Yeşil sürdürülebilirlik için yeşil ekonomi: Avantaj ve dezavantajları-Türkiye incelemesi

20.yy da dünya ekonomilerine yön veren yeni ekonomik düzenin, toplumsal hayatın sadece ekonomik boyutunu etkilemediği bilinen bir gerçektir. Toplumsal hayat bu yeni düzen sayesinde sosyal, siyasal, kültürel, coğrafik, demografik, çevresel ve saymadığımız pek çok alanda değişim ve dönüşümlere sahne olmuştur. Fakat bu değişimlerin toplumsal hayat üzerindeki etkilerinin bazen olumlu, bazen olumsuz olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmada ekonomik kalkınmalarını sürdürülebilir kılmak isteyen ülkelerin, tahrip ettikleri çevre yüzünden katlandıkları negatif dışsallıklar incelenecektir. Bu bağlamda önce gene l bir değerlendirme yapılacak, sonrasında Türkiye’de son dönemde yeşil sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi adına yapılan çalışmalar değerlendirilecektir.

Green economy for green sustainability: Advantages and disadvantages–Turkey review

In $20^{th}$century, itisa known realty that new economic order which leads to world economics do not only affect economic dimension of social life. Social life, within that deal, has witnessed many changes and transformations in social, political, cultural , geographical, dem ographical, environmental and many other areas which we did not mention. But i t is seen that these changes have an affect on social life sometimes positive or negative. In this study, for countries that want to be sustainable in their economical growth; an investigation regarding the negative externalities that they have to deal with because of the environment that has been destroyed. Under this circumstances; firstly a general evaluation will be done, and then the study regarding the green sustainability a nd green economy in Turkey will be evaluated.

Kaynakça

AĞCA, B. (2003) “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (Johannesburg, 26 Ağustos -4 Eylül 2002)” T.C.Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupe/ues- 7/kalkinmazirvesi.htm.

AKSU, C. (2011) Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre, Güney Ege Kalkınma Ajansı ALTUNKASA, F. and USLU, C. (2004) “The Effect of Urban Green Spaces in Upper Northern Urban Development Area of Adana (Turkey),” Tubitak Journal , Vol. 28, pp. 203-209.

BARBIER, E. (2011) The Policy Chal lenges for Green Economy and Sustainable Economic Development, Natural Resources Forum 35, pp. 233–245

BARBIROLI, G. (2011:24)Economic consequences of the transition process toward green and sustainable economies: costs and advantages, International J ournal of Sustainable Development & World Ecology Vol. 18, No. 1, February 2011, 17–27

BARLAM, S. and DRAGICEVIC, S. (2005) “Attitude towards Urban Green Spaces; Integrated Questionnaire Survey and Col-laborative GIS Techniques to Improve Attitude Measurement,” Elsevier:Landscape and Urban Planning, Vol. 71, No. 2-4, pp. 147- 162.

BARRY, J. (2009) “It Ain’t Easy Being Gren”: Sustainable Development between Environment and Economy in Northern Ireland, Irish Political Studies, 24:1, 45-66

BARTELMUS,P. (1999), Green Accounting For A Sustainable Economy Policy Use And Analysis Of Environmental Accounts in the Philippines, Ecological Economics 29, 155 –170

BOLUND, P. and SVAN, H. (1999) “Ecological Services in Urban Areas,” Elsevier Sciences:EcologicalEconomics, Vol. 29, pp. 293- 301.

CHOI,Y. (1994) A Green GNP Model and Sustainable Growth Journal of Economic Studies Vol. 21 No.6, pp. 37-45.

DALY,H.E. (2007) Ecological Economics and Sustainable Development: Selected Essaysof Herman Daly. Massachusetts: Edward Elgar Publishing DPT (1963) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963 -1967), Ankara

DPT (1968) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968 -1972), Ankara

DPT (1973) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973 -1977), Ankara

DPT (1979) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), Ankara

DPT (1985) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985- 1989), Ankara

DPT (1990) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990 -1994), Ankara

DPT (1996) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996 -2000), Ankara

DPT, (1998)Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı , Ankara

DPT (2001) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001 -2005), Ankara

DPT (2007a) Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 -2013) Devlet Yardımları Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara

DPT (2007b) Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 -2013) Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara

DPT (2007c) Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara

ERTÜRK, H. (2011) Çevre Politikası, Ekin Basın Yayım Dağıtım, Bursa

ESER,E. (2011) Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Sistemleri ve Mevcut Sistemin Yapısına Yönelik Öneriler (Uzmanlık Tezi), T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Nisan 2011.

GRAHN, P. and STIGSDOTTER, U.A. (2003) “Landscape Planning and Stress,” Urban Forest:Urban forUrban Green, Vol. 2, pp. 001-018.

HAQ, S.M.A. (2011: 601- 603) Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable Environment Journal of Environmental Protection , 2, 601-608 http://www.oka.org.tr/ContentDownload/okatesvikvedesteklerekitap18082011.pdf

KAYA, Y. ve BIÇKI, D. (2006) “Sürdürülebilirlik” Argümanı ve “Derin Ekolojik” İtiraz, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi 8/3, 231-249.

KILIÇOĞLU, P., (2005) Türkiye’nin Çevre Politikalarında Sürdürülebilir Gelişme, Turhan Kitapevi, Ankara.

KIZILOCAK, E. (2012) Ucuz Kredi Yağmuru, Para Haftalık Ekonomi Dergisi, 8 -14 Nisan 2012, İstanbul

KUMAR,B. and KUMAR,P. (2011), Green Economy: Policy Framework for Sustainable Development, Current Science, Vol. 100, No. 7, 10 April 2011, pp.960 -962

LOURES, L., SANTOS, R. and THOMAS, P. (2007) “Urb an Parks and Sustainable Development: The case study of Partimao city, Portugal,” Conference on Energy,Environment,Ecosystem and Sustainable Development , Agios Nikolaos, Greece.

MASAKAZU, I. (2003) “Urbanization, Urban Environment and Land Use: Challenges and Opportunities,”Asia-Pacific Forum for Environment and Development Expert Meeting , Guilin, 23 January .

MEISTER, M. and JAPP, P.M. (1998) “Sustainable Development and The Glabol Economy: Rhetorical Implications for Improving The Quality of Life”, C ommunication Research, Vol 25, Issue 4, pp. 399-421

T.C. Resmi Gazete, 1 Temmuz 2006 tarihli 26215 sayılı

T.C. Resmi Gazete, 16 Temmuz 2009 tarihli 27290 sayılı

T.C. Resmi Gazete, 11 Ağustos 1983 tarihli 18132 sayılı

TÇSV-Türkiye Çevre Sorunları Vakfı (1 991) Ortak Geleceğimiz, TÇSV Yayını, Ankara N.KUŞAT/Journal of Yaşar University 201 329(8)

USLU,O.(1997)Ekonomik ve Ekolojik Uygulamalarda Sürdürülebilir Kalkınmanın Yeri,Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulaması,TÇV,Aralık

XION-JUN, W. (2009) “Analysis of Problems in Urban Green Space System Planning in China,”Journal of forestry Research , Vol. 20, No. 1, pp. 79-82.

YIKMAZ, R. F. (2011) Sürdürülebilir Kalkınmanın Ölçülmesi ve Türkiye İçin Yöntem Geliştirilmesi (Uzmanlık Tezi), TC Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, Sosyal Sektörler ve Ek Koordinasyon Genel Müdürlüğü

YUJING, W. and HUIHUANG, L. (2007) Green Barriers from the Standpoint of Sustainable Development Journal of Economic Policy Reform Vol. 10, No. 3, 233 –240, September.

Kaynak Göster