Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi

Aynı zaman diliminde dünyaya gelmiş ve bundan dolayı hayatı yorumlayış biçimleri, sahip oldukları değerler ve tüketim alışkanlıkları birbirine benzer olan nesiller markaların ve firmaların her daim hedefinde olmuştur. Şimdiye kadarki kuşaklardan ayrı olarak bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin içine doğan Z kuşağı çok yakında kendi gelirini elde edecek ve tüketim davranışlarında bulunacaktır. Dolayısı ile bu kuşağın alışveriş alışkanlıklarının ve satın alma karar tarzlarının incelenmesi marka ve firmalar açısından büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı Z kuşağı tüketicilerin satın alma karar tarzlarının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Kastamonu’da Ocak-Şubat 2019 tarihleri arasında kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 320 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Z kuşağının satın alma kararlarında sosyal medya ünlülerinin etkisi açıkça görülürken, kalite ve fiyat bu kuşağın satın alım kararlarını etkileyen en önemli unsurlar olarak öne çıkmıştır.

Investigation of Generation Z Consumers' Purchasing Decision Making Styles

Generations that have been born in the same time period, and therefore, have common perceptions, values and consumption habits have always attracted the attention of brands and companies. Different from the generations to date, Generation Z, who is born into advances in information and communication technologies, will soon be financially independent and develop consumption behaviors. It is, therefore, critical for brands and companies to determine its consumption habits and purchase decisions. The aim of this study was, therefore, to investigate the purchase decisions of Generation Z consumers. This study was conducted between January and February 2019 in Kastamonu. The study sample consisted of 320 students recruited using convenience sampling. Data were collected using a questionnaire. Results showed that social media celebrities have a significant effect on the purchase decisions of Generation Z consumers and that quality and price are the most important factors affecting their purchase decisions.

Kaynakça

Adıgüzel, O, Batur, H. Ve Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü Ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (19), 165-182.

Altuntuğ, Nevriye. (2012). Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu Ve Geleceğin Tüketici Profili. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi 4 (1).

Baldwin, Mark. (2018). 13 Things Marketers Need To Know About Generation Z. https://tukuinc.com/wpcontent/uploads/2018/01/GenZ_TUKU_Jan2018.pdf (Erişim tarihi: 02.05.2019)

Bassiouni, Dina ve Hackley, Chris. (2014). Generation Z Children’s Adaptation to Digital Consumer Culture: A Critical Literature Review. Journal of Customer Behaviour, 13/2, 113-133.

Bayrakdaroğlu, Funda ve Özbek, Çağlar. (2018). Kadınların Tüketim Alışkanlıklarının Kuşaklararası Boyutu. Journal of Social Sciences and Humanities Researches 19 (42).

Bilgili, Z. (2016). Tüketici Karar Verme Tarzlarının Kuşaklara Göre Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59), 1392-1402

Budac, A. C. (2014). Strategic consideration on how brands should deal with generation Z. Journal of Communication Management, 66, 6–14.

Bulut, Zeki Atıl., Çımrin, Kökalan, Füsun ve Doğan, Onur. (2017). Gender, generation and sustainable consumption: Exploring the behaviour of consumers from Izmir, Turkey. International Journal of Consumer Studies, 41, 597– 604.

Can,Polat ve Yiğit, İlker. (2018). Hedonik Satın Alma Değerlerinin Alışveriş Memnuniyetine Etkisi Üzerine X ve Z Kuşaklarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (3), 821-847.

Cruz, Marta. (2016). Generation Z: influencers of decision-making process. Universidade Católica Portuguesa, Católica Porto Business School, Master Thesis.

Çaycı, Berk ve Karagülle, Ayşegül Elif. (2014). X Kuşağından Z Kuşağına Değişen Mahremiyet Algısı. International Trends and Issues in Communication & Media Conference.

Deniz, E. (2019). Tesettürlü Üniversite Öğrencilerinin Tesettür Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 382-407.

Dursun, İnci., Alnıaçık, Ümit ve Kabadayı, Emre Tümer. (2013). Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı Ve Boyutları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19).

Duygulu, Serap. (2018). Yeni Medya Teknolojilerinin K-Kuşağının Ebeveynleriyle Olan İletişimine Etkisi. TRT Akademi, 3 (6).

Erciş, Aysel., Ünal, Sevtap ve Can, Polat. (2007). Yaşam Tarzlarının Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Rolü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (2).

Erdem, K. (2016). Tüketicilerin Demografik Özellikleri İle Satın Alma Tarzları Arasındaki İlişki: Aydın İlindeki Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi) Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Aydın.

Goh, Edmund ve Lee, Cindy. (2018). A workforce to be reckoned with: The emerging pivotal Generation Z hospitality workforce. International Journal of Hospitality Management, 73, 20–28.

Hatipoğlu, Z. (2014). Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin X Ve Y Kuşaklarına Göre Farklılıklarının İncelenmesi. (Doktora Tezi), Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul.

Hızlan, S. K. (2019). E-Ticarette Tüketici Satın Alma Karar Süreci: İnternet Alışverişinde Kasko Ve Trafik Sigortası Karşılaştırma Sitelerinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.

Hidvégi, Anna ve Kelemen-Erdős, Anikó. (2016). Assessing the Online Purchasing Decisions of Generation Z. FIKUSZ’16 Symposium for Young Researchers.

Işık, Metin ve Kaptangil, İrem. (2018). Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Medya Kullanımı ve Beş Faktör Kişilik Özelliği İle İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (2).

Kamaruddin, A. ve Mokhlis, S. (2003). Consumer Socialization, social structural factors and decision-making styles:a case study of adolescents in Malaysia. International Journal of Consumer Studies. 27(2),146–156.

Karaman, H. (2015). Açımlayıcı Faktör Analizinde Kullanılan Faktör Çıkartma Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Karaca, Şükran. (2013). Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 13 (1).

Kavalcı, Kübra ve Ünal, Sevtap. (2016). Y ve Z Kuşaklarının Öğrenme Stilleri ve Tüketici Karar Verme Tarzları Açısından Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3), 1033-1050

Kılıç, Hicran Özgüner ve Karadayılı Seçkin. (2017). Z Kuşağının Sosyal Ağ Sitelerinde Yer Alan Markaların Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Algısı: Karabük İli Üzerine Bir Araştırma. Route Educational and Social Science Journal, 4 (8).

Kitchen, P. J., ve Proctor, T. (2015). Marketing communications in a postmodern world. Journal of Business Strategy, 36 (5), 34–42.

Kotler, P. (2000). Pazarlama Yönetimi, Millennium Baskı, Çev. Nejat Muallimoğlu, Beta, İstanbul.

Kuran, E. (2018). Telgraftan Tablete Türkiye’nin Beş Kuşağına Bakış, Destek Yayınları, İstanbul

Lastovicka, J. L. (1982). On the Validation of Lifestyle Traits: A Review and Illustration. Journal of Marketing Research, 19 (1), 126–138.

Léa, Claude., Malek, Paulina ve Runnvall, Lisa. (2018). Influencers impact on decision-making among generation Y and Z Swedish females when purchasing fast fashion. Jönköping University Business School Bachelor Thesis.

Leo, C., Bennett, R., ve Charmine E.J. (2005). Cross-cultural differences in consumer decision-making styles. CrossCult.Manag, 12 (3), 31.

Levickaité, Rasa. (2010). Generations X, Y, Z: How Social Networks Form the Concept of the World Without Borders (The Case of Lithuania), LIMES, 3 (2), 170-183.

Onurlubaş, E. ve Altunışık, R. (2019). Tüketici Etnosentrizmi ve Marka İmajının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Gıda Tüketicileri Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10 (17), 277-307.

Özden, Aybike Tuba. (2019). Pozitif Algının ve Tüketici Karar Verme Tarzlarının Y ve Z Kuşakları Açısından Karşılaştırılması. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 5(1), 1-20.

Perlstein, J. (2017). Engaging Generation Z: Marketing to a New Brand of Consumer. [online] Adweek.com. Available at: https://www.adweek.com/digital/josh-perlstein-response-media-guest-post-generation-z/ [Accessed 17 Nov. 2018].

Sarı, Emre ve Harta, Gözde. (2018). Kuşakların Tüketim Ve Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (61).

Sarıoğlu, Elif Başak ve Özgen, Ebru. (2017). Z Kuşağı: İş Dünyası Yakın Geleceğin İş Gücünü Ne Kadar Tanıyor? Researcher: Social Science Studies, 5 (IV), 242-253.

Sarıoğlu, Elif Başak ve Özgen, Ebru. (2018). Z Kuşağının Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (60).

Scott, S. G., ve Bruce, R. A. (1995). Decision-making style: The development and assessment of a new measure. Educational and Psychological Measurement, 55 (5), 818–831.

Seckin, Sedef. (2000). Turkiye’nin Kusak Profili. Capital Degisi, 12.

Silva, Susana Costa, Machado, Joana César ve Cruz, Marta. (2017). The influence of WOM and Peer Interaction in the Decision-Making Process of Generation Z within the family. International Journal of Marketing, Communication. Special Number 2 Mdb, October.

Smalej, Olga. (2017). Analysıs Of Purchasıng Decısıons Made By The Generatıon Z Consumers. Management, Knowledge and Learning International Conference 17–19 May Lublin / Poland 2017

Sproles, G. B. (1985). From Perfectionism to Fadism: Measuring Consumers’ DecisionMaking Styles. Proceedings, American Council On Consumer Interests. 79‐85.

Sproles, G.B. ve Kendall, E.L. (1986). A Methodology for Profiling Consumer Decision-Making Styles, Th e Journal of Consumer Affairs, 20 (2), 267-279.

Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics. Pearson, Boston

Tanksale, D., Neelam, N. ve Venkatachalam, R. (2014). Consumer decision making styles of young adult consumers in India. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 133, 211-218.

Taş, H. Yunus., Demirdöğmez, Mehmet ve Küçükoğlu, Mahmut. (2017). Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13).

Tekvar, S. O. (2016). Tüketici Davranışlarının Demografik Özelliklere Göre Tanımlanması. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (6), 1601-1616.

Torlak, Ömer. (2016) Tüketim Bireysel Eylemin ve Toplumsal Dönüşümü. İnkilap Yayınları:İstanbul

Williams S (2010). Welcome to generation Z. B&T Magazine, 60(2731): 12-12.

Wood, Stacy. (2013). Generation Z as consumers: trends and ınnovation. Institute for Emerging Issues. North Carolina State University. 1-3. https://iei.ncsu.edu/wp-content/uploads/2013/01/GenZConsumers.pdf (Erişim tarihi: 10.05.2019)

Yeniçeri, Tülay ve Özal, Halit. (2016). Tüketici Karar Verme Tarzlarının Cinsiyet Kimliğine Göre İncelenmesi. Pazarlama ve Pazarlama araştırmaları Dergisi, 18, 135-168.

Yücel, E. K. (2017). Demografik Özelliklerin Satın Alma Karar Tarzları Üzerine Etkisi: Beyaz Eşya Ürünleri Üzerine Bir Uygulama. AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), 53-68

TÜİK. (2019). http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (Erişim tarihi: 21.05.2019)Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin.

Kaynak Göster