak 2010): 299-318 .